Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy - Fagforbundet

fagforbundet.no

Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy - Fagforbundet

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011

Krav til ståplass renovasjonskjøretøy

Arbeidstilsynet Midt-Norge ved

Kay Ivan Gården Rovik og

Yngvild Svarva Nielsen

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 2


• Om Arbeidstilsynet

• Arbeidsgivers ansvar

Arbeidstilsynet

Disposisjon

• Arbeidstakers medvirkningsplikt

• Ulykker

Kravene til ståplass renovasjonsbiler

• Forholdet til forskrift om bruk av kjøretøy

Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 3


Regional

organisering

Direktoratet i Trondheim

Dokumentasjon

og analyse

Lov og

regelverk

Kommunikasjon

Styring og

samordning

Organisasjon

Arbeidstilsynet 4

Direktør


Administrasjonen

Regionkontor/Tilsynskontor

Trondheim

Arbeidstilsynet

Midt-Norge

Tilsynskontor

Ålesund

Tilsynskontor

Kristiansund

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 5


Arbeidstilsynet

• Mål for arbeidsmiljøet i Norge:

– alle arbeidstakere skal ha en helsefremmende og

meningsfylt arbeidssituasjon, med trygghet mot fysiske

og psykiske skadevirkninger.

• Mål for Arbeidstilsynet:

– bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade,

og å bidra til et sikkert og inkluderende arbeidsliv, med

trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon

for den enkelte.

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 6


Arbeidsgivers ansvar

– sørge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at forholdene i

bedriften ikke er i strid med bestemmelsene i

arbeidsmiljøloven og forskrifter hjemlet i denne.

– sørge for at arbeidstakeren gjøres kjent med de

ulykkes- og helsefarer forbundet med arbeidet

– sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring,

øvelse og instruksjoner – krav til dokumentert

sikkerhetsopplæring – bruksforskriften § 48

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 7


Arbeidsgivers ansvar forts.

• Aml § 18-6: Arbeidstilsynet kan gi legg og treffe enkeltvedtak som

er nødvendig for å gjennomføre bestemmelsene.

• Bruksforskriften § 3: Overtredelser straffes etter aml kap 19 (tidligere

kap XIV) og straffeloven § 48 a og § 48 b (straffeansvar for foretak).

• Aml § 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den

som i arbeidsgivers sted leder virksomheten

• Straffeloven § 48a - foretaksstraff

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 8


Arbeidstakerens medvirkningsplikt

Arbeidsmiljøloven § 2-3.

- medvirke til å skape et trygt arbeidsmiljø

- plikt til bla å bruke nødvendig verneutstyr

- avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan

fortsette uten å medføre fare for liv eller helse

- melde fra til arbeidsgiver, verneombud og om nødvendig andre

arbeidstakere om feil og mangler som kan medføre fare for liv og

helse, dersom de ikke selv kan rette feilen eller mangelen

- melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i

arbeidet eller drar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin

grunn i arbeidet eller forholdene arbeidsstedet

- rette seg etter bud fra Arbeidstilsynet

- mm

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 9


Arbeidstakerens medvirkningsplikt forts.

Arbeidsmiljøloven § 19-2. Ansvar for arbeidstakere:

• Uaktsomt overtredelse av bestemmelser eller legg: bøter

• Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse: bøter og/eller

fengsel inntil tre måneder

• Ved særlig skjerpende omstendigheter: fengsel inntil ett år.

• I strid med særskilt arbeids- eller sikkerhetsinstruks og om

arbeidstakeren forsto eller burde forstå at overtredelsen

kunne medføre alvorlig fare for andres liv eller helse.

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 10


Arbeidstilsynet


• Kjørt av veien

• Påkjørsel bakfra

• Klemskader

Ulykker

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 12


Krav til ståplass renovasjonskjøretøy

• Ståplass renovasjonskjøretøy blir i hovedsak regulert av:

– Forskrift om maskiner (maskinforskriften)

– Norsk Standard NS-EN 1501-1

– Direktiv 2006/42/EC (maskindirektivet)

– Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften)

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 13


NS 1501-1: 1998 + A2:2009

Kravene til selve fotbrett punkt 6.6.4

• Fotbrettet skal være utført i strekkmetall slik at skitt, is og snø ikke

kan samle seg brettet.

• Posisjonering, dimensjonering og holdehåndtak for arbeiderne skal

være i samsvar med figur A6

• Alle hjørner og skarpe kanter brettet skal være avrundet

• Overflaten brettet skal være flat

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 14


Sikkerhetskrav når en person står brettet -

hovedpunkter

Sikkerhetsanordninger som iverksettes når forbrettet nedfelles og

belastes med 30 kg:

• Komprimering skal være umulig

• Maks hastighet: 30 km i timen

• Bremsebegrensninger

• Ved nedfelt fotbrett skal kjøretøyets ryggefunksjon automatisk

blokkeres

– Men det skal finnes en nødbryter

• Det skal finnes en egen nøkkel som kan restille nødbryter etter bruk

og igangsette regnelige funksjoner. Nøkkelen til dette formålet skal

fjernes fra eventuelt betjeningspanel etter bruk.

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 15


Andre relevante bestemmelser

• Forskrift om bruk av kjøretøy:

Krav til utsyn

– Kjøretøy må ikke brukes med større antall personer

sitteinnretninger eller andre plasser enn det er registrert

• Bruksforskriften § 8 c

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 16


Mer informasjon?

•www.arbeidstilsynet.no

•Svartjenesten: 815 48 222

Arbeidstilsynet Krav til ståplass renovasjonskjøretøy – Renovasjonskonferansen 2011 15.03.2011 17

More magazines by this user
Similar magazines