Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Silkeborg Langsø

Amt: Århus

Kommune: Silkeborg

Lokalitetsnr: 743400 m.fl.

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Forholdsvis lavvandet, næringsrig sø, som i dag

pga. vejdæmninger er opdelt i tre bassiner.

Østbassinet er lavvandet og næringsrig, påvirket af

spildevand fra Silkeborg By (Søholt renseanlæg) og

Silkeborg Papirfabrik. Søen er domineret af

planktonalger og deraf følgende ringe sigtdybde.

Der findes derfor ingen rodfæstet undervandsvegetation

i søen.

Midtbassinet er stærkt påvirket af den bynære

beliggenhed. Om sommeren findes således en

kaproningsbane her.

Vestbassinet tilføres vand fra Funder Å-systemet

samt Hvinningdal og er mere renvandet og

uforstyrret.

I alle tre bassiner findes en stedvis stor og

veludviklet rørskovszone, ligesom der især langs

øst- og vestbassinet findes tilliggende

vådbundsarealer med birke- og ellesumpe.

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle.

Dækning

Grundig ynglefugleoptælling af østbassinet i 1993,

hvorimod de andre dele af søen kun er

ufuldstændigt optalt i 1994 og 95. Månedlige

rastefugletællinger.

Erhvervsudnyttelse

Fiskeri.

Rekreativ udnyttelse

I sommerhalvåret foregår der intensiv kanosejlads i

østbassinet, hvorimod motorbådssejladsen betegnes

som ekstensiv. I store dele af året finder der et

omfattende lystfiskeri (medefiskeri) sted især i øst-

og midtbassinerne. Dette medfører, at lystfiskerne

tager længerevarende ophold i rørskoven og derved

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2, R2

UTM E: 535400

UTM N: 6225860

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

afskærer ynglefuglene fra at nærme sig deres reder.

Lejlighedsvis forekommer også fjernelse af mindre

rørskovspartier som følge af denne aktivitet.

Kaproning i midtbassinet om sommeren.

Ekskursionsmål

Søen (alle tre bassiner) kan overskues fra veje og

stier især langs søens syd- og vestbreder. Langs

nordsiden af østbassinet er færdsel tillige mulig på

den gamle pramdragersti, som i dag kan følges helt

til Randers.

Beskyttelsesbehov

Bredejeres og lystfiskeres fjernelse af rørskoven

langs søen bør stoppes. Det bør nøje følges, om

kaproning i fuglenes yngletid påvirker fuglelivet.

Litteratur

Bot. Lok. 20/1-18.

Oplysere

Bo Ryge Sørensen, Jørgen Lodberg m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines