Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Skanderborg Sø

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745500

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V2, R2

Beskrivelse

Næringsrig sø, med et samlet vandareal på 670 ha.,

med mange vige, rørskove og tanger. Rørskoven er

dog generelt smal og mangler helt på store

strækninger. I søen findes øerne Kalvø og Æbelø,

samt småøerne Sankt Thomas (udfor Skanderborg

By) og Sankt Helena (lige vest for

jernbanedæmningen, i "Vrold Sø"). Langs store

dele af søens bred findes en smal bræmme af rød-el.

I nær tilknytning til Skanderborg Sø findes flere

småsøer, hvoraf flere indgår som selvstændige

lokaliteter i denne undersøgelse. Her skal nævnes:

Lillesø (745020), Sortesø (745030) og Tåning Sø

(745090).

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle, bl.a. stor bestand

af grågås.

Dækning

Mangelfuld ynglefugletælling fra 1995. Månedlige

rastefugletællinger.

Beskyttelser

Store områder øst og syd for søen er fredet

(Skanderborg Sø-fredningen m.m., i alt ca. 900 ha

fredet).

Erhvervsudnyttelse

Fiskeri, turbådssejlads, landbrug omkring søen.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv sejlads med kano og kajak fra

Skanderborg ud gennem Hylke Sø og Vrold Sø til

Tåning Sø og Å, og derfra videre på Mossø og

Gudenåen. Desuden sejlads med sejl- og motorbåde

på selve Skanderborg Sø samt jagt og lystfiskeri.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3, R1

UTM E: 558400

UTM N: 6208970

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

God udsigt over søen bl.a. fra Skanderborg Søbad

og Dyrehaven, fra bådebroen ved Hylke Golfbane,

fra Fårbjerg, Fruering Kirkevej og fra Vestermølle.

Beskyttelsesbehov

Det er vigtigt, at der fortsat er beskyttede vige og

bugter (gerne i forøget antal), hvor fuglene kan

finde fred for sejlads m.m. Bredejeres og

lystfiskeres fældning af rørskov bør stoppes.

Litteratur

Flere rapporter fra Århus Amt. Her skal nævnes:

Kirkeby, Jens et al.1993: Fuglebestandene ved

Skanderborg Søerne. Århus Amt og Skanderborg

Kommune.

Dybbro og Olsen 1996.

Kirkeby, Jens 1992: Skanderborg Sø - fugletælling

maj 1991. Søravnen 2/92, s. 4-7.

Skanderborg Sø, folder fra Århus Amtskommune.

Bot. Lok. 21/90-1.

Oplysere

Henriette Yde, Svenning Ottsen, Peter Lange, Århus amt

v. Jens Kirkeby m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines