NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

Også der gyter fisken seinere om høsten når fosterutviklingen foregår i forholdsvis vintervarme

enn i vinterkalde elver (Quinn et al., 2000, 2001; Unwin et al., 2000). En slik rask endring i gytetid

er også ventet utfra arvbarhetsstudier som er foretatt for dette trekket (Carlson & Seamons,

2008).

3.5 Fosterutvikling, klekking og tilsynekomst

3.5.1 Utviklingstemperatur

Laksen gyter om høsten eller tidlig på vinteren. Den graver ned eggene sine på grus- og steinbunn

i elver der eggene klekker neste vår, etter at de har opplevd en viss varmesum. Varmen

som trengs fra befruktning av eggene til klekking, og til når de graver seg opp fra gytegropen

og opp på bunnen, varierer mellom bestander (Beacham & Murray 1987, 1990; Konecki et al.

1995a,b; Berg & Moen 1999). Også eggenes inkubasjonstid kan sannsynligvis endres gjennom

seleksjon slik Hendry m.fl. (1998) rapporterte for nord-amerikansk rødlaks. Resultater Wallace

& Heggberget (1988) rapporterte skiller seg fra dette ved at de ikke fant forskjell i den varmen

som trengtes for fosterutvikling hos fem bestander laks fra Nord- og Sør-Norge. De konkluderte

med at det ikke var lokal tilpasning i eggenes inkubasjonstid hos laks. Hovedårsaken til at Wallace

and Heggberget (1988) kom fram til dette kan, være at den klimatiske variasjonen mellom

bestandene var liten, selv om de brukte egg som kom fra bestander spredt over en forholdsvis

stor breddegradsgradient. Klimaet langs norskekysten domineres av Golfstrømmen hele veien

fra Vestlandet og nordover.

Det er antakelig en optimaltemperatur for eggutviklingen. Ojanguren & Braña (2003) fant maksimal

embryo-overlevelse mellom 8 og 10 °C, og ingen overlevelse når inkubasjonstemperaturen

oversteg 16 °C. De anga en øvre temperaturgrense for larveutviklingen på mellom 14 og

16 °C for laks. Også den temperaturen morfisken opplever påvirker avkomoverlevelsen.

Pankhurst m.fl. (1996) rapporterte normal eggoverlevelse og eggløsning hos regnbueørret

holdt ved 9 og 12 °C, men redusert eggoverlevelse hos fisk holdt ved 15 og 18 °C. Ingen hunnfisk

fikk eggløsning når de ble holdt ved 21 °C. Disse resultatene viser at høy temperatur under

kjønnsmodningen har skadelig effekt på eggutvikling og eggløsning, hvilket kan være eller bli

et problem i noen bestander i den sørlige delen av artenes utbredelsesområde, idet det har

vært gradvis økning i elvetemperaturen i senere år (Webb, 1996; Jonsson et al., 2005), og allerede

nå er temperaturen i noen sør-europeiske laksevassdrag faretruende høy.

3.5.2 Inkubasjonstid

Flere studier angir hvor mange døgngrader som trengs fra befruktning til klekking hos forskjellige

arter laksefisk. For eksempel Crisp (1981) hevder at inkubasjonen fram til 50 % klekking

hos laks i gjennomsnitt tar 63 døgn ved 8 °C og 37,8 døgn ved 12 °C. Fra befruktning til larvene

kommer opp fra grusen tar det henholdsvis 99 døgn og 62 døgn ved de samme temperaturene

(Gunnes, 1979). Den nødvendige varmesummen er lavere når temperaturen nærmer seg

frysepunktet (Wallace & Heggberget, 1988), og den er også 10 % lavere ved 12 °C enn ved

8 °C (Crisp 1981), hvilket tyder på at nødvendig varmemengde er høyest ved en intermediær

temperatur.

Inkubasjonstiden avhenger også av andre faktorer slik som omgivelsesmessig stress. Hvis eggene

stresses mekanisk, for eksempel under flom eller på grunn av oksygenmangel, klekker

eggene tidligere enn det tilsvarende ustressede egg gjør (Hamor & Garside, 1976; Næsje &

Jonsson, 1988). Dette skyldes at klekking igangsettes på grunn av stress som gir økt fosteraktivitet

inne i egget (Ciuhandu et al., 2005).

Laksungene kommer opp etter klekking til forskjellig tid hvert år. Elliott & Hurley (1998a) studerte

årlig variasjon i tilsynekomst av ørretyngel i Black Brows Beck, i Lake District, England. I

perioden 1967-1996,varierte dagen for første tilsynekomsten mellom 4. april og 11. mai. Det

meste av variasjonen i tilsynekomst skyltes årlige variasjoner i vanntemperatur med dato for

gyting som nest viktigste faktor. Gytedato hadde imidlertid stor effekt på inkubasjonstidens

lengde. Videre er det en generell tendens til at fisk som kommer fra kalde lokaliteter har høyere

42

More magazines by this user
Similar magazines