Transport och Miljö - Lindholmen Science Park

lindholmensciencepark.se

Transport och Miljö - Lindholmen Science Park

De främsta problemen och utmaningarna

vi står inför när det gäller

transporteffektivitet

Eva Schelin

Enhetschef Policy och System

Avd. Transport och Miljö

VINNOVA

European perspective: towards greener and innovative transport in Europe | 1


VINNOVA stärker

Sveriges innovationskraft

för hållbar tillväxt

och samhällsnytta!

Bild 2


Utmaningar

Klimatfrågan

En åldrande befolkning

Energiförsörjning

Urbanisering

Trängsel

Matproduktion

Bild 3


Omgivningens krav

EU2020 –strategin: Smart growth,

Sustainable growth, Inclusive growth

Eus vitbok: minskat fossilberoende,

bibehållen mobilitet

TEN-T kommer sikta på core network

till 2030 utgående från gröna

korridorer & nyasete teknologierna

Nationella krav

Bild 4


Transportområdets påverkan

Baserad på fossil energi med dess påverkan till

växthuseffekten och energiförsörjningssäkerhet

Transportsystemet är ansvarigt för ett av de största

hälsoproblemen i det moderna samhället

Globaliseringen medför längre transporter och ett ökat

antal aktörer vilket accentuerar logistiksystemens

komplexitet

Tekniska genombrott på vissa områden, t.ex. IKT och

energiområdet är redan och kommer allt mer bli väsentliga

drivkrafter för förändringar inom transportsektorn.


. In

A tight carbon budget for the transport sector

October 2009, the European

Council showed support for the

objective of reducing GHG

emissions in the EU by 80 to 95%

by 2050 compared to 1990 levels

Source: PRIMES, NTUA (E3MLab)

. Transport

Source: PRIMES-TREMOVE and TREMOVE

accounts for about one

fourth of GHG emissions: 60%

comes from passenger transport,

one quarter is urban, less than one

quarter is inter-continental and over

half is medium-distance

European perspective: towards greener and innovative transport in Europe | 6


The vision

Long-distance

travel and

intercontinental

freight

Intercity

travel and

transport

Urban

transport

and

commuting

Passengers

• Adequate capacity and improved

overall travel experience

(efficient links between airports

and rail, minimum hassle for

personal security screening…)

• Seamless multimodal travel

(online multimodal info and

ticketing, multimodal hubs…)

• Quality service and enforced

passengers’ rights

• Near-zero casualties for road

• Non-fossil mobility (Clean and

efficient cars; Higher share of

public transport; Alternative

propulsion for urban buses and

taxis; Better infrastructure for

walking and cycling)

Freight

• High global maritime standards

• More efficient hinterland

connections for ports

• Modern vessels and cleaner

fuels for shipping

• Paperless logistics

• Multimodal long-distance freight

corridors

• No barriers to maritime transport

• Cleaner trucks on shorter

distances

• Better interface between long

distance and last-mile

• Freight consolidation centres

and delivery points

• ITS for better logistics

• Low-noise and low-emission

trucks for deliveries

European perspective: towards greener and innovative transport in Europe | 7


Trender

Samhällsutmaningar

Globala utmaningar har identifierats som en stark drivkraft

för efterfrågan av innovationer

Dagens processer och logik kommer inte lösa samhällets

utmaningar

• kräver nya samarbetsformer

• kräver ett helhetsperspektiv

• kräver nya former för styrning och ledning

Utmaningarnas komplexitet driver samverkan i nya

konstellationer

Innovationer skapas i gränslandet mellan olika områden


VINNOVA ser utmaningar som drivkraft för

innovation och hållbar tillväxt

2012-09-10

Bild 9


Bättre lagspel mellan aktörer

Universitet & Högskolor

Näringsliv

Forskningsfinansiärer

Riskkapital

Statliga och regionala aktörer

Offentlig sektor

VINNOVA riggar med inspel i FoI-propen

och strategiska områden som matchar


Hur står vi oss i Sverige?

Vi behöver Europa och Europa

behöver oss!

Litet land med gott

samverkansklimat och ledande

inom miljö och säkerhet Tar vi

detta initiativ – tar vi dialogen?

Tillräckligt? Vår verkliga utmaning

är världen utanför Europa

Bild 11


Det handlar om

att göra Sverige

attraktivt!!!

2012-09-10

Bild 12


TACK för mig! eva.schelin@vinnova.se

Bild 13

Similar magazines