Vallei Wonen, Woudenberg - Soet en Blank

soetenblank.nl

Vallei Wonen, Woudenberg - Soet en Blank

Nr.1

Rapport visitatiecommissie:

de resultaten

V A L L E I W O N E N

i n f o r m a t i e

Het idee achter de

bewonersplatforms

Mei 2012 - Jaargang 4

Vallei Wonen bestaat

65 jaar!

visite3 17-01-2008 15:37 Pagin


2

65 jaar Vallei Wonen, terugkijken met oud-medewerker Jan Morren

‘Het begon met een kantoor aan huis’

De vader van Jan Morren was nauw betrokken bij Woningbouwvereniging Vallei Wonen, toen nog De Vooruitgang.

‘Nu niet meer voor te stellen: het hele zaakje werd gewoon vanuit ‘ t kantoortje bij het huis van mijn ouders geregeld.’

‘Die woning stond aan de Beatrixstraat 2. Oorspronkelijk woonde daar de heer Marringa, die in het bestuur

van de vereniging zat’, vertelt oud-opzichter Jan Morren, die nu een jaar of vier met pensioen is. ‘Toen hij in

1969 verhuisde, vroeg het bestuur aan mijn vader of hij er wilde gaan wonen. Hij was al opzichter en kon van

daaruit mooi alles regelen. Met 400 woningen was dat nog te overzien. Mijn moeder noteerde de telefoontjes

die binnenkwamen, mijn vader was veel op pad. Op een gegeven moment hield hij wel dagelijks spreekuur,

maar toch kwamen er geregeld huurders aan de deur met meldingen en klachten. Het kantoor werd naast het

huis gebouwd, maar ook onze woonkamer deed soms dienst, bijvoorbeeld bij grotere bouwvergaderingen.

Dat herinner ik me nog goed. Zaten alle betrokken aannemers hier in huis te overleggen met het bestuur.’

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

Oud-medewerker Jan Morren en zijn vrouw Henny.


De woningbouwvereniging is

op 26 maart 1947 opgericht.

Het oude kantoor aan de Schans.

Timmeren

Jan Morren kreeg timmeren en het beroep van bouwvakker met de paplepel

ingegoten. ‘Dat kwam door mijn vader en door mijn tijd bij Bouwbedrijf Morren,

familie van me, waar ik heel veel heb geleerd. Al die ervaring nam ik mee toen ik

in 1980 zelf bij de woningbouwvereniging ging werken. Ik werd de assistent van

mijn vader. Een paar jaar later wilde mijn moeder eigenlijk van het kantoor aan

huis af. Ook mijn vader liep tegen zijn pensioen en wilde afbouwen. Toen is mij

gevraagd om het kantoor aan de Beatrixstraat te gaan runnen en daar ook te gaan

wonen. Dat hebben we gedaan, maar mijn vrouw vond het niet zo geslaagd. We

hadden jonge kinderen en het werk ging altijd door. We hebben dat dus maar een

jaar gedaan; daarna is het kantoor ook verhuisd naar de Schans. Destijds stond

daar het voormalige waterschapsgebouw en daar kwam dus het nieuwe kantoor

terecht, in 1983 ongeveer. Wij konden aan de Beatrixstraat blijven wonen: het

‘oude’ kantoor bouwden we om tot kinderspeelkamer.’

Klein clubje

‘Toen ik in 1980 hier kwam werken, was ik naast mijn vader de enige medewerker

in loondienst. Het was echt een klein clubje voor de dagelijkse werkzaamheden.

Kun je je nu niet meer voorstellen. Het bestuur nam de belangrijke besluiten en

een externe administrateur zorgde voor de huurzaken en al het financiële reilen

en zeilen. Als assistent-opzichter verzorgde ik niet alleen technische en vakmatige

dingen, het was veel meer. Ik moest bijvoorbeeld ook overlastproblemen

oppakken en deed overdrachten aan nieuwe huurders. Je raakt hierdoor thuis in

alles, dat vond ik ook leuk. Pas later kwamen er stapje voor stapje meer collega’s

tot de bezetting die er nu is. De tijd is wel voorbij gevlogen, het is echt zo snel

gegaan.’

Iedereen netjes helpen

‘Ik deed veel kleine klusjes zelf, zeker als ik tijd had. Daardoor kwam ik wel eens

wat later thuis, vond mijn vrouw dan weer minder… Mijn filosofie was: ik wil

de mensen helpen. Je staat gewoon iedereen netjes te woord. En als ik ergens

niet uitkwam, belde ik voor informatie met bedrijven en instellingen. Heel vaak

kon ik het daarna zelf wel oplossen. Ik ging met de auto op pad, waarin ik het

belangrijkste gereedschap had liggen. Mijn vader ging nog op de fiets naar de

mensen toe. Woudenberg was toen nog zo klein.’

Uit ons jasje

‘Uiteindelijk groeiden we ook in het oude waterschapsgebouw uit ons jasje.

Het werd op een gegeven moment zo vol, dat ik nog een tijdje in de keuken

heb gezeten’, lacht Jan Morren. ‘Het werd tijd voor nieuwbouw en die is er ook

gekomen. Het is een prachtig multifunctioneel centrum geworden waar allerlei

organisaties en bewoners onderdak vinden. Ik vind het bijzonder dat het huidige

kantoor van Vallei Wonen op exact dezelfde plaats staat als ooit de eerste woning

van Woningbouwvereniging De Vooruitgang. Zo is na 65 jaar de cirkel rond.’

‘Als opzichter deed ik in het begin

gewoon alles wat langs kwam.’

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

3


4

Visitatie Vallei Wonen

Onafhankelijke commissie geeft rapportcijfer 7

Eind augustus 2011 voerde een onafhankelijke commissie een visitatie uit. Deze grondige check

van al ons werk gebeurt iedere vier jaar. In december was het onderzoeksrapport klaar. De

commissie vond dat Vallei Wonen ‘gemiddeld passend presteert’. Dit leverde het rapportcijfer 7

op. Wat gaat goed en wat kan er beter? Een overzicht.

Presteren naar ambities 7,6

Presteren naar opgaven 7,6

Presteren volgens belanghebbenden 7,4

Presteren naar vermogen 6,1

Governance 6,2

Gemiddelde score 7

Vooral op de velden Presteren naar ambities en Presteren naar opgaven haalt Vallei Wonen een ruime voldoende.

Zo heeft Vallei Wonen volgens de commissie veel aandacht voor duurzaamheid, ontwikkelen we voldoende

nieuwbouw en zijn de laatste jaren mooie multifunctionele woonzorgprojecten gerealiseerd, zoals De Schans en

De Tuinen. Ook vindt de visitatiecommissie dat we voldoende aandacht hebben voor bijvoorbeeld starters en

senioren, groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt.

Positief oordeelt de commissie ook over ons nieuwe woonruimteverdelingssysteem en over het inzetten van

Slimmer Kopen® (kopen met korting). Doordat het bezit relatief jong is, voldoen we ook aan de basiskwaliteitseisen

van huurwoningen. We ondernemen volgens de commissie op dit terrein geen bijzondere activiteiten, maar we

doen wat nodig is en dat doen we op een goede manier. Complimenten waren er voor de manier waarop we

samen met de gemeente Woudenberg tot een goede Woonvisie (onderzoek toekomstige woonbehoefte) kwamen.

Belanghouders

Volgens de visitatiecommissie zijn onze belanghouders positief over onze prestaties op de verschillende

werkterreinen. Wel vinden ze dat ze niet altijd voldoende worden geïnformeerd over onze strategie en ons

beleid. Belanghouders zijn van mening dat ze vaak zelf het contact moeten zoeken. Ze zien hierin een actievere

informerende rol voor Vallei Wonen weggelegd. Vallei Wonen kan het contact met de belanghouders bovendien

meer structureren, aldus de commissie. Daarnaast vinden onze belanghouders maatschappelijk ondernemerschap

een belangrijk punt: hierin zijn nog verbeteringen te halen.

Kritiekpunten

Kritisch was de visitatiecommissie over onze bedrijfskosten in relatie tot onze prestaties. Hiervoor is Vallei Wonen

vergeleken met andere corporaties. We nemen deze kritiek serieus en hebben al verbeteringen en besparingen

doorgevoerd.

De commissie vindt het ook van belang dat we meer verbinding leggen tussen ons ondernemingsplan, onze

doelstellingen en onze jaarplannen. Ook de relatie tussen onze ambities en prestaties moet meer duidelijk worden.

Dit is nu maar beperkt verwoord. We doen wel wat we van plan zijn en als we iets uit onze plannen toch niet

uitvoeren, moeten we uitleggen waarom.

De visitatie leert ons veel over ons eigen werk. Er gaan dingen goed, andere dingen kunnen verbeteren, allemaal

in het belang van onze klanten en onze relaties. Daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag. U vindt het

complete visitatierapport terug op www.valleiwonen.nl

Vallei Wonen & Informatie mei 2012


Vertrek directeur-bestuurder

Per 1 oktober verlaat directeur-bestuurder B.J.A. Rozemeijer Vallei Wonen officieel. Er bestond een

fundamenteel verschil van inzicht tussen de Raad van Commissarissen en directeur-bestuurder. Door

dit verschil in visie is geen basis meer voor een goede samenwerking. De heer Rozemeijer heeft zijn

werkzaamheden bij Vallei Wonen half april al beëindigd.

Interim directeur-bestuurder Jos Meesters

De Raad van Commissarissen is er in geslaagd de heer Jos Meesters als

interim directeur-bestuurder te benoemen voor de dagelijkse leiding over

de werkorganisatie. In de tussenliggende tijd heeft Cees Geuze, voorzitter

van de Raad van Commissarissen, die taak vervuld.

Na het opstellen van een profielschets voor de nieuwe directeurbestuurder

wil de Raad van Commissarissen de wervingsprocedure

hiervoor zo snel mogelijk starten. ‘De nieuwe directeur moet ervoor

zorgen dat de ontwikkeling van Vallei Wonen doorgaat en zich verder

ontplooit, vooral op organisatorisch gebied en op het terrein van

efficiency’, vertelt de heer Geuze. ‘Dit geldt trouwens ook al voor

de interim-directeur, die meer moet doen dan alleen “op de winkel

passen”. Verder moet hij kunnen omgaan met de moeilijke situatie op

de woningmarkt en de onzekere politieke omstandigheden. Ook neemt

hij voldoende initiatieven om te zorgen voor betaalbare woningen

voor de doelgroepen van Vallei Wonen. Daarnaast zet hij zich in voor

duurzaamheid en leefbaarheid. Zo kan Vallei Wonen de toekomst met

vertrouwen tegemoet zien.’

Jos Meesters was tot oktober 2010 directeur-bestuurder van

Woningstichting Barneveld. Hij heeft veel ervaring op

volkshuisvestigingsgebied en kent Vallei Wonen door het

samenwerkingsverband BLNW (Barneveld, Leusden, Nijkerk en

Woudenberg).

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Cees Geuze nam tijdelijk de directietaken op zich.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

5


6

De nieuwbouwprojecten van Vallei Wonen

Het Groene Woud, 59 appartementen

Aan de rand van Woudenberg in de uitbreidingswijk Het Groene Woud zijn verschillende soorten appartementen gerealiseerd,

in totaal 59 eenheden: 40 in de sociale huursector, elf vrije sector (dus wat duurdere huurklasse) en acht

sociale koopwoningen. De nieuwe huurders en kopers konden tijdens de eindfase van de bouw twee keer een kijkje

nemen in hun nieuwe woningen. Half april zijn 24 van de 59 appartementen opgeleverd. De rest volgt in mei en juni.

Van de appartementen in de sociale en vrije huursector zijn er nog een paar beschikbaar. Neem voor meer informatie

contact op met Vallei Wonen.

Plan Renes Scherpenzeel, 24 rijwoningen en

22 appartementen

Projectontwikkelaar HaBeDu bouwt in Scherpenzeel Plan Renes. In totaal verrijzen hier 58 rijwoningen en 60 appartementen.

Na oplevering neemt Vallei Wonen 24 rijwoningen voor starters en 22 appartementen van HaBeDu over.

Van de 24 grondgebonden woningen voor starters zijn er nog twee te koop. De hele wijk telt een gemengd aanbod

woningen in de koop-, huur- en sociale huursector. Uiterlijk kenmerken de woningen zich door de vele variaties in de

gevels, waarbij baksteen de basis is. Bijzonder is dat ze naar meerdere windrichtingen zijn georiënteerd. Dit betekent

dat er wat te kiezen valt in de ligging naar de zonzijde. De oplevering van de 24 rijwoningen staat voor eind 2012

gepland. De appartementen worden volgend jaar gebouwd.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

Meer informatie over Plan Renes vindt u op www.renesscherpenzeel.nl


Leefbaarheidscommissie beoordeelt binnenkomende ideeën

Nieuw leefbaarheidsfonds beloont goede initiatieven

Het nieuwe leefbaarheidsfonds van Vallei Wonen dat sinds kort is gestart, beloont goede initiatieven

van Woudenbergers. Maar wat is nu een mooi idee dat de leefbaarheid aantoonbaar verbetert en

in aanmerking komt voor een (financiële) bijdrage? Dat beoordeelt de leefbaarheidscommissie die

bestaat uit leden van allerlei maatschappelijke organisaties.

Het idee voor het opzetten van dit fonds bestond al

langer, maar dit jaar wil Vallei Wonen er echt werk

van maken. We voelen ons als sociale verhuurder

mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid en het

verbeteren ervan in straten en buurten. We steunen

daarom initiatieven van burgers om het woongenot in

ons dorp te verbeteren. Initiatiefnemers hoeven niet per

definitie huurders te zijn: iedereen met goede ideeën is

van harte welkom om ze in te dienen.

Hoe werkt dit?

Het belangrijkste criterium bij de aanvragen voor een

financiële bijdrage is dat ze aantoonbaar de leefbaarheid

moeten verbeteren. Als u een idee heeft, moet u dit dus

goed onderbouwen.

Het totale leefbaarheidsbudget voor 2012 is

€ 25.000. Daarvan is zo’n € 10.000 beschikbaar

voor aanvragen. Dit bedrag wordt verdeeld door de

leefbaarheidscommissie die de binnengekomen ideeën

toetst. Het gaat echter niet uitsluitend om het toezeggen

van geld. We willen juist ook een verbindende factor

zijn; mensen, groepen, bedrijven, instellingen en

organisaties samenbrengen om met elkaar iets moois te

realiseren in Woudenberg. Ook blijven we samenwerken

met Project Onze Wijk van de gemeente en proberen we

elkaar daar waar nodig of gewenst, te helpen. Daarnaast

proberen de commissieleden voor ideeën die positief

worden beoordeeld, ook andere fondsen aan te boren,

zoals het Oranjefonds of Jantje Beton. Dat kan extra geld

opleveren voor een goed initiatief!

Waar indienen?

Ideeën kunt u indienen bij Vallei Wonen. Dit

kan via secretariaat@valleiwonen.nl of door uw

aanvraag op te sturen naar: Vallei Wonen, Postbus

168, 3930 ED Woudenberg, onder vermelding van

Leefbaarheidsfonds. De criteria kunt u nalezen op onze

website www.valleiwonen.nl of afhalen op ons kantoor.

De commissieleden

Gemeente Siân Kruyff

HBV John Hanegraaf

SWO Erny de Wildt

PGW Willemijn Bangma

Jeugd-Punt Rob Wiersma

Kunst en cultuur Yvonne Kors

Duurzaamheid Martha van der Worp

Vallei Wonen Astrid Dijkstra en Laura Jilesen

Rob Wiersma van Jeugd-Punt is een van de

commissieleden die initiatieven beoordeelt. ‘De

commissieleden hebben op 23 maart kennis met elkaar

gemaakt. Dat was een erg positieve bijeenkomst. Ik

vind dat de commissie uit een gebalanceerd gezelschap

bestaat: vertegenwoordigers namens jongeren, ouderen,

kunst, cultuur, gemeente, milieu, gehandicapten,

bewonersvertegenwoordiging. Ook de organisaties in

de commissie kunnen ideeën inbrengen. Wij helpen

bijvoorbeeld jongeren met het motiveren van hun

ideeën bij een fondsaanvraag. Als zo’n idee uit een van

de organisaties in de commissie behandeld wordt, dan

oordeelt dat lid niet over zo’n initiatief. Zo voorkom je

belangenverstrengeling. We willen de aanvragen voor

het fonds zo neutraal mogelijk beoordelen.’

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

7


8

Bewonersplatforms zien het levenslicht in De Orangerie en De

Zilvervloot

‘Enthousiaste mensen die staan voor hun bewoners’

In de nieuwe appartementengebouwen De Zilvervloot en De Orangerie kreeg de bewonersinspraak

de voorbije maanden handen en voeten. In beide gebouwen ontstonden nieuwe

bewonersplatforms: actieve bewoners sloegen na een oproep van Vallei Wonen en lobbyen van de

huismeester John Vetzo de handen ineen om zich voor hun medebewoners in te zetten. Aan het

woord zijn Jelly Verwaal en Paul Vermaas van het bewonersplatform De Orangerie.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

Woonconsulente Corina van den Dolder (2 e van links) begeleidt het platform van De Orangerie.


‘We kregen vorig jaar een brief van Vallei Wonen of we

interesse hadden om lid te worden van een platform

dat de bewonersbelangen in ons gebouw behartigt’,

vertelt Jelly Verwaal. ‘Ik voelde daar wel wat voor,

omdat ik me graag inzet voor andere mensen.’ Jelly is

een van de huurders in het appartementengebouw en

woont er bijna een jaar; koper Paul Vermaas woont

nu twee jaar tot tevredenheid in De Orangerie. ‘Ik ben

door anderen gevraagd om in het platform te komen.

We zijn echt nog in de opstartfase en bekijken wat

we allemaal willen doen. Het gaat om het vergroten

van de saamhorigheid, maar we willen ook graag

aandacht besteden aan de leefbaarheid in en rond het

gebouw. Voor die dingen zetten we ons in. De manier

waarop we dat precies gaan doen, zijn we nu aan het

bespreken en ontdekken.’

Eigen invulling

‘Dat is ook precies de bedoeling’, vertelt Corina van

den Dolder die namens Vallei Wonen de (nieuwe)

platforms begeleidt. ‘Bewoners hebben zelf een grote

stem in de manier waarop ze een platform inrichten.

Wij helpen ze daarbij. Ik merk dat de mensen in

De Orangerie enthousiast zijn. De Woudenbergse

harmonie Fidelio heeft het atrium van De Orangerie

op 17 januari gebruikt voor een nieuwjaarsconcert.

Deze activiteit was een gezamenlijk initiatief van

Fidelio en Vallei Wonen. Het was voor het eerst dat er

in de grote overdekte binnentuin zoiets georganiseerd

werd voor de bewoners van de hele woonservicewijk:

Vermeulenhof, Philadelphia, Groenewoude en de

Kersentuin.’

Koffieochtend

‘Het atrium hebben we eind april gebruikt voor een

koffieochtend’, vertelt Jelly Verwaal. ‘Eigenlijk is dit de

eerste echte activiteit van het platform waarvoor we

alle bewoners van De Orangerie hebben uitgenodigd.

We vinden het belangrijk dat mensen ons kennen – als

aanspreekpunt – maar eigenlijk is het nog leuker dat

alle bewoners elkaar samen zien. Dat schept een band.

We hebben de mensen meteen gevraagd of ze zelf

ideeën hebben voor activiteiten. Op die manier raakt

iedereen betrokken.’

Huurders én kopers

‘Het mooie van dit platform is dat er zowel huurders

als kopers in zijn vertegenwoordigd’, zegt Paul

Vermaas. ‘Vallei Wonen heeft toch voor het hele

gebouw een beheerdersrol en is lid van de vereniging

van eigenaren die er natuurlijk ook is. Het is goed om

als bewonersvertegenwoordiging in gesprek te blijven

met de partij die het gebouw heeft neergezet. Het is

voor ons als kopers erg prettig dat Vallei Wonen ook

voor ons allerlei onderhoudswerk regelt. Dat geeft

toch rust.’

Elkaar leren kennen

Het bewonersplatform is van plan om in het najaar

een ‘braderie’ of cultuurmarkt te organiseren. Jelly

Verwaal: ‘Het moet een soort hobbybeurs annex

expositie worden waar de bewoners anderen met

hun liefhebberij laten kennismaken. Dat kan echt

alles zijn. Kleding ontwerpen, borduren, kaarten

maken, schilderen, noem maar op. Het kan zelfs een

soort ruilbeurs worden. Wij laten ons ook verrassen.

Mensen leren elkaar hierdoor beter kennen en kunnen

misschien iets voor elkaar betekenen. Heel veel

bewoners zijn nog behoorlijk vitaal en kunnen minder

fitte medebewoners wellicht helpen. We willen het

hier samen doen. En uiteraard krijgt de omgeving een

uitnodiging dit evenement bij te wonen!’

Sinds eind februari ziet het bewonersplatform

De Orangerie er als volgt uit:

Paul Vermaas, voorzitter

Jelly Verwaal, secretaresse

Ria du Pree, financiën

Hans de Fluiter, technische en algemene zaken

Nico Griffioen, technische en algemene zaken

De bewonersplatforms hebben als doel de

saamhorigheid te bevorderen en de leefbaarheid

te verbeteren. Er zijn nu nieuwe platforms in

De Zilvervloot en in De Orangerie: enthousiaste

en betrokken bewoners zetten zich in voor hun

medebewoners. De platforms overleggen ongeveer

vier keer per jaar met Vallei Wonen. Jaarlijks is er

een algemene vergadering waarvoor alle bewoners

van het betrokken appartementengebouw worden

uitgenodigd. Jaarlijks stelt Vallei Wonen een budget

beschikbaar aan de afzonderlijke platforms. Vallei

Wonen beheert de bankrekeningen.

In De Orangerie verlopen de eerste maanden van het

nieuwe platform tot tevredenheid. In De Zilvervloot

heeft het platform ook al een kennismakingsavond

georganiseerd met hapjes en drankjes. Daarnaast zijn

er in het atrium een tafel met stoelen geplaatst.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

9


10

Vallei Wonen loopt op schema bij terugbrengen CO2uitstoot

Vallei Wonen scoort volgens planning bij het verminderen van de CO2-uitstoot van ons woningbezit.

Onderstaande grafiek laat dit duidelijk zien.

Wij zijn uiteraard blij dat de vele duurzame

maatregelen die we nemen en ook

de komende jaren nog blijven nemen,

hun vruchten (ruimschoots) afwerpen.

Met maatregelen bedoelen we het aanbrengen

van energiebesparende zaken

in de woningen. Dit gebeurt uiteraard

in overleg met de bewoner(s). Vallei

Wonen is ambitieus op duurzaamheidsgebied

en wil dat ook blijven. We bieden

waar nodig en mogelijk dak- of spouwmuurisolatie,

zonneboilers of isolatieglas

aan. De maatregelen gelden voor ons

totale woningbezit. Vallei Wonen neemt

50% van de investering voor haar rekening en de andere 50% is voor rekening van de bewoner door middel van een

maandelijkse huurverhoging. Deze investering wordt redelijk snel terugverdiend door een lagere energierekening.

Ons milieubeleidsplan Duurzaam wonen en bouwen beschrijft wat wij op het terrein van

duurzaamheid, milieu en energie(besparing) tot 2019 willen bereiken. Naast aanpassingen

aan woningen, gaat het onder andere ook om duurzaam bouwen en het toepassen

van warmte-koude-opslag.

De werkgroep Duurzame Toekomst Woudenberg zet zich hiervoor sinds vorig jaar op

gemeentelijk niveau in. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeente,

de werkgroep Duurzaamheid, de Huurdersbelangen Vereniging Woudenberg

en van Vallei Wonen. Het is een ‘meedenktank’ die duurzaamheid in

Woudenberg breed onder de aandacht blijft brengen.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

In deze taartpuntgrafiek

ziet u welke maatregelen

we tot en met het eerste

kwartaal van 2012 hebben

genomen, inclusief

het aantal woningen.

werkgroep

duurzame toekomst

woudenberg


Energiebesparings tips

U kunt zelf ook veel doen om zuinig(er) met

energie om te gaan. Wij hebben allerlei

energiebesparende huis-, tuin- en keukentips

in een handige folder gezet. Deze staat

op onze website en is gratis af te halen op

ons kantoor.

Houd de koelkastdeur dicht

Laat de deur van de koelkast of vriezer niet

langer open dan nodig. Zo voorkomt u dat

koude lucht ontsnapt en warmere lucht gekoeld

moet worden. Ook een slecht sluitende

deur kost energie. U spoort een ‘lek’ op door

een stukje papier tussen de deur en de koelkast

te steken. Voelt u weerstand? Dan sluit

de deur nog goed.

Doet u mee met ons digitale klantenpanel?

‘U bent onze beste adviseur.’ Met dit motto in ons achterhoofd starten we ons nieuwe digitale klantenpanel. We

gaan met u ‘het gesprek aan’ om er nog beter achter te komen wat uw wensen zijn rond wonen, woonbeleving,

leefbaarheid en ons beleid. Doet u mee?

Hoe werkt het?

Als u zich aanmeldt voor het digitale panel, dan krijgt u vier tot zes keer

per jaar een vragenlijst in uw mailbox. We willen per keer uw mening over

verschillende onderwerpen peilen. Wanneer een onderwerp u aanspreekt,

vult u de vragenlijst in; mocht dat niet zo zijn, dan hoeft u niet mee te doen.

U mag dit dus helemaal zelf bepalen.

Kennis en ervaring

Vallei Wonen vindt het opzetten van een digitaal klantenpanel niet alleen

belangrijk om uw mening te weten te komen, maar ook om nog meer draagvlak

onder onze klanten te creëren. Daarnaast heeft u veel kennis en ervaring

waar wij ook weer van leren en waar we iets meer kunnen doen. Ook uw kritiek is uitermate welkom: daar kunnen

we namelijk wat mee. Als dank voor uw inzet, verloten we regelmatig een cadeaubon onder de deelnemers.

Per vragenlijst koppelen we de resultaten terug aan de panelleden. Als er opmerkelijk of interessant nieuws is, dan

informeren we ook alle huurders via onze nieuwsbrief of dit informatieblad.

Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent om lid te worden van ons digitale klantenpanel, kunt zich aanmelden voor het panel

via www.valleiwonen.nl. Voor meer informatie of vragen over het panel belt u met (033) 287 17 40. Onze medewerkers

vertellen u graag meer.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

11


12

Na ongemak met screen-to-screen systeem

Vallei Wonen verrast bewoners Orangerie met een

bloemetje

Het moderne screen-to-screen systeem in woonservicewijk De

Tuinen en met name in gebouw De Orangerie bleek helaas veel

problemen op te leveren. Om het ongemak te verzachten, boden

de woonconsulenten van Vallei Wonen de bewoners persoonlijk

een bloemetje aan. De bewoners waardeerden dit gebaar zeer.

De problemen speelden al langer. We hebben dit met de

leverancier besproken en een gezamenlijke enquête uitgezet

onder de gebruikers. Hieruit bleek te weinig draagvlak voor dit

systeem waarmee men via een dataverbinding contact kan zoeken

met bijvoorbeeld medebewoners en familie. Door het gebrek aan

draagvlak en de technische problemen met het systeem is door

betrokken partijen besloten om de screens uit de appartementen

te verwijderen.

colofon

Vallei Wonen en gemeente Woudenberg ondertekenen

meerjaren prestatieconvenant

Eind mei ondertekenen vertegenwoordigers van de gemeente Woudenberg en Vallei Wonen een nieuw prestatieconvenant.

Anders dan vroeger lopen de nieuwe afspraken over meer jaren. In de overeenkomst worden bijvoorbeeld

zaken over de kernvoorraad sociale huurwoningen en de huisvesting van woningzoekenden vastgelegd.

We spreken ook zaken af rond de verkoop van huurwoningen en aandacht voor urgente groepen zoals starters en

ouderen. Verder leggen we vast wat we samen willen bereiken op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Dit

laatste wordt eveneens beschreven in een apart duurzaamheidsconvenant.

Bepaalde onderdelen uit het convenant, bijvoorbeeld over de aantallen woningen die we te koop zetten, bekijken

we jaarlijks opnieuw. In de overeenkomst is ook opgenomen hoe vaak we met elkaar overleggen over de voortgang

en realisatie van de afspraken.

Vallei Wonen & Informatie mei 2012

Dit informatiemagazine is een uitgave van

Vallei Wonen.

Jaargang 4, nummer 1 mei 2012.

Oplage 1.650 ex.

Aan de tekst van deze uitgave kunnen

geen rechten worden ontleend.

Fleur Bouwman overhandigt een bloemetje aan mevrouw Schouten.

Briefpapier3 17-01-2008 15:25 Pagina 1

Redactie en coördinatie:

Astrid Dijkstra

Tekstproductie:

Soet & Blank BV, Breda

Fotografie:

Arno Verkuil, Woudenberg en Vallei Wonen

Vormgeving en druk:

Woudenbergse Drukkerij BV

Schans 30

Postbus 168

3930 ED Woudenberg

T (033) 286 17 40

E info@valleiwonen.nl

I www.valleiwonen.nl

Deze uitgave is gedrukt op houtvrij speciaal papier in Biotop 3 tint met FSC keurmerk.

More magazines by this user
Similar magazines