NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

67

NINA Rapport 646

Det var liten forskjell i overlevelse mellom de to forskjellige scenarioene for grunnvannstilisig

for Nausta. Hovedårsaken til dette er at overlevelse i stor grad styres av vannføring gjennom

vanndekt areal, og dermed ikke påvirkes av grunnvanns-scenarioet. En noe lavere dødlighet i

sommerperioden under scenario med mye grunnvann skyldes økt vekst på grunn av høyere

temperatur og dermed raskere økning i biomasse.

Figur 4.4.5 Gjennomsnittlig simulert dødligeht (%) for lakseparr Nausta i scenario for lite og

mye grunnvann, gitt som prosent. Hadley kontroll (svart linje); Hadley A2 scenario (rød linje);

Hadley B2 scenario (hel blå linje); ECHAM B2 scenario (stiplet blå linje).

More magazines by this user
Similar magazines