Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

4.4 Nanokompositter

Et nanokompositt er et blandingsmateriale hvor enkeltelementer av bestanddelene

har minst en dimensjon som er i nanoskalaen [42]. Introduksjonen av

bestanddelene gjøres for å utnytte bedre de iboende egenskapene til disse i

komposittmaterialet. Derfor vil nanomaterialer som er innbakt i tradisjonelle bulk

materialer medføre at dette komposittet får forbedrede egenskaper enn bulk

materialet alene. Små tilsetninger av nanomaterialet kan øke egenskapene til bulk

materialet betraktelig. Et eksempel på en nanokompositt vises i Figur 7, der

silisiumkarbid (SiC) partikler i nanostørrelsen blir innbakt i en alumina matriks.

Siden sluttkomposittet vil ha en ekstern struktur som er større enn den foreslåtte

øvre grensen på 100 nm, vil derimot dette blandingsmaterialet ha en intern

struktur som er innenfor EU sin arbeidsdefinisjon, og vil derfor klassifiseres som

nanomateriale [24].

Nanokompositter gjør materialer mekanisk sterkere og lettere, og vil ha mange nye

bruksområder, blant annen innenfor tekstiler, overflatebehandlingsmidler, kjøretøy

og forbruksvarer. Ett av firmaene som ble besøkt ville markedsføre sine

nanomaterialer mot produsenter av nanokompositter for nettopp å utvikle sterkere

og lettere materialer. Noen nanokompositter har også vist en evne til å fungere

som barriere mot utslipp av oksygen. Denne evnen vil kunne utnyttes i

matindustrien, da nanokompositter i større grad vil kunne brukes under

innpakning av matvarer, for å øke holdbarhet. Ett av firmaene som ble besøkt

nevnte dette som fremtidig applikasjon av sine produkter.

Mer komplekse nanostrukturer er under stadig utvikling, og når stadig flere

anvendelsesområder. Blant annet innenfor legemiddelindustrien, brukes disse til å

injiseres inn i kroppen i forbindelse med medisinske behandlinger. Fremtidige

hybrider av nanomateriale, som er hierarkisk oppbygd av flere bestanddeler på

nanonivå, er også under utvikling til fremtidig bruk [43].

Innkorporering av nanomaterialer inn i bulk materialer øker sannsynligheten for at

de nanospesifikke egenskapene blir overført til sluttkomposittet. For en

risikovurdering, med vekt på frigjøring av nanopartikler, bør det derfor tas hensyn

til dette for komposittproduktets livssyklus, helt fra tilvirkning og til

destruksjonsfasen.

34

More magazines by this user
Similar magazines