Utskriftsvennlig versjon

schjodt.no

Utskriftsvennlig versjon

April 2013

SKATT | AKTUELLE NYHETER

• Nytt offentlig skatteutvalg

• Begrensning av rentefradrag

• Husk selvangivelsesfristen!

Nyhetsbrevet gir deg

oversikt over utvalgte

nyheter på skatte- og

avgiftsområdet.


SKATT – April 2013

NYTT OFFENTLIG SKATTEUTVALG

Regjeringen oppnevnte i mars et offentlig utvalg som skal

vurdere den norske selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale

utviklingen. De senere år har flere andre land,

herunder Sverige og Storbritannia, redusert selskapsskattesatsene.

Målet med utredningen er angitt å være at Norge

også i årene som kommer skal ha et skattesystem som er

robust overfor den internasjonale utviklingen. Utvalget skal

levere sin innstilling først den 15. oktober 2014. Siden det er

valgår, vil det ikke overraske om endringer kommer tidligere.

Det ble da også samtidig med oppnevnelsen varslet om at

Finansdepartementet i løpet av kort tid ville sende på høring

forslag om å begrense selskapers mulighet for å trekke fra

rentekostnader på lån fra beslektede selskaper. Slikt forslag

har nå kommet.

BEGRENSNING AV RENTEFRADRAG

Finansdepartementet sendte den 11. april 2013 ut på høring

forslag om regler som begrenser fradrag for rentekostnader

til nærstående. Høringsfrist er satt til 24. juni 2013.

Det foreslås ikrafttredelse fra og med inntektsåret 2014.

Departementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse

i skatteloven § 13-2 om begrensning av fradrag for rentekostnader

som betales til selskap mv som er i interessefellesskap

(interne renter). Forslaget går ut på at det nektes fradrag for

rentekostnader som overstiger 25 % av en særskilt fastsatt

resultatstørrelse. Andelen på 25 % utgjør dermed en ramme

for rentefradrag. Dersom samlede netto rentekostnader i

selskapet er kr 1 million eller lavere, skal rentefradraget ikke

begrenses. Avskåret rentefradrag kan fremføres til fradrag i

de fem påfølgende inntektsår.

Hovedformålet med den foreslåtte bestemmelsen er angitt å

skulle hindre uthuling av det norske skattegrunnlaget ved at

overskudd flyttes ut og derved reduserer skattegrunnlaget.

Det blir også vist til at andre land har innført begrensninger,

og endring i Norge skal motvirke usunn skattekonkurranse.

Etter departementets forsalg vil avskjæring av rentefradrag

ikke ha betydning for skattlegging av renteinntekt hos mottakeren.

Mottatte renteinntekter er skattepliktige fullt ut

etter de alminnelige regler, uavhengig av den skattemessige

behandling hos låntaker.

www.schjodt.no

Nærmere om forslaget

Ved beregning av fradragsrammen tas det i forslaget utgangspunkt

i skattyters alminnelige inntekt før eventuell

rentefradragsbegrensning. Netto rentekostnader og skattemessige

avskrivninger skal tilbakeføres i dette grunnlaget.

Beregningen innebærer en skattemessig tilnærming

til resultatbegrepet EBITDA. Med netto rentekostnader

menes rentekostnader fratrukket renteinntekter. Både interne

renteposter og renteposter til uavhengig tredjepart

inngår ved fastsettingen av beregningsgrunnlaget. Slik vil

den samlede rentebelastningen i forhold til beregningsgrunnlaget

ha betydning for størrelse på tillatt fradrag.

Den foreslåtte rentefradragsbegrensningen beregnes for

hvert enkelt selskap for seg, selv om selskapet inngår i et

konsern. Dette kan gi behov for å restrukturere lånestrukturer

for å forhindre at det blir fradrag for renter begrenses

i ett selskap, men med full inntektsføring for annet

selskap innen samme konsern. Reglene gjelder også rene

norske konserner.

Det fremgår av Departementets forslag til rentebegrensningsregel

at den foreslåtte regel skal gjelde for aksjeselskaper

og øvrige selskaper og innretninger som er

selvstendige skattesubjekter, deltakerlignede selskaper,

NOKUS-selskaper og selskaper og innretninger med begrenset

skatteplikt til Norge. Den foreslåtte bestemmelse

favner med andre ord vidt, og omfatter også utenlandske

selskapers faste driftssted i Norge. Forslaget gjelder ikke

for fysiske personer. Videre er finansieringsinstitusjoner

unntatt. For selskaper som driver særskattepliktig virksomhet,

er det foreslått at den nye bestemmelsen omfatter

særskattepliktige selskapers alminnelige inntekt henført

til land. Det betyr at den foreslåtte regel ikke gjelder for

slike selskapers samlede resultat, men skal anvendes tilvarende

på selskapets skattegrunnlag henført landdistriktet.

Forslaget omfatter norske og utenlandske långivere.

Visse eksterne lån foreslås også omfattet av den nye bestemmelsen.

Et typetilfelle som nevnes i forslaget er lån

mellom nærstående som er gitt indirekte via en uavhengig

part (“back to back”). Begrunnelsen for å medta slike

lån, er angitt å være for å forhindre omgåelse av de nye

reglene.


SKATT – April 2013

Det foreslås at begrepet interne renter skal omfatte rentekostnader

betalt til nærstående person, selskap eller

innretning. For å anses som nærstående kreves direkte eller

indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %. Eierskap

eller kontroll må ha foreligget på et tidspunkt i løpet av inntektsåret

for å være omfattet av den foreslåtte regel.

HUSK SELVANGIVELSESFRISTEN!

Frist for å levere selvangivelse for personlig skattyter er 30.

april 2013. Samme frist gjelder for personlig næringsdrivende

www.schjodt.no

Kontaktpersoner

Cecilie

Amdahl

Partner, Oslo

ceam@schjodt.no

m: +47 918 40 360

t: +47 23 01 18 84

som leverer på papir. For og personlig næringsdrivende som

leverer elektronisk og for selskaper er fristen 31. mai 2013.

For deltatakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap og

lignende, hvor selskapet leverer selskapsoppgave elektronisk

med frist 31.mai, gjelder samme frist for deltakeren.

Dersom du ønsker å betale inn tilleggsforskudd, for å slippe

renter på eventuell restskatt, er betalingsfrist for dette

31. mai.

Johan

K. Engelschiøn

Partner, Oslo

jke@schjodt.no

m: +47 908 64 291

t: +47 23 01 15 87

Hugo P.

Martre

Partner, Bergen

huma@schjodt.no

m: +47 400 16 000

t: +47 55 55 35 19

More magazines by this user
Similar magazines