Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tåstrup Sø og Mose

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751600, 751602

Lokalitetstype: Sø, mose, ager

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Tåstrup Sø er en lavvandet, meget næringsrig sø,

omgivet af store rørskove, ugræssede enge, krat

med pil og rød-el, småskove og marker. Store dele

af søens vandflade er i sommerhalvåret dækket af

hvid åkande.

Mellem søen og den nord herfor liggende Tåstrup

Mose var der tidligere ferske enge, som nu næsten

alle er forsøgt opdyrket. Her findes tillige en

mindre plantage med nåletræer.

Mosen er på ca. 25 ha og rummer en mosaik af

vandfyldte tørvegrave, rørskove, pilekrat og

småskove. Nord og øst for mosen findes flere

overdrev, som nu er under tilgroning pga.

manglende græsning.

Karakteristik

Ynglende vand- og sumpfugle, heraf flere fåtallige

arter.

Dækning

Ynglefugletælling 1993.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv lystfiskeri og jagt, minimal færdsel til

fods. I den østlige ende af mosen findes en primitiv

skydebane (lerduebane), hvortil der er en del

færdsel.

Kort og tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 560620

UTM N: 6221100

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Både mosen og søen er sværttilgængelige og

vanskelige at overskue. Et par markveje og stier

fører gennem mosen til Lillering Skov. Tåstrup Sø

kan delvis overskues fra markvej mellem Tåstrup

og Bøgebakken vest for søen.

Beskyttelsesbehov

Hele området har flere gange været udsat for

vandstandssænkninger i forsøget på at opdyrke

jorden i området. Især mosen lider i dag under for

lav vandstand, og en vandstandshævning i området

ville gavne. Området mellem søen og mosen bør

føres tilbage til naturtilstand i form af ferske,

græssede enge, ligesom en række (ulovlige?)

vildtplantninger øst og nord for Tåstrup Sø bør

fjernes og områderne genskabes som græssede

enge.

Skydebanen i den østlige ende af mosen bør fjernes

- der bør ikke forekomme skydebaner i

vådområder!

Gødskning af de værdifulde overdrev syd for

Tåstrup Sø (konstateret gødet med kunstgødning i

1997!) bør stoppes.

Litteratur

Jensen, Bjarke Huus 1987: Lillering Skov, Tåstrup

Sø & Mose. Et ornitologisk supplement. Gejrfuglen

23, s. 30-31.

ØBF 1986: Lillering Skov, Tåstrup Sø & Mose.

Gejrfuglen 22, s. 118-150.

Bot. Lok. 21/70-4-7.

Oplysere

Mogens Hansen m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines