Download publikationen - Dansk Gasteknisk Center

dgc.dk

Download publikationen - Dansk Gasteknisk Center

Aftrækssikring - atmosfæriske kedler

Denne vejledning omhandler sikring mod tilstopning af aftræk på små atmosfæriske gaskedler,

hvor der ikke findes en egnet vejledning fra en kedelleverandør. Der gives en

beskrivelse af aftrækssikringens funktion og anvendelse, samt anvisninger for placering,

montage, indstillinger og krav i øvrigt.

Siden 1. januar 2001 skal alle aftræk med atmosfærisk brænder være forsynet med aftrækssikring.

Under særlige betingelser kan dette krav fraviges, jf. Gasreglement A pkt. 4.1.6.

Funktion og anvendelse

En aftrækssikring består i princippet af en temperaturføler, der sidder i et åbent rør eller

er monteret i trækafbryderen med en clips. Når temperaturføleren er monteret på kedlens

aftræk, vil en tilstopning efter dette sted på aftrækket medføre, at de varme røggasser

strømmer forbi føleren, følertemperaturen stiger, og kedlen slukkes. Kedlen vil derimod

ikke slukkes, hvis tilstopningen opstår før dette sted.

For aftræk med risiko for vindnedslag, enten som følge af for lavt aftræksrør, eller fordi

boligen er forsynet med et mekanisk ventilationssystem (emhætte el. lign.), virker aftrækssikringen

ikke altid.

Placering og montage

På tegningerne nedenfor ses den mest hensigtsmæssige placering af aftrækssikringen,

hvis den skal virke mod tilstopning. A-placeringen bør vælges. Hvis dette ikke er muligt på

grund af for lidt plads el. lign., vælges B-placeringen.

Figur 1 Placering når trækafbryder

er over kedlen

Figur 2 Placering når trækafbryder

er bag på kedlen

VEJLEDNING

nr. 40

sep. 2009

rev. fra 1999

Dansk Gasteknisk Center a/s • Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm • Tlf. 2016 9600 • Fax 4516 1199 • www.dgc.dk • dgc@dgc.dk


Aftrækssikringen skal sidde på den

øverste kant af trækafbryderen.

Generelt er det vigtigt, at aftrækssikringen

placeres væk fra friskluftsåbningen i opstillingsrummet.

Samtidig skal den ikke sidde for varmt

(fx i en krog eller op ad en flade, der afgiver

meget strålevarme).

Elmonteringen udføres, så aftrækssikringen

afbryder fasen mellem hovedafbryderen og

overkogningstermostaten.

Afprøvning/ indstilling af aftrækssikring

• Ved afprøvning skal kedlen være driftsvarm eller have kørt i ca. 15 min.

• Der indsættes en tilstopning i aftræksrøret efter trækafbryderen (dvs. efter det sted hvor aftræks-

sikringen er placeret).

• Aftrækssikringen skal herefter afbryde brænderen snarest eller senest efter 2 min.

• Ved indstilling af aftrækssikringen sættes termostaten på aftrækssikringen på maks.

temperatur, før kedlen startes, og kører til driftsvarm tilstand.

• Der indsættes en tilstopning i aftræksrøret, og efter ca. 2-4 min. skrues termostaten ned til udkob-

ling. Tidspunktet for indstilling af termostaten skal afpasses efter en røggastemperatur, der ikke

ligger for tæt på den øvre grænse (se grafen) og ikke for tidligt efter opstart (vent mindst 1 min.).

Herved sikres udkobling ved tilstopning, og utilsigtet udkobling undgås.

• Tilstopningen fjernes fra aftrækket, og den optimale brydetemperatur er nu indstillet.

Aftrækssikringen skal afprøves/indstilles i forbindelse med montage, ved service og ved sikkerhedseftersyn.

Er aftrækssikringen defekt skal den udskiftes.

Krav

Der skal være træk i aftræk/skorsten.

Ved sikker udkobling må automatisk reset

benyttes, dog kun efter en ventetid på

minimum 10 min.

Aftrækssikringen skal være godkendt,

og det bør være muligt at indstille brydetemperaturen

fra 60-120 °C

Der henvises endvidere til DGC-vejledning nr. 1, 7 og 34.

Øvre grænse

Optimal

Brydetemp.

Normaludvikling i røggastemperaturen med aftrækstilstopning

Røggastemperaturen [°C]

2 - 4 min

Tiden efter opstart af kedel [min.]

Såfremt Vejledningen følges, har Sikkerhedsstyrelsen accepteret,at Gasreglementets minimumskrav er overholdt.

More magazines by this user
Similar magazines