Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Bosserne

Amt: Århus

Kommune: Samsø

Lokalitetsnr: 741110

Lokalitetstype: Ø

Klassifikation: K2

Beskrivelse

Langstrakt sten- og sandrev øst for Vejrø. Revets

top oversvømmes ikke ved højvande.

Karakteristik

Ynglende måge- og vadefugle.

Dækning

Årlige yngleoptællinger fra DMU.

Beskyttelser

Ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde 31 og

Ramsarområde 14. Indgår tillige i Stavns Fjordfredningen.

Vildtreservat med færdselsforbud på og

omkring revet (1. april - 30. september).

Sælreservat.

Ekskursionsmål

Utilgængelig, se ovenfor.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994

Knopsvane 1

Grågås 0-3

Ederfugl 0-15 50 27

Strandskade 10 3 2

Stor Præstekrave 1

Sildemåge 75 175 150

Sølvmåge 100 50 32

Svartbag 1 25 20

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Brattingborg Gods

Dækning: Y2

UTM E:

UTM N:

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

En begyndende borterodering af revet, muligvis

pga. hurtigfærgesejlads, bør klarlægges.

Litteratur

Bot. Lok. 23/11-2.

Oplysere

DMU.

More magazines by this user
Similar magazines