Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Her er det viktig å være å være klar over det store mangfoldet og variasjonene som

er mulig. Nanomaterialer kan ha identiske overflateskall, men forskjellige kjerner.

Typen overflatemateriale vil bestemme i hvilken grad det degenereres eller

aggregere i et gitt medium. Det er også blitt påvist at valg av overflatemateriale vil

direkte kunne påvirke nanomaterialers interaksjoner med biologiske systemer [35].

Ut ifra både miljø og helsemessige aspekter, vil det derfor ha lite hensikt å se på

kjernen og overflateskall som isolerte tilfeller, siden de da ikke vil fortelle noe om

hvordan overflatemodifiserte nanomaterialer vil oppføre seg i gitte tilstander. Hver

kombinasjon av kjerne og en eller flere overflateskall bør evalueres for seg selv i en

risikovurdering.

4.1.3 Andre egenskaper

Syntetisering av nanomaterialer vil også forårsake endringer i andre fysiske og

kjemiske egenskaper som redokspotensial, katalyseeffekter, overflatespenninger og

løselighet. Det siste er nært beslektet med toleranse mot løselighet, altså graden av

uløselighet. I en risikovurdering vil denne faktoren også ha betydning, særlig etter

opptak av nanomaterialer i biologiske systemer.

Disse fysiske og kjemiske egenskapene som er nevnt, er påvist å forekomme som et

resultat av endring i størrelse for materialer, med kontinuerlige effekter [36]. Det vil

derfor være av stor interesse å vite mer om disse parametrene og se nærmere på

sammenhenger.

4.2 Overordnede tilvirkningsmetoder

Det er generelt to forskjellige tilnærminger for å syntetisere nanomaterialer: topdown

og bottom-up. Den første tar utgangspunkt i bulk materialet, og bryter dette

ned til mindre enheter. Teknikkene kan være å bruke mekaniske, kjemiske og/eller

andre former for energidomener. Bottom-up metoden vil være en motsatt

tilnærming. Istedenfor å bryte ned et bulk materiale, vil det heller forsøkes å bygge

opp ønskede produkter fra bunnen av, med atomære og molekylære byggeklosser.

Begge metodene kan gjøres i gass, væske, fast form eller vakuum [37].

31

More magazines by this user
Similar magazines