• Telemetri fiskeundersøkelser - Muligheter og begrensninger - NINA

nina.no

• Telemetri fiskeundersøkelser - Muligheter og begrensninger - NINA

Hannlaks

_Ne

E

.....,

c5

30

20

10

0

10K

o

20r

10

o%

c

0

c 30Fr 4

c

z 20

E

qi

2 10

u

a 0

.b

-a

c

...,

a

a

>

<

[ s

10

0

[ e

10

20 7

10

Hannfisk

40r 34

30

20

10

0

35

20

10

10

20

10

0

40 38

30

20

10

36

37

30

20

10

0

39

40

30

20

10

10

0 0

1991 1992

0

10

0

INIIIKAIlh101:411e1111!

1991 1992 1991 1992

10

40

30

20

10

0

20

10

0

13

10

Figur 4. Oppvandringsdata fra radiomerket villaks i Altaelva. Fisken ble merket 6. og 7. juli i Altafjorden og registrert ved ankomst

til elva av en datalogger i munningen. Videre oppover er fisken peilet manuelt fra bil og båt.

40

30

20

10

11.111--11111.1111;1111.11F

Hunnlaks

20

10

0

_y

E 0

10

0

c 30

20

10

0

20[

10

20

20

10

.k

-o 20

10

19

< 0

30 20 30

20 20

10 10

1..1011, 111P/11 111. 111r 1111111.1111.011,111.1111. 0 111/1101I,10411,11P

1991

1991 1992 1991 1992

Hunnfisk

10

0

40

30

20

10

0

20

10

0

40

30

20

10

0

45

48

21

10[/

20

10

40r 23

10123

24

01£

1 2/1

10 27

40 2$

40r 49

30

20

10

0

50

10

0

40

30

10

0

40

30

20

10

0

20

10

0

20 33

10

10

0

30

20

10

0

52

1991 1992 1991 1992

Figur 5. Oppvandringsdata fra radiomerket oppdrettslaks i Altaelva. Fisken ble merket 8. august og sloppet i Altafjorden dagen

etter (angitt med pil). Fisken ble registrert ved ankomst til elva av en datalogger i munningen. Videre oppover er fisken peilet manuelt

fra bil og båt.

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

11

More magazines by this user
Similar magazines