Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

• Består av partikler der en av de eksterne dimensjonene er i størrelsesorden

1 nm – 100 nm, for mindre enn 1 % av antallet i størrelsesdistribusjonen.

• Har en overflatstruktur, intern eller ekstern, som er i størrelsesorden

1 nm – 100 nm i en eller flere dimensjoner.

• Har et spesifikt areal per volum på større enn 60 m 2 /cm 3 , ekskludert

materialer som består av partikler på mindre enn 1 nm.

Denne arbeidsdefinisjonen er verken utfyllende eller uttømmende, men har som

formål å danne et overordnet rammeverk. Grupperinger, klassifiseringer og

spesifikasjoner av nanomaterialer er en utfordring. Størrelsesforholdet blir i

definisjonssammenheng brukt om ett av kriteriene, men kan også i fremtiden være

gjenstand for endring mot en høyere øvre grense for størrelse. Fremtidig forskning

og utvikling på området nanoteknologi vil kunne vise til andre forhold som kan

være mer presise. Arbeidet med å finne frem til en alminnelig akseptabel definisjon

av nanomaterialer innen EU fortsetter. EU vil i 2012 foreta en åpen høring for å

jobbe videre med disse prosessene.

3.3 Formålsrettet nedskalering

Klassifisering etter kun størrelse som universell parameter vil ikke være dekkende

for en deskriptiv beskrivelse av stoffets alle iboende egenskaper. En nedskalering,

eller syntetisering, av et materiale til nanonivå kan resultere i endrede fysiske,

kjemiske, magnetiske, optiske og katalytiske egenskaper, sammenlignet med samme

materialet på bulk og makronivå [25].

Forhold som reaktivitet avhenger også av kjemisk sammensetning og interaksjonen

med eksternt miljø. Ved en nedskalering i materialets størrelse, vil overflatearealet

øke i forhold til volumet, og kan resultere i økende reaktivitet. Dette medfører at

nanomaterialer ikke automatisk kan sammenlignes med samme materialer i bulk

størrelse. Derfor kan ikke toksikologiske og kjemiske profiler for et materiale på

bulk nivå, brukes direkte på samme materialet nedskalert til nanonivå, siden disse

kan være forskjellige.

22

More magazines by this user
Similar magazines