JORDSMONN PÅ DYRKA MARK I ØSTFOLD - Skog og landskap

skogoglandskap.no

JORDSMONN PÅ DYRKA MARK I ØSTFOLD - Skog og landskap

1. NATURGRUNNLAG OG AREALBRUK

De naturgitte vilkåra

for jordbruksdrift i

Norge varierer

I Norge utgjør dyrka

mark bare ca 3 % av

arealet. Selv om klimaet

er en begrensende

faktor for jordbruket

mange steder, er det

først og fremst mangel

på jordsmonn, svært

høyt stein- og

blokkinnhold eller

ugunstige

terrengforhold som

begrenser jordbruket.

I utstrekning er Østfold

ett av landets minste

fylker. Men sammen

med nabofylket på

andre siden av

Oslofjorden, er Østfold

det fylket i landet som

har størst

jordbruksareal i drift i

forhold til landarealet. I

2007 utgjorde dette

hele 19,8 %. Som det

går fram av flybildene til

høyre, er det store

forskjeller innen fylket.

Utsnittet øverst viser

store,

sammenhengende

jordbruksarealer i

Rakkestad, mens på

Hvaler (nederst) ligger

arealene spredt mellom

lave koller med

sparsomt jordsmonn

eller blankskurt fjell.

Utsnitt av flybilder fra www.norgeibilder.no

1

More magazines by this user
Similar magazines