Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

metoder kan utvikles til å kontrollere og redusere eksponeringen av luftbårne

nanomaterialer [91], [92].

Tekniske foranstaltninger kan også appliseres ved å avskjerme og hermetisk

innkapsle selve syntetiseringsprosessen. Figur 16 viser et eksempel på innkapsling

av en produksjonsreaktor. I kombinasjon med gode, lokale ventilasjonssystemer, vil

disse metodene også bidra til å redusere risikoen ved selve produseringen, selv om

det fortsatt vil være overhengende fare for eksponering ved åpning og lukking av

disse innkapslingene. Kombinert med effektive ventilasjonssystemer, har disse

metodene dokumenterte effekter [93], [69].

NIOSH utførte nylig et forskningsprosjekt hos et firma som produserer

nanomaterialer i en gassfasereaktor. En spesialtilpasset LEV (Local Exhaust

Ventilation) ble påmontert ett HEPA filter. Målingene av eksponeringen ble gjort

før og etter bruk av den modifiserte LEV. NIOSH rapporterte da en

gjennomsnittlig reduksjon på 96 % av eksponeringen, etter at LEV var blitt brukt

i målingen [94]. Noen bilder fra dette forsøket vises i Figur 17.

Det neste trinnet i disse hierarkiske prinsippene er administrative foranstaltninger.

Myndigheter i samarbeid med arbeidsgivere bør lage sett med regler, instrukser og

gode arbeidsrutiner som igjen bør instrueres til arbeidstakere. Interne

nanospesifikke HMS rutiner og kursing av personer som er involvert i

tilvirkningsprosess hører inn under dette. Samtidig er det en stor utfordring når

kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig.

Personlig vernemidler og åndedrettsvern er den siste utveien i de hierarkiske

prinsippene og for forebyggende arbeid. Annet personlige verneutstyr vil typisk

være hansker og korrekt bekledning.

61

More magazines by this user
Similar magazines