Statisk regnskapsanalyse - Søk - Høgskolen i Østfold

fag.hiof.no

Statisk regnskapsanalyse - Søk - Høgskolen i Østfold

Metode for analyse av regnskapet

• Tilgjengelig informasjon

• Redigering og korrigering

• Analyse av

– Rentabilitet

– Likviditet

– Finansiering

– Soliditet

• Beregning av nøkkeltall og

kontantstrømanalyser

• Konklusjon

JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt

John-Erik Andreassen © 1 Høgskolen i Østfold

Hovedsammenhenger regnskapsanalyse

Lønnsomhet

Kapitalstyring

Instrumenter

Egenkapitalrentabilitet

etter

skatt

Finansiering

Likviditetsendring

i

perioden

HOVEDMÅL

Skatteplanlegging

John-Erik Andreassen © 2 Høgskolen i Østfold

Analyse av finansieringstruktur

• hvordan bedriftens eiendeler er finansiert:

• EgenKapital

• LangsiktigGjeld

• KortsiktigGjeld

John-Erik Andreassen © 3 Høgskolen i Østfold


as eksempel -resultatoppstilling

RESULTATREGNSKAPET ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

Salgsinntekt 7800 8550 9500

Varekostnad 2770 3200 3900

Endring i beholdning av

ferdigvarer -100 350 500

Lønnskostnad, produksjon 2390 2580 2400

Lønnskostnad,

administrasjon 308 356 500

Avskrivninger maskiner/

utstyr 150 170 397

Avskrivninger på bygninger 50 50 103

Annen driftskostnad 1760 2210 2750

Driftsresultat 272 334 -50

Annen finansinntekt 0 0 0

Annen finanskostnad 190 220 400

Ordinært resultat før 82 114 -450

John-Erik Andreassen © 4 Høgskolen i Østfold

as eksempel - balanse

BALANSEN (PR 3112 - UB)

EIENDELER ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

Bygninger/ tomter 1000 950 1680

Maskiner/ utstyr 980 1050 1330

Sum anleggsmidler 1980 2000 3010

Ferdigvarer 530 760 1200

Varer i arbeid 250 350 200

Råvarer 680 750 1190

Kundefordringer 860 980 1260

Andre fordringer 50 100 70

Kasse/ bank 50 60 70

Sun omløpsmidler 2420 3000 3990

Sum eiendeler 4400 5000 7000

GJELD OG EGENKAPITAL ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

Egenkapital 1750 1807 1357

Langsiktig gjeld 1050 993 2043

Kassekreditt 880 1200 1400

Leverandørgjeld 450 600 1000

Offentlig gjeld 70 100 400

Annen kortsiktig gjeld 200 300 800

Sum kortsiktig gjeld 1600 2200 3600

Sum egenkapital og gjeld 4400 5000 7000

John-Erik Andreassen © 5 Høgskolen i Østfold

Soliditet

• Uttrykkes ved egenkapital.

• Gir et bilde på bedriftens evne til å bære tap.

• Et mål på soliditeten er egenkapitalandel.

EK - andel

EK

=

* 100%

Gjeld + Egenkapital

Egenkapital prosent

John-Erik Andreassen © 6 Høgskolen i Østfold


Krav til god finansieringstruktur

• Anleggsmidlene bør være finansiert med

langsiktig kapital (egenkapital og gjeld)

• Minst 50% av varebeholdningene bør være

finansiert med langsiktig kapital

• Langsiktige investeringer bør ikke finansieres

med kortsiktig gjeld

John-Erik Andreassen © 7 Høgskolen i Østfold

Bedriftens arbeidskapital

• Arbeidskapital

– OmløpsMidler-KortsiktigGjelg eller

LangsiktigGjeld+EgenKapital - ANleggsmidler

• Se også foran

Arbeidskap ital =

OM - KG

* 100

Totalkapital

Arbeidskapital i % av totalkapital

John-Erik Andreassen © 8 Høgskolen i Østfold

Gjeldsgraden

• Er forholdet mellom gjeld og egenkapital

• Den forteller hvor mange kroner det er i gjeld

pr krone i egenkapital

Gjeldsgrad =

Gjeld

* 100

Egenkapital

Gjeldsgraden

John-Erik Andreassen © 9 Høgskolen i Østfold


Rentedekningsgraden

• Uttrykker bedriftens evne til å påta seg økte

renteforpliktelser. Jo høyere tallet er, dess

bedre er bedriftens handlefrihet og

fleksibilitet.

Rentedekningsgrad

=

Ord resultat før skatt + Rentekostnader

Rentekostnader

Rentdekningsgrad Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/ 1,43 1,52 -0,13

Finanskostnader

John-Erik Andreassen © 10 Høgskolen i Østfold

Nøkkeltall finansiering/ soliditet

Soliditet

Nøkkeltall Definisjon ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3

Egenkapital prosent EgenKapital/ x 100%

Totalkapital (=EgenKapital + Gjeld)

39,8 % 36,1 % 19,4 %

Gjeldsgraden Gjeld

Egenkapital

1,51 1,77 4,16

Rentdekningsgraden Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/

Finanskostnader

1,43 1,52 -0,13

Arbeidskapital i % av totalkapital Arbeidskapital (=OmløpsMidler - KortsiktigGjeld) x 10

Totalkapital (=EgenKapital + Gjeld)

18,6 % 16,0 % 5,6 %

Langsiktig kapital i prosent Egenkapital + langsiktig kapital x 100 1,41 1,40 1,13

av anleggsmidler Anleggsmidler

John-Erik Andreassen © 11 Høgskolen i Østfold

Analyse av finansiering/ soliditet

• Alle nøkkeltall viser at

finansieringsstrukturen er svekket

• En finansierer mindre av omløpsmidler

med langsiktig kapital

• Soliditeten er kraftig svekket - fra 39% i

år 1 til 19,4% i år 3, men bedriften har

fortsatt en viss handlefrihet

John-Erik Andreassen © 12 Høgskolen i Østfold


Tiltak for å bedre finansieringsstrukturen

Søke banken om å øke kassekreditt-limiten

– Konvertere kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld

• Tiltak for å bedre likviditeten

• Bedre oppfølging av kundefordringene

• Bedre styring med råvarelageret

• Realisering av ferdigvarelageret

John-Erik Andreassen © 13 Høgskolen i Østfold

Foreløpig konklusjon regnanalysen(e)

• Analysen viser at rentabiliteten er svekket

som medfører en svekket likviditeten.

• Årsakene til en svekket likviditet skyldes også

en svak kapitalstyring. I sum har dette

svekket finansieringsstrukturen og soliditet.

• Nødvendig å ta en samtale med banken

• Dette forutsetter at bedriften vil kunne vise

tiltak i handlingsplan

John-Erik Andreassen © 14 Høgskolen i Østfold

Svakheter i grunnlagsmaterialet ved nøkkeltallsvurdering for

likviditet og finansieringsstruktur

• Lagt klare kriterier til grunn for verdsetting av eiendeler

• En korrekt fordeling av eiendelene på hhv mest likvide

omløpsmidler, minst likvide omløpsmidler og anleggsmidler

• En korrekt fordeling av gjeldsforpliktelsene på hhv kortsiktig og

langsiktig gjeld

• Disse kriteriene vil påvirke alle eiendelene som beregnes ut fra

balansen

John-Erik Andreassen © 15 Høgskolen i Østfold


Ved sterk ekspansjon i en bedrift

• Får vi vanligvis økt kapitalbinding.

• Bedriftene må ofte foreta store investeringer.

• Varelageret vil normalt øke og

kundefordringene vil ofte øke i samme grad

som salget.

• Resultatet er et stort finansieringsbehov.

John-Erik Andreassen © 16 Høgskolen i Østfold

Litteraturliste

Kjell Banken & Tor Busch (BB): Analyse av

finansregnskapet, 2001, Universitetsforlaget

Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og

Budsjettering, 2002, Universitetsforlaget

Aage Sending: Grunnleggende regnskap,

Fagbokforlaget 2004

George Foster: Financial statement analysis, 1978, Prentice- Hall Inc

John-Erik Andreassen © 17 Høgskolen i Østfold

Oppgaver

• Diskusjonsoppgave 8.28

• Gruppeoppgaver 8.29, 8.32, 8.33

John-Erik Andreassen © 18 Høgskolen i Østfold

More magazines by this user
Similar magazines