Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Dagens regelverk på kjemikalier gjelder for nanoformen av bulkmaterialer, men i

utgangspunktet kan de ha svært ulike helseskadelige virkninger. Det arbeides nå

for å se i hvilken grad nanomaterialer trenger spesielle reguleringer. Utfordringen er

at i dag må hvert stoff vurderes for seg, siden nanoeffekter ikke bare er et resultat

av nanostørrelsen alene. [26].

En bevisstgjøring av denne kjensgjerningen vil være av stor betydning på flere

områder. Begrepsmessig kan også nanomaterialer ha ulike tolkninger. Endring av

eksisterende egenskaper og en utløsning av nye, ukjente egenskaper vil kunne ha

innvirking, ikke bare regulatorisk, men også i sammenhengen mellom kunnskapen

om iboende evner, vekselvirkningen med ulike systemer og tolking av resultater.

Nanomaterialer tilvirkes og utvikles der bestemte egenskaper forsøkes å utnyttes til

flere formål. Noen av disse ønskede egenskapene, kan i visse tilfeller være uønsket

fra et helsemessig perspektiv.

3.4 Naturlig forekomst og syntetisering

Objekter i nanostørrelsen kan både forekomme naturlig og bli tilvirket syntetisk.

Med naturlig menes det her at forekomst av disse er under forhold der mennesker

ikke direkte er innblandet. Disse kan være et produkt av vulkanaktivitet,

skogbranner, bakteriologiske prosesser, dannelse av mineralkompositter, og andre

prosesser i naturens gang. I arbeidsmiljøsammenheng kan det dannes utilsiktede og

uønskede ultrafine partikler som følge av varmt arbeid som sveising og andre

termiske prosesser, inkludert avgasser fra forbrenningsmotorer [27].

Tilvirkede nanomaterialer produseres til bestemte formål. Herunder favnes også

nanomaterialer som dannes som biprodukter under forskjellige

produksjonsprosesser. Disse biproduktene kan både være tilsiktede og utilsiktede.

Felles for de fabrikkerte versjonene er at disse forekommer som et resultat av

menneskelige handlinger.

En tydeliggjøring av at nanoskalerte objekter også bør omfavne utilsiktede

biprodukter, da under resultat av en produksjonsprosess, er relevant. I Norge har

Elkem en høyvolumproduksjon av silisumdioksid. Dette produktet var opprinnelig

et avfallsprodukt fra silisium- og ferrosilisiumproduksjon. Nå utnyttes det blant

23

More magazines by this user
Similar magazines