Bygge sosial kapital – eit svar på utfordringane for norsk ... - KS

ks.no

Bygge sosial kapital – eit svar på utfordringane for norsk ... - KS

Bygge sosial kapital eit svar

utfordringane for norsk planlegging?

Nils Aarsæther, UiT

Inst. f. sosiologi, statsvitskap og

samfunnsplanlegging

31.05.2013 Samplan


Norsk planlegging etter 2008

• Plansystem med bærekraft som nøkkelverdi (§1)

• I skyggen av hierarkiet: Nasjonale forventningar

• Strategitvang: Planstrategi innført 2011. Funkar.

• Samfunnsdel integrerer areal- og kommunal

• Governance fylkesnivå, government

kommunalt

• Utfordring: Omstendeleg med

dobbeltplanlegging (planprogram)

• Utfordring: Departementsrivalisering

31.05.2013 Samplan


Utfordringane er mange

• Formelle rammer, systemet : Greit nok?

• Praksisfeltet 1 prosess - måten ting gjerast

• Praksisfeltet 2 substans kva løysingar blir

valgt? Bærekraft-imperativet reelt? Byforming

• Konteksten Omgivnadene internasjonalt

nasjonalt regionalt lokalt

• Idemessige utfordringar: Er plan artig (nok)? I

vegen for utvikling? Teoretiske posisjonar

31.05.2013 Samplan


Typar utfordringar for planlegging

• Kunnskapspluralisme profesjonskamp, kaos

eller tverrfagleg kommunikasjon?

• Sektorsystemet: Territory & Function: Cosmic

Contradiction

• Ideologisk: Usikkerheit omkring

nyliberalisme/norsk modell NPM/byråkrati

• Klimautfordring/miljø, produksjonslivet og

dagleglivet går ikkje i hop.

• Demokratiutfordringar. 1: Vere med 2: Fatte

• Storbyutfordringar

31.05.2013 Samplan


Kva er sosial kapital (1)?

• Enorm interesse i 1993 med Robert Putnam’s

”Making Democracy Work”, og særleg

oppfølgaren ”Bowling Alone” i 2000

• ”Tillit og normar og nettverk som understøttar

eit kollektiv si evne til problemløysing”

• Også brukt av andre guruar (Bourdieu,

Coleman) med litt anna betydning

31.05.2013 Samplan


Kva er sosial kapital (2)?

• ”Det som understøttar eit kollektiv si evne til å

løyse felles problem”

• Eigenskap ved ei gruppe, ei befolkning, bydel,

by, bygd, kommunesamfunn, region, delstat

• Vi snakkar om ”behaldninga” av sosial kapital

• Altså ikkje noko som individ har (vs. Bourdieu

sin bruk av ordet=nettverk)

31.05.2013 Samplan


Tillit, normar og nettverk

• Tillit: Meine at folk flest er til å stole

• Normar: Om gjenyting, om å stille opp

(dugnad, valgliste, styre)

• Nettverk: Her, evne til å gå tvers, utvikle

veike, horisontale band mellom folk.

• Tillit+normar +nettverk = Sosial kapital=Høg

problemløysingskapasitet.

31.05.2013 Samplan


Tre stader vi kan finne sosial kapital

• I sivilsamfunnet altså i rommet utanfor

privatsfæren, markedssfæren og staten

• I frivillige organisasjonar

• I institusjonar som bygger tillit, normar og

nettverk kommunar fx

31.05.2013 Samplan


I sivilsamfunnet: Dugnaden

• ”Den norske dugnaden” av Håkon Lorentzen og Line

Dugstad (!) (Høyskoleforlaget 2011)

• Dugnaden fra bondesamfunnet overlevde

industriepoken

• Dugnaden overlevde iogså i det etterindustrielle

• Dugnad: (1) Stille opp med ubetalt arbeidskraft, til

(2) gjensidig hjelp, eller for å løyse felles oppgåver,

med (3) sosialt/fest etter

31.05.2013 Samplan


Sosial kapital gjennom Frivillige

organisasjonar

• Eit svar kravet om normar og tillit

• Norm: Ikkje ver gratispassasjer! Meld deg inn! Ta

imot verv!

• Tillit: Stol kasseraren. Betal roleg din kontingent

• Gevinst: Kollektiv problemløysing, men for eit (ofte

snevert) bestemt formål

• Opplæring i demokrati: 1 medl. = 1 stemme.

Valgperiode. Transparens. Styret/leiar ansvarleg ved

medlemsmøter og årsmøte.

31.05.2013 Samplan


Politiske institusjonar som fremjer

sosial kapital

• Kollektiv problemløysing=Politikk

• Mikro-demokrati: Kommunar, bydelsråd,

bygdelag. Sted er sentralt

• Velferdsstaten som plattform for at alle

(ideelt) skal kunne delta. Funksjon sentralt

(profesjonsgrenser utfordrar!)

• Samfunnsplanlegging: Langsiktig,

kunnskapsbasert problemløysing

31.05.2013 Samplan


Då er det innlysande at…

• Stat/politikk og sivilsamfunn virker saman.

• Stat og sivilsamfunn gir sine særeigne bidrag

til sosial kapital

• Stat og sivilsamfunn bør likevel ikkje smelte

saman

• Liberal teori om skiljet stat/samfunn blir

problematisk når stat=oss

31.05.2013 Samplan


To måtar å sjå sosialitet :

• 1. bonding ”community”, tett samfunn

• 2. bridging ”nettverk” lause band

31.05.2013 Samplan


I ”gode” regionar i Italia

• Mange med i frivillige organisasjonar

• Les aviser

• Stemte politiske parti i lokalvalg

• Motsatsen: Regionar prega av Familieliv, Tid

foranTV, stemmer personlege kandidatar

31.05.2013 Samplan


Å måle sosial kapital

• Telle medlemskap, verv

• Måle valgdeltaking

• Spørre om frivillig innsats

• Spørre om sosialt liv be folk heim

• Spørre ”Har du tillit til folk flest?”

• - desse komponentane dannar grunnlag for å

gi soskap-score til delstatar i USA

31.05.2013 Samplan


Ein artigheit fra USA-studien

• ”one surprisingly strong predictor of the

degree of social capital in any state in the

1990s is, for example, the fraction of its

population that is of Scandinavian stock”

• Putnam ofte feira i Norden

31.05.2013 Samplan


Dette fører til sosial kapital, analytisk

• Spørsmålet: Korfor gir organisasjonsliv,

avislesing og partistemmegiving OGSÅ betre

offentlege tenester?

• Primært fordi medlemskap i friv. org har to

ulike, men heilt sentrale funksjonar.

31.05.2013 Samplan


(1) Skole i problemløysing og demokrati

• Frivorg har låg terskel for å delta (rimeleg medlemskontingent)

• Alle er velkomne som støttar formålet (forskjellig frå losjer og

laug)

• Alle har like stor innflytelse (forskjellig frå a/s)

• Leiinga må kontinuerleg stå til rekneskap for medlemmane

årsmøta

• Organisasjonar er skolar i demokrati

• Organisasjonar er skolar i problemløysing

• Organisasjonar er skolar i solidaritetstenking

• Så der det ikkje er organisasjonsliv står det dårleg til med

demokratiet. Så enkelt er det.

31.05.2013 Samplan


(2)Hovudpoenget med frivorg er imidlertid

allsidighet:

• Om folk er medlem av berre ein organisasjon,

oppstår fastlåst antagonisme

• Men om folk normalt er med i 2 eller fleire frivorg, vil

dei ”møte seg sjøl i døra”

• Miste evna til å ”råkjøre”

• Bli meir høflege, avdempa, tolerante og greie å ha å

gjere med (folkeskikk)

• Bli langt meir og betre informerte (sladder)

• Bli meir kreative (kople inf. frå ulike hald)

31.05.2013 Samplan


Nettverk er ikkje tett, ikkje organisert

• Nettverk er relasjonar tvers av org.

• Problemsløysing også ved å gå tvers altså

ved utradisjonelle metodar

• Som kan vere innovative og stundom også

rett side av lova.

• Gjennom nettverk møter sosial kapital politikk

og samfunnsplanlegging: Fokus

problemløysing til beste for alle.

31.05.2013 Samplan


Sosial kapital som biprodukt

• Sosial kapital er då eit biprodukt

• Folk blir medlem i organisasjonen for å støtte

formålet, ikkje for å danne sosial kapital!

• Her virkar politikk/planlegging og sos.kap

heilt ulike måtar

• Planlegging = det målretta (iallfall liveability og

sustainability, Healey 2010)

31.05.2013 Samplan


Planlegging og sosial kapital foreinlege?

• Klassisk planteori forankra i offentleg styring,

ekspertise og rasjonalisme

• ”Under angrep” sidan 1950-talet,

demokratisert og i dag profesjonelt utydeleg

• Sosial kapital-teori i Putnam-versjonen kom

først i 1993, og tok av i 2000

• SosKap forankra i dugnad og friv.org men

KANSKJE planrelevant?

31.05.2013 Samplan


Så det er ikkje så greit…?

• Skolere i planlegging og i demokrati svært

vanskeleg utan eit levande lokalt foreiningsliv

• Er ikkje kunnskap viktigare for planlegging enn

aktive idrettslag og altruistisk menighetsliv?

31.05.2013 Samplan


Sosial kapital- planlegging for det

usynlege?

• Frivillighet bør ligge i botnen for både

demokrati og kollektive løysingar

• Det respekterte og bejubla demokratiet kan

forvitre utan levande org.liv

• Altså ikkje nok med ”medvirkning” få ”folk i

tale”, ”politisk forankring” det må meir til

• Men det er usynleg og blir sjeldan registrert.

Finst ikkje noko sosial kapital-register.

31.05.2013 Samplan


Det STORE problemet for demokratrisk

planlegging

• Er derfor forfallet og forvitring

• Makt- og demokratiutredninga sin grunntone:

Alt går til…

• Og rett nok: Det ser mørkt ut.

• Men det kunne vore verre her i værret; (tenk

komparativt!)

31.05.2013 Samplan


I ein nordisk samanheng…

fortsatt gode tider for friv.org, særleg blant godt

vaksne

• effektive nærdemokratiordningar (små) kommunar

eller bydelar/kommunedelar med armslag og

budsjett

• stedsfokus er eit godt aktiviseringsgrunnlag og

noko som er hogget idag

• Tett samarbeid mellom kommune og lokalt

organisasjonsliv

• - og med lokalt partiliv: Eit lokalparti er også ein

frivillig organisasjon kanskje den viktigaste typen,

ettersom den er breispektra/ territoriell

31.05.2013 Samplan


Aktive og passive. Sterke og svake band. Heldigvis:

• Passive org.medlemmer har eit like høgt generelt

aktivitetsnivå som aktive

• Svake band mellom folk gjer meir nytte enn sterke

band (skaffar rom for fleire relasjonar)

• Og dermed vil ein tidvis (heller enn aldri) relatere til

folk ein ikkje har så mykje felles med.

• Litt av eit paradoks at passive medlemmer med svake

band er så viktige

31.05.2013 Samplan


Tre ”problem” med sosial kapital

• Byggast ikkje utan vidare i bydelar/regionar med store

klasse/etniske skiljer. Idrett som nøkkel?

• Fungerer ikkje karrierebyggande, føreset norm om likskap,

amatørskap - Lokal Agenda 21 sin skjebne: Gav ingen

karriereløft, og forsvann.

• Kritisk til spesialisert kompetanse, framelskar generalisten og

tverrfagleg, praktisk orientering

• utfordrar akademiske kompetansemiljø. Ingen vil bli skåre i av

ein samfunnsmessig orientert kirurg

31.05.2013 Samplan


Reformulerimg av sosial kapital: BBL

• Bonding tette band (den eine organisasjon)

• Bridging brubygging gjennom nettverk, overlapp,

oftast horisontalt, lokalt

• Linking - knyte det lokale oppover mot regionale,

nasjonale og internasjonale styringsnivå, utan å gi

(heilt) slepp frivilligheit og fritidsengasjementet

• Husk dette med velferdsstaten og dei universelle

ordningane si betydning…

31.05.2013 Samplan


”Using Social Capital to help..

• ..Integrate Planning Theory, Research, and Practice”

Symposium, Journal of the American Planning

Association, 2004 nr 2 s. 142 192.

• Nøkkelspørsmål: Kan sosial kapital-teori bringe

samfunnsvitskapen nærare handlingsfeltet

(=planfeltet) via tverrfaglegheit og nedbygging av

disiplingrenser?

• Vidare utvikling av sosial kapital-begrepet i lys av

dette: Bonding, Bridging og Linking

31.05.2013 Samplan


• NAV

Sam-tenking offensiven

• Samhandlingsreform

• Folkehelselov

• Planlovrevisjon

• Alle desse spelar nettverk?

• Er det nok tillit?

• Er det normative grunnlaget der?

31.05.2013 Samplan


Kva med dei store spenningane i samfunnet?

• Ideologiske forskjellar

• Klasse

• Kultur

• Geografi

• Kjønn

• Dersom alle syng i kor…blir alt bra da? Svar: Ja.

31.05.2013 Samplan

More magazines by this user
Similar magazines