Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Astrup Mose

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751800

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Mosekompleks, hvor pilekrat veksler med

rørbevoksninger og gamle tørvegrave med mere

eller mindre fri vandflade. I mosens vestlige del

findes de største vandflader og rørskov; i den

østlige del dominerer krat og urtevegetation.

Karakteristik

Ynglende mosefugle, bl.a. rørhøg.

Dækning

Ynglefugletælling i 1994 og ufuldstændig tælling

i 1995.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug på de tilstødende arealer.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv lystfiskeri og jagt.

Ekskursionsmål

Mosen er tilgængelig via offentlig sti fra Astrup.

P-plads ved markvej få hundrede meter vest for

kirken.

Beskyttelsesbehov

Fortsat og evt. øget græsning på de

tilbageværende enge bør sikres. Den intensive

færdsel i fuglenes yngletid bør reguleres (evt. ved

oprettelse af "lystfiskerfrie øer"?). Stop for

fodring i søerne.

Oplysere

Mari Ann Nørgaard m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y1

UTM E: 568410

UTM N: 6210100

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1980 1994 1995

Lille Lappedykker 1

Toppet Lappedykker 0-2

Gråstrubet Lappedykker 1 1

Knopsvane 3 1 2-1

Grågås 0-2 1

Gråand 5-7 10 1

Taffeland 1-7

Troldand 0-1 1

Rørhøg 1

Musvåge 1

Agerhøne 1 2

Vandrikse 1 1

Grønbenet Rørhøne 6-8 6

Blishøne 12-16 11 8-7

Vibe 1

Dobbeltbekkasin 1-2

Ringdue 3

Gøg 2

Nattergal 4 14

Bynkefugl 1

Kærsanger 1 10

Rørsanger 11

Rødrygget Tornskade 1

Gråkrage 1

Gulspurv 9

Rørspurv 9

More magazines by this user
Similar magazines