NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

4.4.5 Populasjonsdynamikk

Summen av større vanndekt areal, spesielt i vintersituasjon, sammen med raskere vekst og

påfølgende lavere smoltalder gir en høyre produksjon av smolt under alle klimascenarioer og i

alle vassdrag. Selv om dødelighet for laksyngel øker i sommerperioden, vil lavere smoltalder

kompensere for dette. I modellen vil høyere smoltproduksjon gi høyere antall returnerende gytere

siden marin overlevelse og vekst er satt med konstant gjennomsnitt i simuleringene. Dette

gjør også at eggdeponering blir større i klimaframskrivingene. Endringer i vannføring og temperatur

vil derfor isolert sett føre til økning i produksjon av laks i ferskvannfasen.

Figur 4.4.8 Gjennomsnittlig (± SD) antall egg, smolt og gytefisk for ulike scenarioer og kontrollperioden.

Kontrollperiode (hvit), Hadley A2 scenario (rød); Hadley B2 scenario (blå);

ECHAM B2 scenario (lys blå).

70

More magazines by this user
Similar magazines