Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Salten Langsø

Amt: Århus

Kommune: Them, Brædstrup (Vejle amt)

Lokalitetsnr: 749050

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3, R2

Beskrivelse

308 ha stor og meget langstrakt sø (ca. 6 km lang).

De fleste steder er søen kun få hundrede meter bred.

På nordsiden af søen er der høje, skovbevoksede

bakkedrag, mens sydsiden er et forholdsvis fladt

område med skov, hede, agerland og flere mindre

søer. Efter danske forhold er området omkring søen

meget tyndt befolket.

Søen er en del af Salten Å's vandsystem, som er en

sidegren til Gudenåen. Søen er en naturligt eutrof

sø med en gennemsnitsdybde på 4,5 m, og maks.dybde

på 12 m. Halvdelen af søarealet har dybder

på under 4 m. Bredvegetationen består

hovedsageligt af en smal bræmme af rød-el. Enkelte

steder findes tagrør.

Karakteristik

Ynglende vand- og sumpfugle. Vigtig rasteplads for

stor skallesluger og sangsvane.

Dækning

Regelmæssige raste- og ynglefugletællinger. Årlige

ynglefugletællinger udført for Århus Amt.

Beskyttelser

Områder omkring søens østende indgår i

Vissingkloster-fredningen, som omfatter

Klosterkær, den sandede slette Rye Hede og arealer

langs nordsiden af Salten Langsø, i alt 534 ha.

Denne fredning danner sammen med Mossøfredningen

og Gudenå-fredningen et af de største

sammenhængende fredede områder i Midtjylland (i

alt 2157 ha fredet 1971-1984).

Søen er tillige en del af EFfuglebeskyttelsesområde

33.

Endvidere NBL's beskyttelser.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R2

UTM E: 539220

UTM N: 6213870

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift, fiskeri.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv sejlads, jagt og lystfiskeri samt færdsel til

fods ad stier og skovveje omkring søen.

Ekskursionsmål

Søen er vanskeligt tilgængelig. Gode

udsigtspunkter er: Hedeområde ved

nordøstbredden, ved Ildal Bæk, skovbryn i Høvild

Skov, Salten Næs i søens vestende.

Litteratur

Skovgaard, H. & Jørgen Erik Larsen 1995: Salten

Langsø og Vessø 1993. Miljøtilstand. Århus Amt,

Natur og Miljøkontoret, 73 sider.

Dybbro & Olsen 1996.

Oplysere

Jørgen Axelsen, Georg Guldvang, Ernst Hjøllund

m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines