Kari Steen-Johnsen - NSD

etikkom.no

Kari Steen-Johnsen - NSD

Rettferdighet og validitet

- hvordan sikre representativitet blant deltakere?

Kari Steen-Johnsen

Seminar om internettforskning, NSD, Bergen, 07.02.13


Både utvalgsstudien og det kvalitative

dybdeintervjuet er i økende grad utdaterte

forskningsmetoder. Sannsynligvis kan disse

metodene ikke gi empiriske sosiologer noen

robust samfunnsposisjon i de kommende

tiårene.

- (Savage og Burrows, 2007)

www.samfunnsforskning.no

3


1 zettabytes (ZB) = 1000exabytes (EB) = 1000000petabytes (PB) = 1000000000terabytes

(TB) = 1000000000000gigabytes (GB) = 1000000000000000000000B

www.samfunnsforskning.no


www.samfunnsforskning.no 5


Kobling mellom applikasjoner

www.samfunnsforskning.no

6


www.samfunnsforskning.no 7


Muligheter og begrensninger for

forskningen

- Direkte tilgang til

liv, uttrykk,

handlinger

- Detaljert

informasjon

- Lett tilgjengelig

- Komplette data

www.samfunnsforskning.no

- Representativitet ift

befolkningen og

reell bruk

- Ulike data gir ulike

representasjoner

- Tilgang begrenset

- Utvalg på uklare

premisser

8


Eierskap til data blir privatisert

∙ Vanskeliggjør tilgang til data og vurderinger av

datas kvalitet

∙ Private selskaper får enerett på å analysere

komplette datasett

∙ Private aktører ikke underlagt de samme

restriksjonene når det gjelder personvern som

forskere

∙ Aktører utenfor forskningen får et forsprang når

det gjelder å levere relevante samfunnsanalyser

og fortolkninger

www.samfunnsforskning.no

9


«Alle kan forske»

www.samfunnsforskning.no

10


Den avmektige brukeren

www.samfunnsforskning.no

11


Nye digitale skillelinjer

- Ulikhet i tilgang til data og ressurser

- Ulikhet i reguleringer og krav

- Ulikhet i kompetanse

- Hierarki mellom de som produserer, samler

inn og analyserer data

www.samfunnsforskning.no

12


Forskningens rolle

Forskningens rolle kan forstås på to nivåer:

Første nivå: Produsere mangesidig,

representativ kunnskap om det digitale

samfunn.

Andre nivå: Reflektere over og definere sin

rolle i et nytt kunnskapsøkosystem

www.samfunnsforskning.no

13


Forskningens ansvar

- Å bidra med forskningsbaserte

fortolkninger av Internett både som struktur

og som sosial praksis

- Å ta i bruk og utvikle nye metoder som

utnytter mulighetene i digitale data

- Å bidra til å utvikle en etikk som er

tilpasset de nye forutsetningene som legges

av digitale systemer og data

www.samfunnsforskning.no

14

More magazines by this user
Similar magazines