tremodifisering - Skog og landskap

skogoglandskap.no

tremodifisering - Skog og landskap

B E H A N D L I N G A V T R E

Tendenser i

tremodifisering

Fasade med Kebony på Quality Spa & Resort i Kragerø. Foto fra Kebonys arkiv.

48 Skog 2/13

Tre er nå blitt så moderne og etterspurt at diskusjonen og de politiske

avgjørelsene rundt bruken av tre stiller nye krav til forskere og krever

høy rekruttering av studenter i fremtiden.

Tekst Erik Larnøy, Lone Ross Gobakken og Andreas Treu, Skog og landskap seksjon Treteknologi

trevirke er et byggemateriale med lange tradisjoner,

men blir allikevel sett på som et moderne og

innovativt element. Tre blir i økende grad benyttet i

boliger og kontorbygninger over hele Europa. Samtidig

har stadig flere produkter selve tømmerstokken som utgangspunkt.

De fleste treproduktene er heltreprodukter

og trebaserte produkter, slik som konstruksjonsvirke og

terrassebord, men vi ser en økende bruk av tre som basisråstoff

for andre produkter. Lignin (fraksjon fra tre) som

bindemiddel i betong og asfalt og cellulose til bruk i tekstiler

og som fortykningsmiddel i iskrem er gode eksempler

på treforedling.

tre er NÅ Blitt sÅ mOderNe Og ettersPurt at

diskusjonen og de politiske avgjørelsene om bruken av

tre stiller nye krav til forskere. I fremtiden vil det bli stort

behov for rekruttering av studenter på dette feltet.

Både private behov og myndighetenes anskaffelses -

politikk driver frem en vekst innen ”grønne”anskaffelser.

Her spiller levetid og miljøpåvirkning en nøkkelrolle når

kjøper skal velge et bygningsmateriale. Den grønne byggetrenden

fremhever tre som byggemateriale. Prefabrikerte

byggesett av tre og bruk av massiv tre gir en økning av

trevirke i volumet, og elementbygging er også raskt og er

mindre utsatt for fuktskader i en byggeprosess.

Kebony


Europas lengste hengegangbro i Altmühltal, Tyskland. Foto: Erik Larnøy.

i NOrge Har Vi BeNyttet CCA impregnert trevirke

i mange år. Dette produktet hadde meget gode egenskaper

med hensyn til råte på grunn av sitt høye innhold av

kobber, krom og arsen, hadde en lav kostnad og ble stort

sett tatt i bruk i alle typer applikasjoner.

Neste generasjons produkter har ikke like høyt innhold

av giftige stoffer og vil nok ikke være like effektive til sam -

me lave pris. Dette betyr at vi nå har et spekter av pro -

dukter til forskjellig bruk, noe som fordrer økt kunnskap

om byggematerialet fra produsent via arkitekt til forbruker.

tre er et meget sPeNNeNde, vakkert og moderne

materiale, og mange arkitekter benytter tre i nye og spennende

konstruksjoner. Mange av disse bygningene gjen -

speiler ikke tradisjonell byggestil med lange takutstikk og

andre detaljer for konstruktiv beskyttelse. Nye byggeskikker

krever derfor mer av byggematerialet, og det er derfor

viktig å bruke riktig trebeskyttelse på rett sted. Nye produkter

basert på blant annet royalbehandling eller modifisert

tre gjør nå dette mulig.

tekNOlOgieN FOr Å PrOdusere mOdiFisert

tre og tre-plast-kompositter har vært kjent lenge, men

markedsandelene for disse produktene steg først da for -

brukerne ble mer bevisst på bruken av miljøfarlig trebeskyttelse

og ulovlig hogst av tropiske treslag. Videre har

manglende tilgang på mange tropiske treslag og høyere

pris for tropiske treslag banet vei for salg av modifisert tre.

Tre kan enten modifiseres med varmebehandling eller

med kjemisk modifisering ved bruk av Acetylering eller

Furfurylering. Vi kommer tilbake med mer informasjon

om disse modifiseringsmetodene i de neste utgavene av

SKOG.

alle mOdiFiseriNgsmetOder eNdrer Viktige

treegeNskaPer som fuktighetsinnhold, dimensjonstabilitet,

holdbarhet mot råte, mekaniske egenskaper og

farge. Målet med tremodifisering er å forbedre egenskapene

til ubehandlet tre. Produksjonsvolumene for furfurylert

tre og acetylert tre er fortsatt små, men økende. Produk -

sjonsvolumet for varmebehandlet tre derimot er en del

høyere. I USA er tre-plast-kompositter meget populære

og har også en økende markedsandel i Norge. Tre-plastkompositter

er trespon blandet sammen med smeltet plas -

tikk som deretter går igjennom en ekstruder for å lage for

eksempel løpende lister eller støpe innerdører til en bil.

rOyalBeHaNdliNg er eN tOtriNNs-BeHaNdliNg

og gir et produkt som både er kobberimpregnert i

yteveddelen av furuplanken og har et oljesjikt i de ytterste

millimetrene av planken. Oljesjiktet reduserer fuktopptak

i treverket, og vil dermed bidra til å redusere svelling og

krymping. Resultatet er mindre sprekker og mindre utlekking

av kobber fra trevirket til omgivelsene. Oljeprosessen

kan tilsettes fargepigmenter som gir en estetisk verdi

og en overflate som er mer holdbar mot UV-stråling. Royalbehandling

har hatt et økende marked i Norge de siste

årene. qS

kledning med acetylert

Accoya på Margarinfabrikken

barnehage. Foto: Profftre.

Neste utgave: Overflatebehandling

av tre.

B E H A N D L I N G A V T R E

Målet med

tremodi -

fisering er

å forbedre

egenskap -

ene til ubehandlet

tre.

2/13 49

More magazines by this user
Similar magazines