Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Konklusjoner

Det foregår i dag mye arbeid internasjonalt i forhold til nanoteknologi og mulige

helseeffekter knyttet til arbeidsmiljøet. Både EU og OECD har etablert faggrupper

for disse problemstillingene. Flere andre land har også egne nasjonale prosjekter på

dette området. I Norge er det per i dag opprettet en egen faggruppe for

overvåkning av arbeidsrelaterte aspekter ved nanoteknologi. Statens

Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet og Klima- og Forurensningsdirektoratet

deltar i denne faggruppen, og det arbeides med å oppdatere oversikt over

situasjonen. Norges Forskningsråd og noen industrier er også opptatt av

sikkerheten ved håndteringen av nanopartikler i arbeidsmiljøet.

Blant bedrifter som arbeider med tilvirking, produksjon og bearbeidelse av

nanomaterialer håndteres dette i dag i forhold til regelverket for kjemikalier i sin

alminnelighet. Nedskalering, og tilvirking, av nanoteknologiske produkter bringer

frem nye egenskaper ved disse materialene. Noen av disse nye egenskapene som

utnyttes, kan på grunnlag av eksperimentell forskning, mistenkes å føre til

uønskede helseeffekter blant arbeidstakere, og utgjøre en helserisiko. Vi vet noe om

en del stoffer, men fortsatt lite om de fleste nanomaterialene på markedet.

Sikker håndtering av nanomaterialer blant bedrifter er derfor en utfordring.

Sikkerhetsdatablader inneholder kun informasjon om stoffet som et bulk

kjemikalie, og omfavner ikke de nanospesifikke egenskapene. EU sitt regelverk, som

også er blitt tatt inn i det norske regelverket, pålegger alle tilvirkere om også å

spesifisere overflateareal, overflatekjemi, og størrelsesdistribusjon, nettopp for at

nanomaterialer skal omfavnes i regelverkene. De interne HMS rutinene blant

bedrifter som er besøkt, tar også utgangspunkt kun i bulk kjemi, og mye tyder på

at dette ikke vil være dekkende for de helseeffekter som er knytte til nanospesifikke

egenskaper. Bedriftene prioriterer ført og fremst den teknologiske innovasjonen

knyttet til nanoteknologiske produkter, mens utarbeidelsen av nye HMS-rutiner

ikke blir prioritert like mye.

Når det gjelder bruken av personlig verneutstyr i kritiske faser, var trenden at

bevisstheten rundt bruken av dette ikke var tilfredsstillende. Det forelå heller ingen

interne retningslinjer for bruk, og arbeidstakere benyttet dette utstyret kun

sporadisk ved synlig støvete forhold. Det var også en gjennomgående trend blant

de fleste virksomhetene at disse i fremtiden ønsket å gjøre prosesser mest mulig

75

More magazines by this user
Similar magazines