S-sak 2000/22 Studentprestordning ved HVE - Høgskolen i Vestfold

hive.no

S-sak 2000/22 Studentprestordning ved HVE - Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold

Møtedato: 15.3.2000

Journalens saksnr.: 1998/01308

Arkivkode: 561

Vedlagt saken: 1. Notat fra rektor til høgskoledirektøren av 20.1.2000

2. Notat fra SIV til rektor Ingeborg Tveter Thoresen av 14.1.2000

3. Notat fra SIV til rektor Ingeborg Tveter Thoresen av 26.11.1998

I saksmappen:

Saksbehandler: Høgskoledirektør Olav Refsdal

S-SAK: 2000/22 STUDENTPRESTORDNING VED HVE

1. Innledning

Styresak 2000/22

I forbindelse med seminaret for studentledere på Vindfjelltunet høsten 1998 ble det meldt interesse

for studentprest-tjeneste ved Høgskolen i Vestfold. Etter en henvendelse fra rektor utarbeidet

Borghild Them ved Studentsamskipnaden i Vestfold en oversikt over eksisterende

studentprestordninger ved noen av landets høgskoler/studentsamskipnader (se vedlegg). I notat til

høgskoledirektøren av 26.01.1999 ba rektor om at høgskolen vurderer muligheten for å få til en

studentprestjeneste i samarbeid med SIV, eventuelt også Høgskolen i Buskerud,

Studentsamskipnaden i Buskerud og i samarbeid med Biskopen i Tunsberg. Dessverre ble ikke

rektors initiativ fulgt opp av høgskoledirektøren da. Rektor har på nytt tatt opp saken med

høgskoledirektøren og bedt om at en sak om studentprest blir framlagt for styret og at den blir sett i

sammenheng med studentvelferd og langsiktig plan.

2. Vurdering

Av notatet fra Borghild Them framgår det at det er etablert ulike ordninger med studentpresttjeneste

rundt omkring ved landets høgskoler. Noen blir betjent av studentprest ansatt i Norges Kristelige

Student- og skoleungdomslag. Noen har ansatt egen prest i en viss stillingsbrøk. Andre har en

ordning med prest ansatt i og lønnet av Den norske kirke.

Omfanget av tilbudet ved de høgskoler som har organisert studentprest-tjeneste, varierer meget. Ved

Høgskolen i Sogn og Fjordane (ca 2600 studenter) har studentpresten 2 timer fast kontortid pr uke.

Ved Høgskolen i Oppland (ca 3200 studenter) er studentpresten tilgjengelig 1 uke i måneden, mens

Høgskolen i Bodø (ca 3400 studenter) har en studentprest i halv stilling. Høgskolen i Telemark og

Høgskolen i Agder deler en studentpreststilling som er ansatt i og lønnet av Agder Bispedømme,

men betjener disse to høgskolene. Høgskolene dekker kontorutgiftene.

Høgskoledirektøren legger til grunn at den beste ordning for studentpresttjeneste vil være etablering

av en stilling som studentprest i Tunsberg Bispedømme. Verken Høgskolen i Buskerud eller

Høgskolen i Vestfold har i dag et organisert studentprest-tilbud. Begge høgskolene sogner til

Tunsberg bispedømme. Høgskoledirektøren mener derfor at Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i

Vestfold i samråd med begge samskipnadene bør ta et felles initiativ for å få etablert en stilling

knyttet til bispedømmet som kan betjene begge høgskolene.

Filnavn:P:\FELLES\STYRESAKER\Moter2000\Mote003\00-22OR.doc Styresak 2000/22 Side 1


Høgskolen i Vestfold

Studentprestordningen ble tatt opp på et fellesmøte mellom rektorene og høgskoledirektørene ved

Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold den 18.

februar. Det ble avklart at ledelsen ved Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ønsker å ta et

felles initiativ overfor Biskopen i Tunsberg med sikte på å få drøftet en ordning med studentprest

ansatt i bispedømmet som kan betjene de to høgskolene.

Høgskoledirektøren må ta opp med ledelsen i SIV spørsmålet om kontor for studentprest. Pr. i dag

er det vanskelig å finne disponible lokaler ved studiested Borre. Ulike alternativer må utredes

nærmere.

3. Høgskoledirektørens forslag til vedtak

Styret slutter seg til at høgskolens ledelse i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og de to

studentsamskipnadene tar initiativ overfor Biskopen i Tunsberg med sikte på å få etablert en stilling

som studentprest for de to høgskolene.

Høgskoledirektøren bes om å finne en tjenlig kontorordning for studentprest i samarbeid med SIV

Borre, 1.3.2000

Olav Refsdal

høgskoledirektør

Filnavn:P:\FELLES\STYRESAKER\Moter2000\Mote003\00-22OR.doc Styresak 2000/22 Side 2

More magazines by this user
Similar magazines