Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

arbeidet. For prosjektgruppen ble dette prosjektet ganske relevant fordi det

fagmessig gjenspeiles i valgt studium. På det nasjonale planet vil også denne

problemstillingen være av interesse, fordi nanoteknologi er en relativt ny teknologi,

og fordi de helse- og miljømessige konsekvensene av denne i teknologien er et lite

kjent forhold i arbeidsmiljøsammenheng.

1.4 Avgrensninger

Nanoteknologi vil kunne få implikasjoner for hele samfunnet. Helse- og

miljømessige aspekter er en omfattende side av saken. Allerede nå, og i fremtiden,

vil mer intelligente nanosystemer også reise spørsmål som omfatter mer sosiale og

etiske forhold. Disse spørsmålene er høyst relevante og vil være stadig mer aktuelle

i takt med den teknologiske utviklingen. Denne rapporten vil ikke behandle disse

mer sosiale og etiske aspektene ved nanoteknologi.

Videre tar denne rapporten kun for seg diskrete og passive nanopartikler. Med

dette menes nanomaterialer i pulverform, som kan bli luftbårne og utgjøre en

potensiell risiko i arbeidsmiljøet. Mer sammensatte strukturer og systemer av

nanoteknologisk natur vil ikke bli behandlet eller diskutert.

Helse og det ytre miljø henger ofte sammen begrepsmessig og ved

risikovurderinger. Fokuset i denne rapporten vil imidlertid kun være rettet mot

arbeidsmiljøet. Komplett livsløpssyklus til nanomaterialer, og påvirkning på det

ytre miljøet sett i livsløpsperspektiv, vil heller ikke være tema for denne

gjennomgangen.

Denne rapporten tar kun for seg arbeidsmiljøer hvor arbeidstakere kan bli

eksponert for nanopartikler. Nanoteknologiske sluttprodukter havner ofte hos

konsumenter og kan også utgjøre en mulig risiko for disse, men helseeffekter og

andre risikoforhold rettet mot konsumenter vil ikke bli tatt opp i denne rapporten.

13

More magazines by this user
Similar magazines