ACT, FACT og effektevaluering av ... - Vestre Viken HF

vestreviken.no

ACT, FACT og effektevaluering av ... - Vestre Viken HF

ACT, FACT og

effektevaluering av

Samhandlingsteamet

i Bærum.


Kort historikk - Hdirs IS-1554

• ”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig

tilrettelagte tilbud” (2008):

• stadig flere grupper risikerer å falle utenfor behandlingstilbudene

fordi;

• de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse

• er i behov av sammensatte tjenester

• befinner seg i en gråsone

• Grunnlaget for IS-1554 er hentet fra St. meld 25 (1996-1997)


Målgruppen

• Hdir – nå er kunnskapen god nok for estimering av omfang og forslag

til tiltak

• ”…bred enighet om at alvorlige psykiske lidelser skulle være et

absolutt inklusjonskriterium, og at man utover dette måtte legge

større vekt på funksjonsnivå enn på diagnoser.”

• Kartleggingen viste (per 1000 innbyggere):

• 0,30 i kommuner >10 000

• 0,55 i kommuner


Hyppige ikke

planlagte

innleggelser

Problemer meg

egenomsorg

Nedsatt

funksjonsevne

Målgruppen

Har ikke egnet bolig

eller mangler

tilpasset oppfølging

Alvorlig

psykisk

lidelse

Avviser/ønsker ikke

hjelp

Kognitiv svikt

Psykisk

utviklingshemming

Alvorlig ruslidelse

Utagerende atferd


Veien videre i 2008

• Svaret for å løse flokene var i all hovedsak;

ACT

• liknende tilbud med diagnosebaserte inntakskriterier

• Risikoen med etableringen av nye team er at man skaper;

• et system med mange overganger

• feil trykk i pasientstrømmen

• nye grupper faller utenfor

• tilbudet sedimenteres


Definisjon av brukerne i dag og i morgen…

• DSM V, ICD-10…?

• GBD rangering av sykdomsbelastninger i QUALY og DAILYs

• Her blir denne grupperingens tilstander gradert som de mest alvorlige

sykdomsbyrdene man kan oppleve

• På en skala fra 0-1 defineres Samhandlingsteamets målgruppe mellom 0,60 og 0,76

(til sammenlikning vektes uhelbredelig kreft med 0,75)

• Man har imidlertid valgt å definere sykdomsbyrden i form av tap av helse, dvs. ‘i

hvilken tilstand man er sykest’ (eller mest frisk), ikke byrde i form av tap av

livskvalitet (‘i hvilken av tilstandene A og B har man det verst’)

• Et slikt valg gir noen merkelige utslag som for eksempel at alvorlighetsvekten for

døvhet er 0.03, mens den for blindhet er 0.20, mens mild kronisk nakkesmerte 0.10 og

moderat KOLS 0.19.

• Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra HOD lage sykdomsbyrdeestimater i termer

av DALYs for Norge – for prioritering?


Hva sier brukerne?

• Opplevelse av å bli satt på siden – det er andre som bestemmer og

tar avgjørelser

• Mangel på sammenheng og helhet i tjenestene – organisert

diskontinuitet

• Tjenestene utløses av andre kriterier enn opplevd behov

• Brukere nevner bolig, arbeid, nettverk og økonomi som viktige

faktorer, mens behandlingsapparatet har sterk fokus på

symptomlindring


Samhandlingsteamet i Bærum

• Ideen og utviklingen har samme utspring som ACT og FACT i Norge -

Hdirs IS-1554

• Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse sliter ofte

med flere problemer av ulik karakter samtidig

• Pasienter og pårørende opplever at;

• de ikke ”passer” noen steder

• de stadig ”faller mellom stoler”

• ansvar skyves fram og tilbake i tjenestesystemet

• Randi Gregersen: ”Eg ønsker meg en lang benk”


• To viktige krefter tidlig - AGS og LL

• Modell: C-Flex

• Oppstart/pasientinklusjon 01.01.2012

• Målgruppen:

Samhandlingsteamet - oppstart

• alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet

• stor funksjonssvikt

• svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet

• Diagnose legges ikke til grunn som

vurderingsgrunnlag for inntak i teamet

• Alder er uvesentlig


• Tverrfaglig og Tverretatlig

• NAV arbeid og Boligkontoret er representert

• Alle ansatte i en brøkstilling ved siden av eksisterende

• Teamorganisering

• 4,4 stillinger – 13 personer

• Prosjektorganisering – 3 år

Sammensetning


• Inndeling i arbeidsmetode:

• Innskrevet

• Skulder ved skulder

• Veiledning i system

Arbeidsmetoder


• Ambulant - pågående men ikke invaderende

• Teamorganiseringen er en suksessfaktor

• Prosjektorganiseringen er en suksessfaktor

• Kreativitet og endringsvillighet er i mange tilfelle avgjørende

• Alt på en gang…

Praksis

• Andre svært betydningsfulle faktorer har vært solid planlegging,

solid forankring i ledelsen hele veien og ledelsen i oppstart av teamet


Forskningsprosjektet

• Formålet er å undersøke effekten av etableringen av

samhandlingsteamet etter C-Flex modellen på;

• målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet, psykiske helse, misbruk og

kriminalitet, og

• betydning for tjenesteapparatets praksis

• Finansieres av RKDD, Hdir og DPS


Valg av design og metode

• Intervensjon/observasjonsstudie med en prospektiv/retrospektiv

kohort studiedesign

• Deler av studien er lagt tett opp til metode og design ved den

nasjonale evalueringen av ACT-team

• Registrering av utfallsmålene vil der det er mulig bli benyttet ved

inntak i behandling (t0), etter 3-6 måneder (t1) og etter 12 måneder

(t2).


Diagnose eller funksjon som faktor?

• Fordeler og ulemper med begge;

• Hva er det vi vil vite?

• Presisjonsnivå og endringsmålinger

• Definisjonsmessig

• Som effektvariabler

• Tilgjenglighet til data

• Målsetningen med tiltaket


• Litt, ja takk begge deler

Vårt valg av endepunkter

• slagside mot endring i funksjon

• Utgangspunktet er kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer

• Betydning av arbeidsmetode for utfall

• Betydning for endring av praksis


• Funksjonsnivå

• Livskvalitet

• Bruk av psykiatrisk døgnbehandling

• Antall akuttplasseringer

• Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene

• Diagnostikk

• Rusmisbruk

• Bosituasjon

• Inntekt

• Arbeid og/eller aktivitet

• Kriminalitet

• Sosial støtte

• Integrering i nærmiljø

• IP

Effektmål i den kvantitative delen av studiet,

C-Flex modellens betydning for brukernes;


• Bruk av psykiatrisk døgnbehandling

• Antall akuttplasseringer

• Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene

• IP

• Veiledning

• Pasientflyt

• Kontaktgrad

• Kompetanseutvikling

• Brukermedvirkning

• Arbeidsformer

Effektmål i den kvantitative delen av studiet,

C-Flex modellens betydning for brukernes;


Status qua for

Samhandlingsteamet

per 1. oktober 2012


48

Antall henvendelser per måned

9

7

4 5

9

0

3

7

jan feb mars apr mai juni juli aug sept


Politiet

23 21

Kom rustjeneste

Kom helseavd

4

Sos fagl tj

7 7

Kom psyk helse

Hvem henvender seg?

ATT

5 5

Psyk pol

Totalt 01.01-20.09

TIPS

2

Rehab

6

Flyktningkontoret

1 1 2 2 1 1 2 1 2

Fastlege

Pårørende

Natthjemmet

Blakstad

SAUB

Boligkontoret

Vestre Hauger

Ikke reg


36

11

Arbeidsmetode

10

29

Innskrevet

Skulder ved skulder

Veiledning System

Ikke aktuell /avvist

/videre henvist


Oppsummert

• Totalt 91 henvendelser - 87 forskjellige personer

• Totalt 8 saker er avsluttet

• 14 saker ble avvist fordi de ikke var aktuelle

• 16 saker ble avslått pga eksisterende behandlingsrelasjon eller

videresendt til spesialisthelsetjenesten

• 4 saker til kommunal rus og/eller psyk helse

• 2 saker tilhørte andre kommuner

• 2 innskrevne pasienter er døde


Tanker å ta med hjem

• De fleste henvendelsene har kommet fra ;

• politi

• kommunal rustjeneste

• kommunal psykisk helsetjeneste

• Relativt sett mer kriminalitet enn forventet

• Lite psykoseproblematikk

• Mye ROP pasienter

• C-Flex modellen anser;

• Team- og prosjektorganisering som suksessfaktorer

• At god planlegging, ledelsesforankring og ledelse i oppstart er svært

viktig

• At kreativitet og endringsvillighet er ofte helt nødvendig

• At brukeren har behov for alt på en gang…


ACT, FACT og

Samhandlingsteamet

i Bærum.

Kontaktinfo:

bror.just.andersen@vestreviken.no

41 61 01 27

More magazines by this user
Similar magazines