23.08.2007, kl. 16.45 – 21.00 Møtested: Værnes ... - Helse Midt-Norge

helse.midt.no

23.08.2007, kl. 16.45 – 21.00 Møtested: Værnes ... - Helse Midt-Norge

Møtetid: 23.08.2007, kl. 16.45 21.00

Møtested: Værnes lufthavn, Stjørdal

Saksnr.: 28/07 32/07

Arkivsaksnr.:

Møteleder:

Greta K. Herje

Deltakende medlemmer:

Arnfinn Seim

Per Holger Broch

Åse Helgesen

Åge Austheim

Runbjørg Bremset Hansen

Stig Dragseth

Forfall:

Fra administrasjonen deltok:

Adm dir Dag Hårstad

Seniorrådgiver Terje Haaland (referent)

Fra brukerutvalget møtte:

Ingen

Merknader til sakslisten:

Ingen merknader

Merknader til innkallingen:

Ingen merknader.

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

STYRET

MØTEPROTOKOLL


Sak 28/07 Underskrift av protokoll

Ingen merknader til protokoll fra møte 22. juni 2007

Sak 29/07 Orienteringssaker

I møtet den 23.08.07 ble gitt følgende orienteringer:

1. Driftsorientering (vedlegg 1)

2. Oppgavematrise (vedlegg 2)

3. Aktivitetsrapport (vedlegg 3a)

4. Oversikt over gjestepasientplasser (vedlegg 4)

5. Økonomiprognose (vedlegg 5)

Adm direktørs forslag til vedtak:

Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF tar saken til orientering

Protokoll:

Styret gjorde slikt

Vedtak:

Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF tar saken til orientering

Sak 30/07 Justering av administrerende direktørs lønn for 2007

Styreleders forslag til vedtak:

Administrerende direktørs lønn justeres med ca 4,5%, ny lønn fastsettes til kr 890 000, med

virkningstidspunkt 1.1.2007

Protokoll:

Styret gjorde et slikt vedtak

Vedtak:

Administrerende direktørs lønn justeres med ca 4,5%, ny lønn fastsettes til kr 890 000, med

virkningstidspunkt 1.1.2007

2


Sak 31/07 Strategisk videreutvikling forberedelse til styreseminar i

Rusbehandling Midt-Norge HF

Adm direktørs forslag til vedtak:

Administrasjonen bes bearbeide de innspill styret gir, slik at styret kan foreta en rullering av

strategi basert på mest mulig komplett informasjon på styresamlingen i oktober.

Protokoll

Styret gjorde et slikt vedtak

Vedtak

Administrasjonen bes bearbeide de innspill styret gir, slik at styret kan foreta en rullering av

strategi basert på mest mulig komplett informasjon på styresamlingen i oktober.

Sak 32/07 Eventuelt

Ingen saker

3


Stjørdal 23.08.2007

______________________ _______________________

Greta K Herje Arnfinn Seim

______________________ _______________________

Åse Helgesen Åge Austheim

______________________ _______________________

Per Holger Broch Stig Dragseth

______________________

Runbjørg Bremset Hansen

4

More magazines by this user
Similar magazines