HOTKOK - Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

jordemoderforeningen.dk

HOTKOK - Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK

Herlev obstetrisk teamtræning

og kompetencekursus

Et tværfagligt kursus tilrettelagt af

obstetrisk og anæstesiologisk afdeling

samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Danfoss

ved jordemoder Henriette Hintz


Baggrund

• Op til 70 % af alle fejl eller kritiske hændelser i

sundhedsvæsnet skyldes menneskelige fejl (Gaba,

1992)

• Derfor et ønske om kompetenceudvikling af hele det

akutte tværfaglige obstetriske team:

• Sosu-assistenter

Event Safety 2007 Danfoss

• Jordemødre

• Gyn-Obs læger

• Anæstesilæger

• Anæstesi- og operationssygeplejesker


Mål

• At øge patientsikkerheden ved at styrke

kompetenceudviklingen af det akutte tværfaglige

obstetriske team med fokus på:

• Kommunikation

Event Safety 2007 Danfoss

• Samarbejde

• Ledelse

• Behandlingsprincipper


Fra team af eksperter til ekspert-team?

Forekommende farer

•Uddannet i hvert sit speciale

•Begrænset viden om hinandens specialer

•Arbejder ofte alene

•Ny situation hver gang

•Ankommer hver for sig til den akutte situation

Event Safety 2007 Danfoss


Kursustilrettelæggelse 2006

Behovsanalyse (observationer fra klinisk praksis)

• Fuld-skala simulation af prøve-scenarie (4 hold)

• Interview af teammedlemmer

• DVD optagelser + analyse af kommunikation,

ledelse og samarbejde i det akutte tværfaglige

obstetriske team på baggrund af teamorienteret

kommunikationsteori (CRM)

• Opstilling af læringsmål på baggrund af svagheder

Event Safety 2007 Danfoss


CRM: Crisis/crew Resource Management

- nøglepunkter

Event Safety 2007 Danfoss

• Kend dine ressourcer; personale og udstyr

• Planlægning; tænk fremad

• Kald tidligt på hjælp; ”Helte er farlige”

• Lederskab; koordiner og planlæg ved hjælp af klar

kommunikation

• Mobiliser alle ressourcer

• Kommuniker effektivt

- closed loop

- Klar og tydelig tale

- SBAR

• Brug al information; checklister, procedurer, lommeregner, m.v.

• Reevaluer og opsummer fortløbende; opdater nye

teammedlemmer

• Udvise indbyrdes positiv støtte i teamet


Fejl og svagheder observeret ved

prøvescenarie

• Menneskelige fejl:

• Uklar kommunikation

• Uklare meldinger ved kald efter hjælp

• Manglende kendskab til hvordan medicin blandes

• Organisatoriske fejl:

• Manglende telefon på fødestuen

Event Safety 2007 Danfoss

• Sosu-ass. har ikke nøgle til medicinskab

• Uklart hvem der kaldes og hvornår

• Tekniske fejl:

• Manglende observationsskemaer til akutte situationer

• Anæstesien kender ikke fødegangens ventilationssystem


Fejl og svagheder gentages

• Fordi de samme fejl og svagheder gik igen og igen,

blev der i kurset sat ekstra fokus på:

• Forbedrende tiltag i organisationen og arbejdsgange

sideløbende med kursustilrettelæggelse

• Kommunikation, ledelse og samarbejde i teamet var et

kernepunkt

• Kommunikation som læringsmål; kommunikation kan

læres!

• Eksempler på fejl og svagheder

• Uklar kommunikation; fx manglende anvendelse af

closed loop, manglende opdatering af nyankomne teammedlemmer,

manglende opsummering undervejs, ingen

deklarering af krise

Event Safety 2007 Danfoss


Heldagskursus HOTKOK 2006-2007

• 18 kursister per hold inddelt i 2 teams med følgende deltagere:

• 2-3 jordemødre

Event Safety 2007 Danfoss

• 1 sosu

• Obstetrisk for- og bagvagt

• Anæstesilæge (for- og bagvagt) og –sygeplejerske

• samt operationssygeplejerske

• Kursusmateriale læst hjemmefra

• Program:

• Introduktion til CRM og simulation

• Akut scenarie præeklampsi med neonatal genoplivning

• Debriefing

• Akut scenarie post partum blødning

• Debriefing

• Obstetrisk case navlesnorsfremfald

• I alt har 154 ansatte gennemgået kurset


Pædagogisk metode

• Fuld-skala simulation

• Virkelighedstro scenarier uden fare for patienten

Event Safety 2007 Danfoss

• Vante omgivelser (fødegangen og OP)

• Levende figurant samt avancerede dukker som kan

monitorers og modeller til operation. Model til simuleret

blødning

• Udstyr - f.eks. journal, blodprøvesvar, medicin, CTG

• Instruktør

• Operatør

• Debriefing-refleksion/også videoklip. Alle har input!


Event Safety 2007 Danfoss

Forberedelse, instruktion af figurant


Event Safety 2007 Danfoss

Instruktion af deltagere


Event Safety 2007 Danfoss

Scenarium Post Partum Blødning:

jordemoder og forvagt til stede


Event Safety 2007 Danfoss

Hele det obstetriske hold arbejder


Anæstesiholdet er ankommet

Event Safety 2007 Danfoss


Alvorlig blødning

Event Safety 2007 Danfoss


Det komplette hold til stede:

overflytning forberedes

Event Safety 2007 Danfoss


Overførsel, atonisk uterus, 2000 ml

blødning.

Event Safety 2007 Danfoss


På operationsstuen

Event Safety 2007 Danfoss


På operationsstuen

Event Safety 2007 Danfoss


Event Safety 2007 Danfoss

Intrauterin palp

B. Lynch suture

Laparotomi


Selvevalueringsskemaer

Resultatet af deltagernes selvevaluering efter både scenarie 1 og 2

- hvor 4 er meget god og 1 er meget dårlig

Efter scenarie 1 Efter scenarie 2 Signifikans (p


Konklusion

• Behovsanalyse er et godt redskab til afdækning af

svagheder i kommunikation, klinik og organisation.

• Efterfølgende målrettet tilrettelæggelse af kursus og

sideløbende ændrede arbejdsgange

• Positiv effekt hos deltagerne mht. tilfredshed, teamånd

og selvtillid.

• Indsigt i hinandens fagområder

• Signifikant effekt umiddelbart på baggrund af

selvevalueringsskemaer.

• Langtidseffekt – bliver behandlingen bedre?

Event Safety 2007 Danfoss


Konklusioner for jordemødre

• Positive tilbagemeldinger generelt

• Bryde isolationen bag ”den lukkede dør”

• Bevare roen i akut krise – kan være svært for nye

teammedlemmer at vurdere situationen

• Gode til at overgive ledelse

• Kan godt komme til at træde meget tilbage i teamet

• Ønsker mere træning!

Event Safety 2007 Danfoss


Spørgsmål?

Danfoss

More magazines by this user
Similar magazines