Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Funderholme

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743310 m.fl.

Lokalitetstype: Enge, mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Udstrakte enge, hvoraf flere er under tilgroning

pga. manglende græsning, kær, moser og småsøer;

flere dambrug langs Funder Å.

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle.

Dækning

Området er velundersøgt.

Beskyttelser

NBL's §3. Et mindre område ved Ørnsø er fredet.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug, dambrug m.m.

Beskyttelsesbehov

Afgræsning af engene bør sikres.

Litteratur

Århus amt 1990: Ørnsø og Funder Å 1989. Natur

og Miljøkontoret.

Bot. Lok. 14/20-1.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 561630

UTM N: 6223060

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Jalmer C. Nielsen m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines