Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

byfjellskogene.no

Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

i skråningen ned mot Skredderdalen. Her ble det plantet 500 grantrær i et felt som

Selskapet hadde hogd ut samme vinter.

Onsdag 16. mai plantet elevene ved Christi Krybbe skole 200 gran i et felt

vest for Skomakerdiket. Feltet var ryddet av Kalfarkollektivet i forbindelse med

deres vedprosjekt på Fløyen.

Selskapets egne ansatte plantet 200 gran ved Forsvarets anlegg på Fløyen

og 300 gran i samme felt som Rotaryklubbenes medlemmer hadde tilplantet

ved Halfdan Griegs vei.

Det ble også plantet 300 lerk i et uthogd felt ved veien innerst i Isdalen i

forlengelse av et større felt tilplantet etter stormen i 1994. De første juletrær ble i år

hogd i feltene ved Skomakerdiket som i 10 år har blitt tilplantet av elever fra Christi

Krybbe skole nettopp med tanke på juletreproduksjon.

Skogskjøtsel

sNøfattige, milde viNtre og lave sommertemperaturer er blitt regelen snarere

enn unntaket de senere år. Særlig det første har stor betydning på hvordan

skogsdriften i Naturparken kan foregå. Bortsett fra en kort periode i februar/mars

har også år 2001 føyet seg inn i dette endrete værbildet. Nedbørsmengden

og antall nye vindfall har vært som gjennomsnittet for de senere år.

Det har vært gjennomført en rekke mindre hogster i ulike deler av forvaltningsområdet.

Perioden med kulde og snø ble nyttet til hogst av eldre gran i terrenget

vest for Halfdan Griegs vei ned mot Skredderdalen. Både rotvelt og stående trær ble

her tatt ut når anledningen bød seg for kjøring i det myrlendte terrenget.

Ved Forsvarets anlegg på Fløyen ble også et parti eldre granskog hogd i løpet

av året. I Skredderdalen ble det ryddet i rotvelter og tatt ut en del furu og gran.

I Munkebotten ble et mindre parti svartfuru som var delvis rotveltet, fjernet og

brukt til ved og materialer fra Selskapets sagbruk. Resten av et granfelt fra fjorårets

drift ble avsluttet i Isdalen og Rådmann Mohrs vei. I forbindelse med behov for

materialer til stiarbeid ble det hogd bergfuru flere steder på Fløyen. Det er gledelig

at denne furusorten kan brukes til annet enn ved.

Selskapets totale avvirkning for året tilsvarer 350 m 3 , fordelt på 210 m 3 skurtømmer

til eget sagbruk, 1500 sekker ved (75 m 3 ) og 65 m 3 til sliptømmer. Dette er

ca. 150 m 3 mindre enn det som har vært vanlig de senere år. Reduksjonen skyldes

blant annet at Selskapet har vært uten lærling i skogbruket mesteparten av året samt

at prioritering av andre arbeidsoppgaver har gjort innsatsen i skogsdriften mindre

enn tidligere år. Det viktige arbeidet med stell av ungskogen fortsatte også i år 2001.

Femten dekar på Fløyen og i Isdalen ble avstandsregulert i løpet av året. I tillegg ble

plantefelt i Skredderdalen og på Fløyen ettersett og nødvendig regulering foretatt.

Prisen på tømmer har stagnert de senere år og tildels gått tilbake. På slutten av

året kom også meldingen om at det var delvis leveringsstopp på sliptømmer.

4

More magazines by this user
Similar magazines