Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lyngbygård Skov og Ådal

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751350

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1

Beskrivelse

Skove (både løv- og nåletræ; delvis meget

ekstensivt drevne) på stejle skrænter samt enge og

marker langs Lyngbygård Å. Lyngbygård Skov

mellem udløbet af Yderup Bæk og Snåstrup, er med

sine 44 ha den største af skræntskovene i ådalen.

Skoven er overvejende løvskov med flere væld og

et større område med elmeskov, som nu er hårdt

medtaget af elmesyge. To opstemninger på åen ved

hhv. Labing og Snåstrup (gamle vandmøller). Flere

mindre kær- og moseområder.

Karakteristik

Ynglende isfugl og bjergvipstjert. Ynglende

skovfugle. Vandstær har tidligere ynglet i området.

Dækning

Ufuldstændig ynglefugletælling i 1993.

Beskyttelser

Mindre dele af områder er omfattet af NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug, skovbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Det meste af området er utilgængeligt.

Beskyttelsesbehov

Planer om motorvej gennem den sydlige del af

området vil berøre ynglepladser for vandstær og

bjergvipstjert. Ekstensivering af landbrugsdriften i

ådalen vil gavne naturen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 563800

UTM N: 6225690

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Bot. Lok. 21/67-2.

Oplysere

Christian A. Jensen, Jørgen Terp Laursen.

Ynglefugle, antal par

1993

Gråand 2

Musvåge 2-3

Tårnfalk 1

Isfugl 1-2

Stor Flagspætte 2-5

Bjergvipstjert 1-2

Spætmejse 4-10

Træløber 2-5

More magazines by this user
Similar magazines