Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

5. Helserisiko

Helserisiko for et stoff vil være en funksjon av både stoffets iboende egenskaper og

eksponeringsgrad. Et stoff kan ha iboende skadeevne, altså være helsefarlig, men

helserisikoen kan være tilnærmet lik null, dersom eksponeringen ikke er

betydningsfull. Dette kan være ved tilfeller der et potensielt helsefarlig stoff blir

prosessert i hermetisk lukkede systemer, der sannsynligheten for at stoff eller

materiale unnslipper i arbeidsatomsfæren er minimal.

Den mest betydelige faktoren for eksponering i arbeidsmiljøet vil være når

nanomaterialer frigjøres i arbeidsatmosfæren. Dette kan forekomme før, under og

etter en tilvirkningsprosess. Typiske scenarioer der eksponering kan forekomme vil

være rengjøring av maskiner, pakking av produkter, og også under selve

prosesseringen. Dette vil igjen være avhengig av metode og maskinpark som blir

brukt.

Noen av utfordringene knyttet til problemstillingen er at det bare finnes

vitenskaplige studier som dokumenterer helseeffekter av noen nanomaterialer i

dyreforsøk. Det arbeides i dag med kvalitetssikring av toksikologiske effekter i

testsystemer for nanomaterialer [44]. Samtidig overvåkes arbeidstakere med hensyn

til mulige skadevirkninger.

Siden det ikke foreligger noen data på langtidseksponering av nanomaterialer blant

arbeidstakere, finnes det intet epidemiologisk grunnlag for toksiske analyser. Derfor

bør in vivo og in vitro studier benyttes. Studier in vivo bør gjøres over en langtids

varighet, for også å omfavne nanomaterialer som ikke løser seg lett opp i biologiske

systemer, nettopp for å avgjøre kroniske virkninger. Kreft er påvist i dyreforsøk,

etter eksponering for spesielle former for karbon nanorør, da med

langtidseksponering [45], [46]. For å anskaffe mer data om helseeffekter, anbefales

derfor flere in vivo studier med langtidseksponering.

38

More magazines by this user
Similar magazines