Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl - NINA

nina.no

Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl - NINA

NINA Rapport 623

Figur 1. Flytdiagram som summerer mulige virkningsfaktorer og mekanismer fugl og

hvordan de kan ha en konsekvens både enkeltindivider og bestandsnivå (fra Langston et

al. 2006).

Virkninger og konsekvenser blir med andre ord gradvis mer alvorlige når en faktor eller mekanisme

begynner å utgjøre en samlet belastning som får innvirkning bestandstørrelsen av en

art (som kan skje hvis en fugl må fly en omvei rundt mange vindkraftverk, eller at kollisjonsrisiko

øker med antall vindkraftverk). Det er derfor særlig viktig å ha fokus faktorer som medfører

store nok ”kostnader” til at de vil virke hekkesuksess og overlevelse/dødelighet. Dette er

de viktigste faktorene som i de fleste tilfeller vil regulere bestandsstørrelsen for en art. For

trekkfugler og mytende fugler vil også vekt og kondisjon og dyrenes helsetilstand måtte vurderes

i en slik sammenheng.

Naturens tålegrense er et begrep som ofte blir benyttet for å dimensjonere forurensningsreduserende

tiltak. En bestands tålegrense kan her best defineres som det belastningsnivået som

samlet sett gjennom ekstra dødelighet, redusert reproduksjon med mer, som vindkraftverk

og/eller andre inngrep medfører, som vil medføre en endring i populasjonens størrelse eller

utbredelse som den ellers ikke ville ha opplevd. En arts tålegrense kan finnes gjennom bestandsmodellering,

der effekter av ulike faktorer analyseres i tid og rom.

Skala og samlet belastning

Virkninger av et vindkraftverk kan variere i både tid og rom. Et vindkraftverk defineres vanligvis

som hele utbyggingsområdet med turbiner og tilhørende infrastruktur (interne veier og kraftledninger).

Vindkraftverket kan likevel virke fugler også i en viss avstand fra utbyggingsområdet,

slik at det totale influensområdet kan være betydelig større. Virkningene kan være ulike

avhengig av hvilke arter eller bestander og hvilken årstid eller sesong som vurderes. Gjennom

året kan det defineres viktige funksjonsområder hvor en art oppholder seg i deler av året.

14

More magazines by this user
Similar magazines