NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

73

NINA Rapport 646

5 Diskusjon og konklusjon

Anders G. Finstad, Richard Hedger, Ånund Sigurd Kvambekk,

Ola H. Diserud, Torbjørn Forseth, Ola Ugedal og Line Sundt-

Hansen

I dette kapittelet vurderes mulige virkninger av effekten av de foreliggende klimascenarioene

med hensyn på laks, sett i lys av modellresultater presentert i denne rapporten, samt kunnskap

om virkningsmekanismer som ikke inngår i modellgrunnlaget, men som er oppsummert i kapitel

3. Vi har ikke vurdert mulige effekter av endringer i havmiljø på produksjonen av laksefisk.

Vi har heller ikke vurdert mulige samvirkende effekter mellom klima og andre menneskeskapte

trusselfaktorer (Anon, 2010). Et sammendrag av kunnskap om mulige interaksjoner mellom

rømt oppdrettslaks og villaks ble publisert av Jonsson et al. (2007).

Alle framtidscenarioer for vannføring indikerer et skifte i årsmønster med tidligere vårflom, men

på Vestlandet blir vårflommen mindre markant enn i dag. Vintervannføringen øker generelt,

men lite lengst nord. Simuleringene viste at vanntemperaturen stiger 3-4 grader om sommeren

i alle tre elvene med lite grunnvann. Vintersesongen ble nesten to måneder kortere i Karpelv,

men det ble fortsatt stabilt vinter med isdekke og vanntemperatur ved frysepunktet. I Gjerstad

ble det en og en halv måned kortere vinter, noe mer ustabile isforhold og 1-1,5 grader varmere

vann om vinteren, mens det ble lite is i Nausta, en måned kortere vinter og 1-1,5 grader varmere

vann. Ved simuleringer med mye grunnvann ble det 2-4 grader varmere om sommeren. Om

vinteren forsvant isen nesten helt i Nausta og ble sjelden i Gjerstad. I Karpelv ble det uansett

en stabil, men kortere vinter.

Endringer i vannføring og temperatur vil føre til korttidsvariasjon i laksens atferd, fysiologi og

livshistorie, og inkluderer endringer i tidspunkt for klekking av rogn og når yngelen for første

gang kommer opp av grusen for å spise (”swim up”). Andre forhold som endres direkte som en

følge av temperatur er fiskens veksthastighet. Simuleringene viser økt vekst og dette innebærer

at stående biomasse øker, noe som i vår modell gir økende tetthetsavhengig dødelighet.

Med økende vekst avtar imidlertid smoltalderen, noe som virker i motsatt retning. Eventuelle

negative effekter av økt biomasse (og økt intraspesifikk konkurranse) blir også motvirket av

økende vannføring, spesielt i vinterperidoen, som gir større vanndekt areal og lavere tetthetsavhengig

dødelighet. Økt tilvekst og synkende smoltalder samsvarer med observasjoner fra

Imsa i de senere år (Jonsson et al., 2005). Nettoresultatet av forventete klimaendringer i ferskvannsfasen,

gitt modellparametre vurdert i denne rapporten, er derfor en økt produksjon og

bærekapasitet i ferskvann i framtidens klima.

Det var små forskjeller i klimarespons for laksebestanden under de ulike scenarioer for grunnvannstilsig

i Nausta. I tilegg kan avrenning av næringstoffer, sedimenteringsprosesser og andre

hydromorfologiske variabler enn temperatur og vannføring ventes å endre seg i et endret

temperatur- og nedbørsregime. Det er sannsynlig at endringer i terrestrisk vegetasjonsmønster

vil gi økt avrenning av næringstoffer og bidra til økt produktivitet i vassdragene (Finstad et al.,

2010). Dette kan også bidra til høyere bæreevne for fiskeproduksjon i vassdragene i fremtiden.

Endringer i vanntemperatur kan også påvirke konkurransen med andre arter, og effektene av

patogener, parasitter og predatorer på laksebestandene kan bli forskjellig fra idag. Enkelte fiskesykdommer,

som for eksempel PKD, kan få større negativ virkning på fiskebestander i et

varmere klima (Sterud et al., 2007, Marcos-López et al., 2010). Utbrudd av denne sykdommen

er temperaturavhengig, og som en tommelfingerregel oppstår sykdom i fisk som er infisert av

parasitten først når vanntemperaturen er 15°C eller høyere (Tops et al., 2006). Vi har imidlertid

dårlig kunnskap om mekanismer og størrelsesorden av mulige endringer i dødelighet på grunn

av patogener, parasitter og predatorer som følge av økt vanntemperatur, og slike prosesser er

derfor ikke inkludert i modellen per i dag.

More magazines by this user
Similar magazines