Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

7.2.3 Adminstrative normer

Administrative normer er et sett av anbefalte grenseverdier for forurensning i

arbeidsatmosfæren i Norge. Kunstig fremstilte nanomaterialer omtales ikke i disse

normene. Felles for de fleste administrative normerer at disse er basert på

massekonsentrasjon per volumenhet (med unntak av mineralfiber som måles i

antall fibre) [80].

Siden det er flere parametre enn masse som har større betydning for helseeffekter

når det gjelder nanomaterialer, vil derfor administrative normer basert på kun

masse eller antall ikke være tilstrekkelig i arbeidsmiljøsammenheng. Også på grunn

av nanomaterialers generiske natur kan ikke an administrativ norm for et bulk

materiale på mikro nivå direkte appliseres på samme materialet nedskalert, eller

syntetisert, til nanostørrelse.

NIOSH, som er det føderale søsterinstituttet til STAMI i USA, vurderer å innføre

grenseverdier for CNT [81], og nanoskalert titandioksid [82].

7.2.4 Sikkerhetsdatablad

Alle stoffer som er definert som farlige kjemikalier (helsefarlig, miljøskadelig,

brannskadelig eller eksplosivt) skal være ledsaget av sikkerhetsdatablad. Alle som

tilvirker, importerer eller selger slike stoffer er pliktet til å ha utarbeidet dette, og i

Norge skal dette være på norsk.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) trådte i kraft 20. januar 2009, og er

et system for klassifisering og merking av kjemikalier innefor EU [83]. Denne gir

mer detaljerte krav om at også overflatekjemi, størrelsesfordelig og overflateareal

skal oppgis på sikkerhetsdatablad. Dermed vil nanomaterialer ikke skal falle

utenom REACH. Som et ledd i EØS avtalen vil CLP gradvis erstatte

Merkevareforskriften i Norge, og i en overgangsording vil begge gjelde parallelt

frem til 2015 [84].

Kravene til de toksikologiske dataene blir også mer omfattende i fremtiden. Noen

sikkerhetsdatablad oppgir toksisitetsdata kun for bulk materialet, og når det blir

55

More magazines by this user
Similar magazines