Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Silkeborg Vesterskov

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743030

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1

Beskrivelse

Varieret, overvejende løvskov, flere partier med

gammel bøgeskov, stærkt kuperet terræn. En stor

del af skovens areal er omfattet af

naturskovsstrategien, hvilket bl.a. medfører, at en

stor del af granplantningerne ryddes til fordel for

selvsået løvtræ. 200 ha tages helt ud af forstlig drift.

Midt i skoven findes "Knagerne", et parti urørt skov

med 220-250 årige bøge. I skoven findes tillige

nogle ældre plantninger af douglasgran, hvoraf

nogle nu regnes blandt Danmarks højeste, levende

træer. Ca. 700 ha.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a. sortspætte og nøddekrige.

Stor bestand af huldue.

Dækning

Kun fåtallige arter er optalt, yderligere oplysninger

om de ynglende fugle er meget ønskelige.

Beskyttelser

Et mindre parti ved "Knagerne" er fredet. Store dele

af skoven er omfattet af naturskovsstrategien, med

ekstensive driftsformer og udlægning af områder til

urørt skov.

Vådområderne er omfattet af NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv, især i de mere bynære dele.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staten

Dækning: Y2

UTM E: 532570

UTM N: 6221760

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Bot. Lok. 20/1-1.

Særlige beskyttet naturskov - lokaliteter i

statsskovene. Bind 2 Jylland.

Oplysere

Bo Ryge Sørensen; lokalrapport.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Hvepsevåge 1 1 1

Duehøg 1 1-2 1-2

Spurvehøg 2-4 2-4 2-4

Musvåge 1-3 2-3 2-3

Huldue 5-9 6-9 6-9

Natugle 1-3 2-3 2-3

Skovhornugle 1

Grønspætte 6-8 6-9 7-9

Sortspætte 2-3 2-3 2-3

Stor Flagspætte 1 1

Træløber 1

Rødrygget Tornskade 1

Nøddekrige 1-3 2-3 2-3

Ravn 1 1

More magazines by this user
Similar magazines