Manual - Mekk

mekk.no

Manual - Mekk

Manual

Vedklyver LS437-1

Vedklyv LS437-1

530102

1


Vedklyver SP437A

INTRODUKSJON - SIKKERHET

Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge

bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende

resultat ut av vedklyveren.

Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse

med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer,

med bestemt referanse til EN609 og

EN60204 standardene.

”ZHB-kontrollsystem” er designet og produsert slik at

brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde

uten å sette hender og armer i noen form for fare.

Før transport, installering eller bruk av maskinen.

Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt

på sikkerhet.

SIKKERHET - ADVARSLER OG

INSTRUKSJONER

Les og forstå brukeranvisningen og

symbolene på maskinen.

ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER

Bruk aldri maskinen dersom du har nytt

alkohol eller har tatt beroligende midler e.l.

BRUK AV MASKINEN

Sett maskinen på et arbeidsbord eller

lignende, komfortabel arbeidshøyde er

60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom

rundt klyveren. Bolt klyveren fast til

arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få

maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet

ryddig. Bruk ikke maskinen i

regnvær. Bruk ikke maskinen

i eksplosjonsfarlige områder.

SJEKK AV MASKINEN

Sjekk at deksler etc. er på plass,

verktøy eller lignende må fjernes før

maskinen startes.

Erstatt ødelagte eller manglende deler før

maskinen startes.

ARBEIDSKLÆR

Bruk ikke klær som kan feste

seg til maskinens bevegelige

deler. Bruk hansker og sko

med gummisåler.

2

2

BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT

Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at

sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte

på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller

lignende, slik at du får avstand til maskinen.

SKJØTELEDNING

Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir

overopphetet .Skjøteledningen må være min. 2,5 mm2

og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for

utendørs bruk.

DRA IKKE I LEDNINGEN

Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt

aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden.

TILKOBLING

Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken

er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens

bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person.

HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND

Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre

på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk.

SJEKK VEDKUBBENE

Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i

kubben som skal splittes. Endene skal være rette.

Grener må kuttes inn til kubben.

UNNGÅ SKADER

Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv

aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er

stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler.

BESKYTT DINE HENDER

Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under

splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre

at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes

med hendene.

PRESS ALDRI VEDKLYVEREN

Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri

større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i

tabellen.

LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN

Norsk

FRAKOBLING AV MASKINEN

Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når

du skal foreta service eller lignende på vedklyveren.

MILJØVERN

Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres

inn til oppsamlingsstasjon.

VEDLIKEHOLD

Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av

maskinen med en klut etter bruk


Vedklyver SP437A

SPESIFIKASJONER

Model nr. LS437-1

Motor 230V- 50Hz 1500W

Diameter* 5 – 25 cm

Kapasitet Lengde 37 cm

Styrke 4t

Hydraulisk olje kapasitet 2,6 L

Lengde 765 mm

Størrelse Bredde 300 mm

Høyde 490 mm

Vekt 35 kg

VEDSTØRRELSE

*Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er

meget harde tresorter med kvister kan selv en liten

kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det

kløyves enda større kubber enn spesifisert.

1. Kile

2. Oljetank

3. Hjul til mindre bevegelse

4. Elektromotor

5. Elektromotorens startknapp

6. Fot

7. Stødig overflate på høyder mellom 60 og 75 cm

8. ZHB-hydraulikk, beskyttelse for spak

9. Kubbefører og løftehåndtak

10. Støtte for vedkubbene

3

3

Norsk

ARBEIDSVILKÅR

Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den

er designet for bruk i temperatur på +5°C til + 40°C.

Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned

til – 25°C.

Lufteskrue


Vedklyver SP437A

Lufteskruen må løsnes 3–4 rotasjoner før vedklyveren

brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen

strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen.

Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne

i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter

komprimering, dersom dette skjer flere ganger på

rad kan dette resultere i at pakningene ryker og

oljen kan lekke ut.

BRUK AV VEDKLYVEREN

Bruk av vedklyveren

Vedklyveren er utstyrt med et ”ZHB” kontrollsystem som

krever at maskinen opereres med begge hender.

Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens

høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren.

Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene

forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe

samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for

hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken

trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens

spaken føres nedover.

VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må

maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at

stemplet beveger seg.

Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan

resultere i at maskinen skades.

Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben

ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun

toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet

ryker eller skades på annen måte.

Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres

på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve

2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre

skade.

4

4

Hvordan løsne en fastklemt kubbe

Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade

kløyvbladet.

Norsk

• Slipp begge kontroller

• La stemplet gå tilbake i startstilling

• Sett en trekantet trekloss under den fastklemte

kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer

under kubben.

• Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil

kubben er fri.


HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE

Skift hydraulisk olje etter ca. 400 timers bruk.

• Kople maskinen fra strømkilden

• Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen (A)

• Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende (B)

• Løft maskinen motsatt vei (C)

• Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde

• Rengjør målepinnen og sett denne inn med maskinen

i vertikal stilling

• Rengjør bolten og sett denne på plass, trekk til slik at

olje ikke kan lekke ut. Dette må gjøres før klyveren

settes i horisontal posisjon.

Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de

2 ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer

olje fylles på.

Følgende hydrauliske oljer kan brukes:

Shell Tellus 22

Mobil DET 11

Aral Vitam GF 22

Bp Energol HLP-HM 22

VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD

Etter en tids bruk bør kløyvebladet skjerpes ved bruk av en

fin fil, fjern alle hakk og lignende

FEILSØKING

Vedklyver SP437A

PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET

Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker

har slått seg ut for å åpne bryterdekselet

Vedkubben ligger ikke riktig Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen

Størrelsen på vedkubben Reduser størrelsen på vedkubben

overstiger kapasiteten

Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil

ikke kløyves

Oljelekkasje Finn hvor det lekker og kontakt forhandler

Uatorisert justering av maks trykk

bolten har resultert i for lav Kontakt forhandler

inntilling av det hydrauliske trykket

Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om

beveger seg i systemet nødvendig

rykk og vibrerer

Luft i det hydrauliske systemet Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger

Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren

rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes

og andre

punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten

Slitt hydraulisk kontroll dyse/ Kontakt forhandler

slitte pakninger

5

5

Norsk


Vedklyv SP437A

INLEDNING – SÄKERHET

Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om

att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt.

Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de

senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i

synnerhet standarderna EN609 och EN60204.

”ZHB-kontrollsystem” är utformat och tillverkad på ett

sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett

säkerhetsområde utan att placera händer och armar där

de kan utsättas för eventuell fara. Före transport,

installation eller användning av maskinen. Läs igenom

hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om

säkerhet extra noggrant.

SÄKERHET – VARNINGAR OCH

INSTRUKTIONER

Läs och förstå bruksanvisningen och

symbolerna på maskinen.

ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL

Använd aldrig maskinen om du har förtärt

alkohol eller har tagit lugnande medel

eller liknande.

ATT ANVÄNDA MASKINEN

Placera maskinen på ett arbetsbord eller

liknande, bekväm arbetshöjd är 60-75 cm.

Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme

runt klyven. Skruva fast klyven i

arbetsbordet med bultar om det är svårt

att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet

rent. Använd inte maskinen om

det regnar. Använd inte maskinen på

platser där det föreligger explosionsrisk.

ATT KONTROLLERA MASKINEN

Kontrollera att skydd och skyddskåpor

sitter på plats, verktyg och liknande

måste tas bort innan maskinen startas.

Ersätt söndriga delar/delar som saknas

innan du startar maskinen.

ARBETSKLÄDER

Använd inte kläder som kan

fastna i maskinens rörliga delar.

Använd handskar och skor med

gummisulor.

6

6

Svensk

SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE

Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder

skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på

marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande,

så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort.

FÖRLÄNGNINGSSLADD

Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att

maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara

minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd

sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk.

DRA INTE I SLADDEN

Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till

strömkälla/eluttag.

ANSLUTNING

Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att

strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på

märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG

öppnas av person som saknar behörighet för detta.

HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND

Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på

avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används.

KONTROLLERA VEDKUBBARNA

Kontrollera att det inte finns spikar eller andra

metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste

vara räta. Grenar måste kapas in till kubben.

UNDVIK SKADOR

Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök

aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat

helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar.

SKYDDA DINA HÄNDER

Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs,

sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att

fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får

aldrig tas bort med händerna.

TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN

Tryck aldrig mot vedklyven – låt den arbeta fritt. Klyv

aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som

anges i tabellen.

GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN

KOPPLA UR MASKINEN

Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt

när service eller liknande ska göras på vedklyven.

MILJÖSKYDD

Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den

gamla oljan till en miljöstation.

UNDERHÅLL

Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.),

och torka av maskinen med en trasa efter användning.


Vedklyv SP437A

SPESIFIKASJONER

Model nr. LS437-1

Motor 230V- 50Hz 1500W

Diameter* 5 – 25 cm

Kapascitet Längd 37 cm

Styrke 4t

Presskraft 2,6 L

Längd 765 mm

Storlek Bredd 300 mm

Höyd 490 mm

Vikt 35 kg

VEDSTORLEK

*Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket

hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten

kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går

det att klyva större vedkubbar än vad som anges i

tabellen.

1. Kil

2. Oljetank

3. Hjul för korta förflyttningar

4. Elmotor

5. Startknapp till elmotorn

6. Fot

7. Stadig arbetsyta på höjder mellan 60 och 75 cm

8. ZHB-hydraulik, skydd till spak

9. Vedtransportör och bärhandtag

10. Stöd för vedkubbarna

7

7

Svensk

ARBETSVILLKOR

Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk.

Den är utformad för användning vid temperaturer på +5

°C till + 40 °C. Maskinen kan förvaras och

transporteras vid temperaturer ned till – 25 °C.

Luftskruv


Vedklyv SP437A

Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven

tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven

dras åt, annars kommer det att läcka olja från den.

Om luftskruven inte skruvas ut före användning,

kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras

efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i

rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut.

ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN

Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan

överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig

justeras. Justering utförd av person som saknar

behörighet Användning för av detta vedklyven kan göra att maskinen slutar

fungera.

Vedklyven är utrustad med ett ”ZHB-kontrollsystem”

som kräver att maskinen används med båda händerna.

Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand

används för att hålla in strömbrytaren till motorn.

Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna

flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att

tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd

med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra

brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för

spaken nedåt.

VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får

maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att

plattan rör sig.

Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan

göra att maskinen tar skada.

Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att

kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd

aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i

att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv

vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på

tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva

2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och

åsamka skada.

8

8

Så här tar du loss en kubbe som klämts fast

Svensk

• Släpp båda kontrollerna

• Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig

träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan

så att klossen kommer under kubben.

• Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills

kubben lossnar.

Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada

klyvbladet.


Vedklyv SP437A

SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA

Byt ut hydrauloljan efter ca 400 användningstimmar.

• Koppla ur strömmen tillmaskinen

• Ta bort oljepåfyllningsbulten och mätstickan. (A)

• Lyft upp maskinen och låt oljan rinna ut på

ett fat eller liknande. (B)

• Lyft maskinen åt andra hållet. (C)

• Fyll på den specificerade mängden olja.

• Rengör mätstickan och sätt i denna när maskinen

står i vertikalläge.

• Kontrollera att oljenivån är mellan de båda ringarna

på mätstickan.

• Rengör bulten och sätt den på plats, dra åt så

mycket att olja inte kan läcka ut. Detta måste göras

innan klyvaren ställs i horisontalläge igen.

Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är

mellan de båda ringarna på oljemätstickan.

Fyll på mer olja vid behov.

Följande hydrauloljor kan användas:

Shell Tellus 22

Mobil DET 11

Aral Vitam GF 22

Bp Energol HLP-HM 22

FELSÖKNING

9

9

Underhåll av klyvblad

Efter en tids användning bör

klyvbladet slipas med hjälp

av en fin fil, slipa bort alla

hack och liknande.

PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING

Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne

starta aktiverats öppna brytarkåpan

Svensk

Vedkubben ligger inte rätt Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen

Storleken på vedkubben överstiger Minska vedkubbens storlek

kapaciteten

Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil

att klyva

Oljeläckage Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren

Justering av maxtryckbulten som utförts

av obehörig har medfört att det Kontakta återförsäljaren

hydrauliska trycket är för lågt inställt.

Tryckplattan rör sig

ryckvis samt

vibrerar

För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov

Luft i hydraulsystemet Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv

För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas

oljenivå

i systemet

vedklyven flyttades

Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten

Sliten hydraulventil/ Kontakta återförsäljaren

slitna packningar


Deletegning/Delritning

10

10


Svensk

GARANTI

Vedklyven har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om

bruksanvisningen ej följts eller om vedklyven utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Svensk

Gisle Krigsvoll AB

Industrivägen GARANTI 3

S-30241 Vedklyven Halmstad har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material-

försäkrar eller fabrikationsfel. under eget Garanti ansvar att upphör maskinen att gälla om

Produkt bruksanvisningen ..............Vedklyv ej följts eller om vedklyven utsatts för

Märke onormal ................Park belatning eller drift. & Garden Alla transportkostnader

Modell eller demonteringskostnader typ............LS437-1 är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

överensstämmer

överensstämmer rekommendationer. med följande norm

med följande norm

EN60204-1:2006, EN609-1:1999+A1:2003,

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

TILLVERKAR EN62233:2008,

EN609, DEKLARATION EN55014-1:2006,

EN60204

Undertecnad EN55014-2:1997+A1:2001,

enl. bestämmelser firma och riktlinjerna i direktiv

EN60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08,

Gisle Krigsvoll 89/392/EW, AB 73/23/EWG, 89/336/EWG

EN61000-3-2:2006,

Industrivägen EN61000-3-3 3 (1995)+A1:2001-A2:2005

S-30241 enl. Halmstad bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC

Halmstad, försäkrar under 2009-06-01 eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Vedklyv

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas

Märke ................Park & Garden

tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering,

VD, Modell Gisle typ............LS437-1

Krigsvoll

lämna vedklyven

AB

vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and

överensstämmer Electronic Equipment) med direktiv, följande gällande norm från augusti

EN50144, 2005. EN55014, EN55104, EN61000

EN609, EN60204

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2009-06-01

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om vedklyven skulle ändras väsentligt.

2009 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 530102

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

12

11

Norsk

530160 Bruksanvisning 03.02.04 11:36 Side 12

GARANTI

Vedklyveren har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om vedklyveren har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og

demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Norsk

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. GARANTI 61

N-7005 Vedklyveren Trondheim har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

forsikrer Garantien under opphører eget å ansvar gjelde at dersom maskinen bruksanvisningen

Produkt ikke er fulgt, ..............Vedklyver

eller om vedklyveren har blitt utsatt for

Merke unormal ................Park belastning eller & drift. Garden Alle transport- og

Modell demonteringskostnader ................LS437-1 er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

er i overenstemmelse med normene

er i overensstemmelse med normene

EN60204-1:2006, EN609-1:1999+A1:2003,

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000,

SAMSVARSERKLÆRING

EN62233:2008, EN55014-1:2006,

EN609, EN60204

Undertegnede EN55014-2:1997+A1:2001,

samt bestemmelser firma gitt i direktiv

EN60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06+A13:08,

Sivilingeniør 89/392/EW, Gisle Krigsvoll 73/23/EWG, AS 89/336/EWG

EN61000-3-2:2006,

Industrivn. EN61000-3-3 61 (1995)+A1:2001-A2:2005

N-7005 samt Trondheim bestemmelser gitt i direktiv

2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC

Trondheim, forsikrer under 01.06.2009 eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Vedklyver

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes

Merke ................Park & Garden

sammen med husholdningsavfall.

Daglig Modell leder, ................LS437-1

Lever

Sivilingeniør

vedklyveren

Gisle

ved nærmeste

Krigsvoll

avfallsmottak

AS

for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE

er i (Waste overensstemmelse from Electrical and med Electronic normene Equipment)

EN50144, direktiv gjeldende EN55014, fra August EN55104, 2005.

EN61000,

EN609, EN60204

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Trondheim, 01.06.2009

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om vedklyveren skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2009 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 530102

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om vedklyveren skulle endres

More magazines by this user
Similar magazines