Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tebstrup Sø

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745170

Lokalitetstype: Sø, eng, mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Langstrakt sø, omkranset af tagrør, fugtige enge

(nordside) og pile/birkekrat (sydside). På søens

østside findes en smal bræmme af løvtræer, og

søens vestside grænser op til dyrkede marker.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1995.

Beskyttelser

NBL's §3 og beskyttelseslinier.

Rekreative udnyttelse

Jagt og fiskeri.

Ekskursionsmål

Søens nære omgivelser er sværttilgængelige og

uegnede til ekskursioner. Søen kan overskues fra

Skanderborg-Horsens-landevejen.

Beskyttelsesbehov

Begrænsning af næringsstoftilførslen.

Oplysere

Bent Hansen, Henning Ettrup.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 554700

UTM N: 6202300

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1980 1995

Toppet Lappedykker 10-12 7-10

Gråstrubet Lappedykker 0-1

Knopsvane 1

Grågås 1-2

Gravand 0-1

Gråand 4-8

Taffeland 0-2

Troldand 0-2

Agerhøne 0-1

Grønbenet Rørhøne 2-3

Blishøne 13-15

Strandskade 0-1

Vibe 4

Kærsanger 7-10

Rørsanger 8-10

More magazines by this user
Similar magazines