Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Grøttrup Mose og Moselund (Hesselballe)

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751075, 751072

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

To adskilte moseområder; området sydvest for

Grøttrup ("Grøttrup Mose") består af to adskilte

mosesøer på hver ca. 8000 m 2 , omgivet af græssede

enge, pilekrat samt en mindre skov. Vegetation af

siv, tagrør m.m. samt pileurt og åkander i søerne.

90% frit vandspejl. Den nordlige mose

("Moselund") er under tilgroning og bærer spor

efter tidligere tørvegravning. Mosen er næsten

fuldstændig tilgroet med siv og buske.

Karakteristik

Ynglende vandfugle. Lille hættemågekoloni.

Dækning

Ynglefugletællinger 1993, 1995 og 1996.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2

UTM E: 577370

UTM N: 6236020

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Det meste af moserne kan overskues fra offentlige

veje.

Beskyttelsesbehov

Yderligere tilgroning og vandstandssænkninger bør

forhindres.

Oplysere

Virupskolen, Else Marstrand, Erik Buchwald m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines