NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

4 Scenarioer for effekten av framtidige klimaeffekter på

laksebestander

Anders G. Finstad, Richard Hedger, Ola H. Diserud, Torbjørn

Forseth, Ola Ugedal og Line Sundt-Hansen

4.1 Innlending

I dette kapittelet presenterer vi scenarioer for utviklingen i laksebestander for en typeelv plassert

i Nord-, Vest- og Sør-Norge, basert på framskrivinger av vannføring og vanntemperatur

presentert i kapittel 2. Det gis først en generell beskrivelse av modellverktøyet som er brukt

som grunnlag for simuleringer av effekter av framtidige endringer i temperatur og vannføringer

på norske laksepopulasjoner (iSalmon). Deretter blir modellen kalibrert og verifisert ved å teste

modellprediksjoner mot observerte data. Til dette blir det anvendt temperatur og vannføringsdata

fra Nausta i perioden 2002 til 2009 og data for ungfisk og voksen laks i Nausta fra det

samme tidsrommet. Til slutt blir modellen anvendt med temperatur- og vannføringsscenarioer

presentert i kapittel 2 og resultater av de ulike nedskalerte utslippsscenarioene i perioden 2071

til 2100 sammenlignet med kontrollperioden 1961 til 1990.

Funksjoner implementert i denne versjonen av iSalmon tar sikte på å fange opp de viktigste

prosessene som kobler vannføring og temperatur opp mot regulering av laksepopulasjoner.

Dette betyr at noen enkeltprosesser er utelatt av hensyn til regneeffektivitet. For eksempel er

tetthetsuavhengig dødelighet som funksjon av temperatur utelatt ad hoc, da simuleringer fra

kapittel 2 viser at vanntemperatur i scenarioer ikke ventes å overstige kritisk grense for dødelighet

hos laks. Vi har heller ikke implementert marine miljøfaktorer eller linker mellom fiskens

ytelse i ferskvannstadier (for eksempel vekst) og smolt / post-smolt overlevelse, da det i) ikke

eksisterer tilfredsstillende gode parametergrunnlag og ii) disse faktorer ikke vil ha betydning for

bestandens dynamikk sett i forhold til forvaltningsrelevante parametre som gytebestandsmål.

Vi har i stede valgt ulike scenarioer for marin overlevelse som grunnlag for å undersøke effekter

av denne.

4.2 iSalmon: generell modellbeskrivelse

iSalmon er et romlig eksplisitt individbasert modellerammeverk for livssyklussimuleringer for

laks. Modellen er utviklet ved Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten er modellen

brukt til å undersøke effekter av ulike temperatur og vannførings scenarioer på dynamikk og

produksjon hos laksepopulasjoner i ferskvannsfasen. Modellen er en hybrid mellom funksjonelle

laboratoriegenererte sammenhenger (for eksempel vekstrespons på temperaturendringer)

og korrelative observasjoner fra feltdata (for eksempel modeller for smoltifisering som funksjon

av størrelse). Modellen er programert i R (R Development Core Team, 2008). En detaljert beskrivelse

av funksjoner og parametre er gitt i appendix A.

Ferskvannsfasen iSalmon er eksplisitt romlig, med elv delt langsetter i seksjoner. I simuleringer

beskrevet i denne rapporten brukes seksjoner med lengde på 50 m. Den marine fasen er i simuleringer

brukt i denne rapporten satt til en ”svart boks”, hvor vekst og overlevelse er gitt av

predefinerte parametre og år til år variasjon gitt ved tilfeldig variasjon, og ikke definert som en

funksjon av miljøvariabler. Modellen er individbasert og hvert enkelt individ er gitt følgende karakteristikker;

(i) uke-nummer for ”swim-up”, (ii) alder i uker, (iii) alder i år, (iv) antall sjøvintre,

(v) vekt i gram, (vi) vekstvariasjon (parametre i vekstfunksjon trukket fra fordeling for å simulere

individuelle forskjeller i vekst), (vii) stadium (parr, smolt, sjøfase, gyter), (viii) kjønn, (ix) elveseksjon

(seksjon av elven hvor individet til en hver tid oppholder seg). Lengde er ikke lagret for

å spare minne, men kalkulert fra vekt i subrutiner inne i funksjoner som krever input i form av

lengde. Hvert levende individ i populasjonen er lagret som en rad i en matrise. For å spare

54

More magazines by this user
Similar magazines