Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

byfjellskogene.no

Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

Foreløpig har dette ikke hatt betydning for

Selskapets skogsdrift, men er allikevel en

utvikling som vi ser på med bekymring.

Selskapets dugnadsgjeng

dugNadsgjeNgeN har ogsÅ i År gjort et

stort arbeid for Selskapet. Under ledelse

av Børre liland har det vært gjennomført

8 dugnader om våren og 4 om høsten. I

tillegg til rydding av utsikter og grøfterens

har det i år vært arbeidet med utbedring av

stier på Fløyen. En sti fra Blåmannsveien

mot Skomakerdiket er grøftet og har

fått trefortau over de bløteste partiene.

Resultatet blir lagt merke til og blir satt

pris på av de mange turgåere som benytter

området. Vi håper dette også er et arbeid

dugnadsgjengen vil fortsette med også i

fremtiden. Enkeltpersoner har i tillegg

tatt på seg andre oppgaver. Med maling

i gave fra et lokalt malerfirma, tok Sverre

Jørgensen på seg å male Selskapets løe på

Fløyen. Resultatet taler for seg. andre plukker boss på sine turer i Naturparken. Vi

takker enkeltpersoner og dugnadsgjengen for stor innsats.

Selskapets stier og veier

En av Selskapets dugnadsgjenger i aktivitet. Fra

venstre: Bjørn Kahrs, Emil alnæs, Erik Meland og

Egil larsen. Foto: Bl

selv med Normale NedbørsmeNgder vil nedbøren skade Selskapets veier med

påfølgende behov for vedlikehold. Våre ansatte reparerer fortløpende skadene

som oppstår, men er i liten grad i stand til å utbedre grøfter og stikkrenner i den

utstrekning som er nødvendig for å redusere nye skader. Selskapets styre har diskutert

problemene knyttet til veivedlikeholdet og har bedt Tur og friluftskomitéen om

å registrere tilstand for turveier og stier og arbeide med plan for opprusting og

opparbeiding av disse. Dette arbeidet er kommet langt i løpet av året. Planen skal

brukes som dokumentasjon ved søknader om midler for en nødvendig oppjustering

av Selskapets 25 km lange veinett.

Som et ledd i arbeidet med oppfølgning av Forvaltningsplanen for byfjellene

har Bergen kommune stilt midler til disposisjon for opprustning av eksisterende

turveier. Veien fra Sandviksfjellet til Munkebotten og Tippetueveien ble plukket

ut som aktuelle prosjekt for en slik opprustning. Kr. 70.000 ble brukt til innkjøp

5

More magazines by this user
Similar magazines