Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

dahl.no

Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg

Kabler/rør i bakken v/Lars Solbjørg


De forskjellige forlegningsmetoder :

Prosjektforutsetninger

Fremdrift

Anleggskostnader

Levetidskostnader

Fleksibilitet

Utforming

Kummer

Kvalitet

Arealbruk

Entreprisekostnader

Kablenes krav til omgivelser

Sikkerhet i anleggsfasen

Sikkerhet I driftsfasen

Forvaltning/drift/vedlikehold

Gangbar

kulvert

Kabelkanal Kabelrør i

grøft

Kabel i

grøft


Kabler/rør i bakken

Skal man legge kabler i dag må man forholde seg til mange krav / forskrifter

- NS 3420-H

- REN

- DNP Leggeanvisning

- DSB

- Vegnormal 018

- Egne krav

Dette er MINIMIUMS krav


Samme krav til avstand i sand og pukk

-Pukk er selv-komprimerende – sand må komprimeres

Rør i sand/pukk

-Sand har MYE bedre varmeledningsevne og skal benyttes med kraftkabler

-PUKK Skal IKKE benyttes rundt kraftkabler (reduksjon overføring +20%)

DETTE ER MINIMUMSKRAV (om man ønsker rør for fremtiden)

-Har man ikke plass nok skal man velge annen forlegning eller andre typer rør

-Vellykket Tolking av rør forutsetter ”riktig beskrivelse OG utførelse”


Krav og utførelse

Bakgrunn for kravene til avstandene

- Overføringsevne for kablene. (der er også type sand viktig)

- Levetid for rørene


….Om montering av Rør og deler

Tilstreb at merkingen på røret blir liggende opp – lettere å finne ved senere oppgraving !


Fagfolk?


-Rør SKAL være rene

Dette kan/vil skade kabelen

Ende lokk skal benyttes


Infrastruktur eller beskyttelse ?

1) Kabel infrastruktur IKKE kabel beskyttelse. Bygg anlegg som holder

2) Hvor mange ganger skal man grave i hver gate (rett metode første gang er billigst)

3) Ofte beskrives rør i sand på to linjer mens rør i kanal beskrives over flere sider

Kan dette gå bra?


Grøfter i praksis ”real life pictures”

Hva bruker man her

- Som reduksjonsfaktor?

- som forventet levetid?


Grøfter i praksis ”real life pictures”

- Hva bruker man her som reduksjonsfaktor?

- Rør/kabler ligger i feil masser med liten avstand

- Kablene ligger også ganske utsatt til:

- Feil masser

- Nærføring

- Over andre konstruksjoner


Rør lagt i sand


Større/mindre overdekning enn nevnt....

Når belastningene/forholdene

er større enn/annet enn det

leggeanvisningen dekker, må

det gjøres egne beregninger


Rør «lagt» i kanal

25 av 28rør klarte 91% tolk

Resten klarte 80% tolk


Fagmann


Bruk Av Bend På Gardermoen

- De fleste retningsendinger på kablene er gjort i rørene og ikke i brønnene. Kablene føres

rett igjennom brønnene.

- Trenger da færre brønner og mindre brønner. Dette gir store besparelser

- Det er ingen problem å trekke kabler igjennom 90 graders bend i støpte kanaler


Statens Vegvesen Sogn og Fjordane (Selta og Borgund Tunnelen)

Lengde ca 7km totalt

Kanal typer FOR 203 110 (3 x110 + 9x50mm)

FOR 102 110 (2 stk 110mm rør)

FOR 103 110 (3 stk 110mm rør)

FOR 104 110 (4 stk 110mm rør)

Kanal: FOR 203 110

Lengde: ca. 5km med denne kanalen

9 stk 50mm rør =

3 stk 110mm rør =

Spesifikasjoner:

Høyde støpt kanal: 340mm

Bredde -"- -"- : 450mm

Betongmengde: 0,1m 3 Pr. m.


Miljøprosjekt Arendal

Arendal kommune og Agder Energi Varme samarbeider

om et prosjekt som vil gi byen et betydelig miljømessig

løft. Samarbeidet gjør at anleggsperioden blir kortest

mulig.

Strekningen Vestregate – Blødekjær – Parkveien skal få

nytt vann- og avløpssystem, og gatene skal rustes opp med

blant annet beplantning og gatestein. Samtidig skal det

bygges fjernvarmenett og varmesentral.


Felles anlegg i Trondheim

Trondheim Energi, Telenor Trondheim og Statens Vegvesen

- Kanal med: 12x110mm rør + 4x 160mm rør

- Kanalen ligger grunt

- Kanalen tar liten plass da rørene ligger kompakt.

- Kanal med: 6x110mm rør

- Grove masser fylles rett på

kanalen

- Tunge kjøretøy kan kjøre

over kanalen med liten

overdekning

- Kanal for Telenor i Trondheim

- Grøften er grunn og smal

- Grøften er knapt større enn selve kanalen


Total lengde kanal:

- Ca. 3 km

Kanal typer:

- 110 + 160mm rør,

- fra 2 - 22 rør.

Göteborg Hamn


Karolinska Sjukhuset

Sted: Stockholm

Utbygger Locum AB

Konsult Åf Elteknik

Entreprenør PEAB AB

Kanaltype FOR 709 160

Rør 63stk 160mm rør

- Kanalen sparer mye plass, rørene ligger trygt.

- ” Bättre elförsörjning och mer reservkraft”


Nye Ring 3 (Teknisk infrastruktur)


Troms Kraft ny 145kV linje

Kanal: FOR 304 160

(11x160mm + 8x40mm rør)

Lengde: Ca. 8,1km

Kabel: 145 og 66kV

(145kV 1600mm)

Overføring: over 360mva

Trekking: opp til 1200meter (145kV)


720 meter med 5 stk 90

gradere. Kabeltype General

Cable 1200mm2 med grafitt

på ytterkappe. Kabelen har

ligget i OPI ca 1.år når vi

går inn og trekker. Vi

trekker hver leder ca 50- 60

cm for reskjøting av

kabelen. Vi trekker med

gravemaskin som har max

1500kg i trekkraft,

maskinkjøreren mener vi

bruker ca 1000kg på

trekkingen på hver av

kablene.

Her ligger rørene sikkert i anleggsperioden


Rapport Malmø C


Lengde tunnel: 24 500m (Verdens lengste tunnel)

Lærdals tunnelen

Lengde kanal: 24 500m

Kanaltype: FOR 203 110 (3 x 110mm rør + 9 x 50mm rør

(50mm rørene ligger 3sammen i åpning for 110mm rør)

-Tunnelen ble ferdigstilt seksjon for seksjon dermed var man nødt til å installere rørene

tidig. Ved å benytte kanal var rørene sikret under hele byggeperioden

- Opp til 300 meter kanal ble bygget PR dag.

Tre farger på rørene:

- Gjør at man lett kan alterere

kabelen som mater nød tlf.

- Dette øker sikkerheten


OPI-kanalen til Steigensenderen på Småtindan

Nord-Salten Kraft AS

Kanal: FOR 101 110

Lengde: ca 1,650meter

Dette er en omlegning av en luftlinje der man har vært plaget av ising

-Diverse:

-I kanal kan HS kabel ligge uten overdekning (DSB juni 2006)

- - Betong ble laget på stedet

- betydelig mindre masser måtte skiftes ut

- Framdrift litt under 100meter pr dag


Helgelandskraft - Brønnøysund

Lengde kanal Ca. 16,000m

Kanal type: FOR 102 110

FOR 202 110

Fordeler ved bruk av Kanal

- Minimalt med graving

- Stedlig mase fylles tilbake

- Støtter opp veien

-Kan ligge grunt

-Forholde seg til en grunneier

(Statens Vegvesen)


Hva er riktig kvalitet om man vet

at infrastrukturen «SKAL» ligge i

gang og Sykkelvei

??


Dette er em fremtidig

gang og Sykkelvei

Mange skader skjer i anleggsfasen


-Rør SKAL være rene

Dette kan/vil skade kabelen

Ende lokk skal benyttes


Trekking


Viktige elementer med sand

- Kornstørrelse (se under)

- Fordeling av korn (se under)

- Fuktighet (se side)

Sand??

SPILLER Stor rolle for varme/overføring

Man beregner normalt termisk motstand 1 for sand.

-Men med feil kornfordeling eller feil sand kan dette endres

MARKENT

-Da kan også reduksjonsfaktor for rør på 20% faktisk bli en STOR

økning på overføringen.

-Benytt også rør med ”riktige” termiske egenskaper

-Ved kanal er man MYE mindre avhengig av dette pga. betongen

Riktig kornfordeling for sand


Belastning i rør

Rør i Sand/ grus Rør i kanal

0,8 ?

Dobbelvegsrør Ca 4-5% reduksjon (ikke benyttet her)

Dårlige masser ca 30% reduksjon (1) Betong Ca 11% bedre enn god sand

(kan gi ekstra reduksjonsfaktor opp til 0,6 utover røret på 0,8)

Liten Avstand mellom rør Ca 8% reduksjon

Om dette er 0,8 i forhold til sand = Da er dette er 1,26 i forhold til sand

Da er dette 0,5 i forhold til sand = Om dett er 0,8 i forhold til sand

(Regner dette som sand med Termisk resistivitet oC*cm/w på 150

Her vil man

også etter all

sannsynlighet

få problemer

med

deformerte rør

pga. feil

forlegning


Termisk Dimensjonering?


FOU prosjekt


FOU prosjekt

Kabler i rør

a) Trekkekrefter

b) Overføringskapasitet

I delprosjektet Trekkrefter for Kabler i Rør er det utført en

rekke forsøk i full skala hvor forskjellige

kabler er trukket gjennom rørtraséer med ulik geometrisk

utforming og varierende rørmateriale.

- Trekkekreftene økte i snitt 30% når

bøyeradiusen ble redusert fra 2000mm til 600mm.

-Rørets dimensjon har lite å si for trekkekrefter for

enkeltkabler med de fyllingsgrader som her er benyttet (opp

til 70 %).

- Trekkerørene som var forlagt i sand måtte byttes ut i forkant

av forsøkene. Tolkingen i forkant av kabeltrekkingen viste at

anleggskravet til deformasjon (9%) var overskredet. Det var

ingen betydelig

deformasjon på de innstøpte rørene. Den minste røråpningen

var på henholdsvis 57mm og 122mm. Det var nødvendig å

skifte ut deler av rørtraséen før forsøkene kunne starte. De

var lagt med ca 40cm overdeknng

- Ved Rør lagt optimalt spiller forlegning og materiale liten

forskjell på friksjonen.


Hvorfor koster det mer å få lagt rør som skal tolkes?

More magazines by this user
Similar magazines