Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

3. Definisjoner og klassifisering

3.1 Formuleringer

For en ny term som nanomaterialer skapes behovet for en klar og entydig

definisjon av dette begrepet. Dette har en høy relevansgrad, siden definisjonen kan

ha klare implikasjoner for risikovurdering og bærekraftig utvikling knyttet til

nanoteknologi. Definisjonen vil ikke bare fungere som en ordlyd som omhandler

aspekter relatert til helse og miljø, men vil også til en viss grad påvirke hvordan et

fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal ivaretas.

Definisjoner og klassifiseringer er derfor ikke bare deskriptive på nye teknologier og

produkter, de vil også være med på å forme disse teknologiene. En definisjon er

både deskriptiv og konstruktiv [16]. I forebyggende arbeid vil en samstemt

internasjonal definisjon av nanomaterialer også kunne bidra til en vekting av ulike

faktorer som bør omfavnes.

Definisjonen av ”nanomaterialer” er ikke avklart i EU. Kommisjonen har i 2010

mottatt en utredning om det vitenskapelige underlag for en slik definisjon fra en av

EUs vitenskapsgruppe Scientific Committee on Emerging and Newly Identified

Health Risks (SCENIHR). Denne gruppen kom frem til at begrepet nanomaterialer

var en kategorisering av et materiale basert på dets størrelse, og ikke impliserte

noen form for risiko eller fare i seg selv. Det forelå derimot tilstrekkelig

vitenskaplig grunnlag for en nedskalering av et materiale til nanostørrelse endret

egenskapene til dette materialet, og dette kunne berøre nanomaterialers evne til å

være skadelig for mennesker og miljø [17].

Selv om mange forslag har blitt diskutert, og en del også blitt foreslått, eksisterer

det ingen form for internasjonal standard på termen nanomateriale. Forslagene på

definisjoner har blitt fremmet av akademiske institusjoner, myndigheter og andre

internasjonale organisasjoner. Hver definisjon har sin styrke, men denne styrken gir

kun utslag på spesifikke områder. En stor del av grunnen til at det ikke er

oppnådd internasjonal enighet, kan være et fravær av tilstrekkelig

kunnskapsgrunnlag [18].

20

More magazines by this user
Similar magazines