Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Nørremose ved Grauballe

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743195

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Mosen indgår i Grauballe Mose-komplekset, som i

dag består af 12 mere eller mindre fritliggende

lavmoser, som alle er delvis tilgroet og opdyrket og

påvirket af tørvegravning. De undersøgte moser,

hvoraf flere ligger i Gjern Kommune, beskrives

enkeltvis i denne undersøgelse.

Nørremose består af tørvegrave omgivet af tagrør

og dunhammer. Mosen er under tilgroning

overvejende med birke- og pilekrat, men mod nord

findes større, åbne, tuede områder med høje

græsser. Der findes tillige beplantninger med

nåletræ.

Karakteristik

Kun få ynglende vandfugle.

Dækning

Optalt 1993.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Formentlig intensiv jagt. Der findes foderhuse og

andehuse samt fodring på jorden. Herudover

ekstensiv færdsel.

Ekskursionsmål

Sværttilgængelig

Beskyttelsesbehov

Genoptagelse af græsning; stop for andeudsætning

og -fodring.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 535700

UTM N: 6232360

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Se lok. nr. 743191 (Fuglemose).

Oplysere

Allan Janniche.

Ynglefugle, antal par

1980 1993

Lille Lappedykker 1 1

Sorthalset Lappedykker 1-2

Knopsvane 1

Gråand 3 1-2

Troldand 0-1

Grønbenet Rørhøne 0-1

Blishøne 3-4 1-3

Hættemåge 100

More magazines by this user
Similar magazines