Lagesrapport for leveranssakerthet i elnaten eir200903

ei.se

Lagesrapport for leveranssakerthet i elnaten eir200903

EI R2009:03

Lägesrapport för

leveranssäkerhet i elnäten


Energimarknadsinspektionen

Box 155, 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen EI R2009:03

Författare: Daniel Torstensson, Bengt Gustavsson och Thomas Westergaard

Copyright: Energimarknadsinspektionen

Rapporten är tillgänglig på www.ei.se

Tryckt i Eskilstuna 2009


Innehåll

Sammanfattning och slutsatser ............................................................................5

1 Inledning ........................................................................................................8

1.1 Bakgrund ............................................................................................8

1.1.1 Leveranssäkerheten påverkar samhället 8

1.1.2 Energimarknadsinspektionen 9

1.2 Syfte med rapporten ...........................................................................9

1.3 Projektets organisation.....................................................................10

1.4 Metod................................................................................................10

1.5 Disposition ........................................................................................10

2 Elnätsföretagens struktur och rapportering ............................................11

2.1 Lokalnät ............................................................................................12

2.2 Regionnät .........................................................................................13

3 Analys av avbrottsstatistik ........................................................................14

3.1 Mått för leveranssäkerhet.................................................................14

3.2 Statistik för lokalnät ..........................................................................15

3.2.1 Avbrottsstatistik för tätort, blandat nät och

landsbygden 15

3.2.2 Avbrottsstatistik för samtliga nät 18

3.3 Statistik för regionnät........................................................................20

3.4 Långvariga avbrott............................................................................22

3.5 Lokalnätsområden med högsta medelavbrottstid.............................26

Förkortningar och använda begrepp ..................................................................33


Sammanfattning och slutsatser

Elförsörjningen är ett av flera infrastruktursystem som utgör ett basalt stöd till

samhällets och näringslivets utveckling. Då teknik- och övrig samhällsutveckling

leder till ett allt mer högteknologiskt samhälle ökar beroendet av ett tillförlitligt

elsystem. Därför är en av Energimarknadsinspektionens (EI) uppgifter att tillse att

elförsörjningen är med och stödjer Sveriges konkurrenskraft genom ett långsiktigt

kostnadseffektivt och tillförlitligt elsystem med en god leveranssäkerhet. Med

leveranssäkerhet avses sannolikheten att el kan överföras till elanvändaren utan

avbrott.

För att undersöka hur leveranssäkerheten har utvecklats i det svenska elsystemet

analyserar EI de avbrottsdata som nätföretagen är skyldiga att inrapportera årligen

sedan 1998. För att uppmärksamma denna analys publicerar således EI för första

gången en lägesrapport om leveranssäkerheten i elnäten.

Syftet med rapporten är att ge en statistisk redovisning och analys av data

angående elavbrott som nätföretagen årligen rapporterar till inspektionen för såväl

regionnät som lokalnät. Regionnäten överför el från stamnätet till lokalnäten och

finns inom spänningsnivåerna (20) 40-220 kV. De vanligaste nivåerna är 40 - 70

kV och 130 kV. Vissa elanvändare med höga laster är kopplade direkt till

regionnätet, såsom elintensiv industri. Lokalnäten som också kan kallas

distributionsnät förser de flesta elanvändarna med el och finns inom

spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 (130) kV. De vanligaste nivåerna är 10 kV och 20

kV.

För analys av leveranssäkerheten i lokalnäten studeras hur många avbrott per kund

per år som sker i respektive elnät samt den totala årliga varaktigheten per kund och

år (i minuter). I regionnäten studeras i denna rapport hur mycket energi som inte

har levererats på grund av elavbrott.

Energimarknadsinspektionen kan efter genomgång och analys av den faktiska

leveranssäkerheten i regionnäten under perioden 1999-2007 och lokalnäten under

perioden 1998-2007 konstatera ett antal förhållanden som redovisas nedan.

Lokalnät

Leveranssäkerheten är förhållandevis hög i tätortsnäten med omkring 0,25 avbrott

per kund och år. De blandade näten har betydligt högre avbrottsfrekvens med 0,5-

1,0 avbrott per kund och år och i glesbygdsnäten är leveranssäkerheten väsentligt

sämre med 1-2 avbrott per kund och år. Motsvarande mönster kan också noteras

avseende längden på respektive avbrott där glesbygdsnäten ligger i ett intervall på

5


100-400 minuter samlad avbrottstid per kund och år. I tätorten ligger

avbrottstiden på ca 20-25 minuter per kund och år. Dock visar analysen att det

finns stora skillnader mellan näten och särskilt glesbygdsnäten uppvisar stora

årliga variationer i leveranssäkerheten

Vidare kan det konstateras att under 2007 då många nät drabbades av stormen Per

var ca 5 % av alla avbrott överstigande 12 timmar. Elnätsföretagen har under 2006

betalats ut 49 miljoner kronor i avbrottsersättning till elanvändarna och under

2007 uppgick utbetald avbrottsersättning till ca 910 miljoner kronor.

Regionnät

Regionnäten uppvisar fortfarande relativt stora störningar på de lägre

spänningsnivåerna 20-50 kV medan leveranssäkerheten har förbättrats för

spänningsnivåerna 70-130 kV. Regionnäten på dessa spänningsnivåer bedöms med

stor sannolikhet vara väl trädsäkrade.

Utveckling av leveranssäkerhet mellan 1998-2007

Av tillgänglig statistik framgår att leveranssäkerheten har varit oförändrad mellan

1998-2007, med undantag från regionnäten i de högre spänningsnivåerna där en

förbättring har skett under de senaste 10 åren. De omfattande investeringar som

genomförts av elnätsföretagen efter stormen Gudrun i syftet att uppfylla ellagens

funktionskrav år 2011, har genomförts på senare år och har därför ännu ej fått

genomslag i statistiken.

Energimarknadsinspektionen bedömer att leveranssäkerheten i

Sverige är relativt god

I tätorten råder totalt sett acceptabla nivåer på leveranssäkerheten. I

glesbygdsnäten är leveranssäkerheten sämre och mer varierande.

Energimarknadsinspektionen bedömer att det är väderkänsligheten hos de

oisolerade luftledningsnäten som ger upphov till huvuddelen av variationerna i

leveranssäkerheten.

Energimarknadsinspektionen har också konstaterat följande:

• Utifrån tillgänglig statistik om medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens på

en aggregerad nivå är det än så länge inte möjligt att identifiera effekterna av

de investeringar som genomförts efter stormen Gudrun i syftet att uppfylla

ellagens funktionskrav år 2011. Detta gäller i första hand landsbygden.

• Det finns fortfarande relativt stora störningar i regionnäten, främst på de lägre

spänningsnivåerna (20-50 kV), trots omfattande upprustningar efter stormen

Gudrun. Detta indikerar att näten fortfarande är väderkänsliga.

• Leveranssäkerheten i tätorten har varit relativt stabil under åren.

6


Avbrottsstatistik på systemnivå ger inte hela bilden och bör därför kompletteras

med statistik på kundnivå. Från 2011 ska därför en årlig rapportering ske på

uttagspunktnivå för korta och långa avbrott enligt nya föreskrifter (STEMFS

2007:7). Detta är ett viktigt underlag speciellt med hänsyn till ikraftträdandet av

den nya lagstiftningen 2011 av funktionskravet och tillsynen kopplat till detta. En

annan viktig betingelse för fortsatta analyser av avbrottsdata är dess tillförlitlighet

och riktighet. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet på avbrottsdata har EI

påbörjat en särskild granskning avseende avbrottsdatas kvalitet.

7


1 Inledning

1.1 Bakgrund

Elförsörjningen är ett av flera infrastruktursystem som utgör ett viktigt stöd till

samhällets och näringslivets funktion och utveckling. Då teknik- och övrig

samhällsutveckling leder mot ett allt mer högteknologiskt samhälle ökar beroendet

av ett tillförlitligt elsystem. Därför är en av Energimarknadsinspektionens

uppgifter att övervaka att elförsörjningen utformas så att den stödjer Sveriges

konkurrenskraft genom ett långsiktigt kostnadseffektivt och tillförlitligt elsystem

med en god leveranssäkerhet.

1.1.1 Leveranssäkerheten påverkar samhället

När näringsliv och andra sektorer i samhället utsätts för elavbrott störs

samhällsekonomin på olika sätt.

Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv uppstår ofta de största kostnaderna

relaterade till elavbrott inom näringslivets olika delar. Speciellt utsatt är

tillverkningsindustrin som drabbas av kostnader bl a kopplat till

produktionsbortfall, förstörd utrustning och skadestånd kopplat till missade

leveranser. Vidare kan det uppstå kostnader för att återställa data- och styrsystem

efter elavbrott. Handels- och tjänstesektorer kan också drabbas hårt av ej

fungerande tele- och IT-system. En annan sektor inom näringslivet som kan

drabbas i väsentlig grad av elavbrott är jordbruket. En anledning till detta är att

verksamheten blir alltmer automatiserad bland annat för mjölkbönder.

Samhällsviktiga funktioner påverkas också av ett elavbrott, speciellt i de fall där

reservkraft inte finns att tillgå. Konkreta exempel på sådana kan vara hälso- och

sjukvård, vatten- och livsmedelsförsörjning, samt tele- och datakommunikationer.

Vidare kan flyg- och järnvägstransporter påverkas bland annat på grund av att

ledningsfunktionerna ej fungerar. En faktor som har ökat samhällets sårbarhet för

elavbrott är inbördes beroende mellan olika system samt det utpräglade ”just-intime”-

tänkandet inom handel och industri. Ett exempel på viktiga inbördes

beroenden är kopplingen mellan telekommunikationer, IT och elförsörjningen där

respektive system är svåra att upprätthålla om något av dessa system fallerar.

För individen kan elavbrott innebära att vattensystemen slutar fungera med

effekten att tillgång till dricksvatten och sanitet får skötas på annat sätt än genom

de vanliga funktionerna. Vidare kan det under vintern innebära att hemmet blir

nedkylt samt att det föreligger risk för att vatten- och värmeledningar fryser och

förstörs. Tillagningen av mat påverkas också då elspisar, mikrovågsugn, kyl och

frys inte kan användas. Vidare kan inte elektrisk belysning, IP-telefoni, IT-system

8


och television användas. Sålunda kan också individens välfärd kraftigt påverkas av

elavbrott.

1.1.2 Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet på energiområdet.

Uppgiften är att kontrollera efterlevnaden av regelverk, utforma regler, pröva och

utfärda tillstånd enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen om

vissa rörledningar (1978:160) samt fjärrvärmelagen (2008:263). Därutöver ska

myndigheten övervaka energimarknaderna, analysera utvecklingen och vid behov

föreslå ändringar av regelverk eller andra åtgärder så att funktion och effektivitet

förbättras.

En av de grundläggande uppgifterna för Energimarknadsinspektionen är att

säkerställa att nätföretagens överföring av el på kort och lång sikt är leveranssäker

och av god kvalitet. 1

Tillsynen avseende elnätens leveranskvalitet har under året bedrivits på många

fronter inom såväl projekt som löpande verksamhet. Som ett led i detta har EI

under 2008 inlett tillsyn avseende kvaliteten i de avbrottsdata som nätföretagen

lämnar in till inspektionen samt tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten.

1.2 Syfte med rapporten

Syftet med rapporten är att tillhandahålla ett statistiskt underlag för vidare

bearbetning. Därtill är syftet att analysera hur leveranssäkerheten i de svenska

elnäten har utvecklats under tidsperioden 1998- 2007.

Med leveranssäkerhet avses sannolikheten att el kan överföras till elanvändaren

utan avbrott. Spänningsgodhet är ett sammanfattande kvalitetsbegrepp som anger

hur spänningen som råder vid en elleverans förhåller sig till en spänning som är

optimal för flertalet abonnenter. Leveranskvalitet är ett sammanfattande begrepp

avseende elleveransens kvalitet och innefattar begreppen leveranssäkerhet och

spänningsgodhet. Leveranssäkerhet är en delmängd av begreppet leveranskvalitet

vilket framgår av Figur 1. De avbrott som redovisas i denna rapport är sk långa

avbrott, dvs. elavbrott längre än 3 minuter.

1 Budgetprop. 2009.

9


Leveranssäkerhet

Systemfel

Kort (upp till 3 min)

eller

Långt avbrott

(längre än 3 min)

Leveranskvalitet

Figur 1 Innebörd av begreppet leveranskvalitet.

Spänningsgodhet

Systemfel Laststörningar

Kort avbrott

Spänningsdipp

Transient

Överspänning

Flimmer

Övertoner

Obalans

Spännings-variationer

1.3 Projektets organisation

I projektgruppen har ingått Bengt Gustavsson, Thomas Westergaard och Daniel

Torstensson, den sistnämnde som projektledare. Projektets styrgrupp har utgjorts

av avdelningschef Rémy Kolessar och avdelningschef Tommy Johansson.

1.4 Metod

För redovisningen och analysen avseende elavbrott har EI använt data från

nätföretagens årsrapporter för samtliga tillgängliga år; 1998-2007.

1.5 Disposition

Inledningsvis beskrivs elnätföretagens struktur och rapportering. Detta följs av en

redovisning och analys av inrapporterade avbrottsdata för region- och lokalnät.

Rapporten avslutas med slutsatser.

10


2 Elnätsföretagens struktur och

rapportering

Den svenska elnätsstrukturen delas in i tre nivåer; stamnät, regionnät och lokalnät.

Den elenergi som produceras i de större produktionsanläggningarna leds ut i

stamnätet för vidare distribution till landets olika delar. Stamnätet har en

spänningsnivå på 220 kV eller 400 kV.

Regionnäten utgör länken mellan stamnät och lokalnät. Där transformeras

spänningen ner till en lägre nivå, vanligen (20) 40-130 kV. Från regionnäten förs

elenergin över till lokalnäten som vanligen har en spänningsnivå på 0,4-20 kV. I

huvudsak distribueras elenergin från lokalnäten till kunderna. Undantag kan dock

vara till exempel större industrier som är anslutna direkt till regionnätet.

Figur 2 Översiktlig bild av överföringsnätet och distributionsnätet

11

KÄLLA: STRI-RAPPORT R07-449.


Den avbrottsstatistik som denna rapport behandlar berör lokalnäten

(distributionsnät) och regionnäten (överföringsnät). För närvarande drivs dessa

nät av totalt 172 lokalnätföretag och 5 regionnätföretag.

Lokalnätsföretagen rapporterar årligen avbrottsdata till EI per redovisningsenhet

för lokalnät (REL). Av dessa elnätsföretag har 164 bolag endast en

redovisningsenhet för lokalnät (REL). Resterande tre elnätsföretag (E.ON Elnät

Sverige, Vattenfall Eldistribution, Fortum Distribution) har totalt åtta

redovisningsenheter.

De elnätsföretag som också har regionnät rapporterar till EI per redovisningsenhet

för regionnät (RER). Det finns för närvarande totalt 6 RER.

2.1 Lokalnät

Lokalnäten finns inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 (130) kV. De vanligaste

nivåerna är 10 kV och 20 kV.

Företag REL

E.ON Elnät Sverige 2 st

Vattenfall Eldistribution 2 st

Fortum Eldistribution 4 st

Övriga lokalnätsföretag 164 st

Tabell 1 Lokalnätsföretag

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Då det föreligger stor variation av både antalet uttagspunkter och geografisk

spridning för lokalnäten har vi valt att klassificera nätföretagen utifrån antalet

kunder per kilometer. Klassificeringen kan göras genom att definiera en så kallad

T-faktor enligt följande 2 :

antalet kunder

T =

km ledning

2 Se till exempel Jansson, S, Riktvärden för elnätägarnas leveranskvalitet, Svensk Energi, 2001.

12


För lokalnätsföretagen gäller följande fördelning av antalet REL fördelat på antalet

uttagspunkter utifrån T-faktorn. T-faktorn beskriver nätets täthet och avser antal

kunder per kilometer ledning.

Elnätsföretag i tätort med T>20 20 REL

Elnätsföretag i blandat nät med 10


3 Analys av avbrottsstatistik

I detta avsnitt presenteras och analyseras statistik för avbrottsdata i lokal- och

regionnät mellan åren 1998 - 2007. Det redovisas såväl aggregerade data som data

uppdelade för att representera elnät i landsbygd, blandat nät och tätort. Vidare

redovisas vilka områden i landet som varit mest utsatta för elavbrott över perioden

1998 – 2007 samt för året 2007. Inledningsvis redovisas vilka mått som har

använts för att analysera avbrottsdata. Därefter redovisas avbrottsdata för region-

och lokalnät.

3.1 Mått för leveranssäkerhet

För att karakterisera leveranssäkerheten i lokalnätet används mått som är

etablerade inom elnätsbranschen. Dessa mått definieras bl.a. i standarden IEEE

Std. 1366 TM -2003 3 .

För att följa upp hur ofta det sker elavbrott under ett år används måttet SAIFI

(System Average Interruption Frequency Index) som anger medelavbrottsfrekvens

per år per kund, dvs. genomsnittligt antal avbrott per år för alla kunder i det

aktuella elnätet. Ett SAIFI-värde på t.ex. 2 innebär att den genomsnittliga kunden i

det aktuella området drabbas av 2 avbrott per år. Det kan också uttryckas som att

det i genomsnitt är ca ett avbrott varje halvår i det aktuella området.

För att mäta medelavbrottstiden på systemnivå i nätområdet som helhet används

måttet SAIDI (System Average Interruption Duration Index), som anger

medelavbrottstid per kund per år, dvs. genomsnittlig total avbrottslängd per år för

alla kunder i det aktuella elnätet. Ett SAIDI-värde på t.ex. 60 minuter innebär att

den genomsnittliga kunden i det aktuella området drabbas sammanlagt av en

avbrottstid på 60 minuter per år.

Om SAIFI är lika med 2 och SAIDI är 60 minuter innebär det att den

genomsnittliga kunden i det aktuella nätet drabbas i genomsnitt av ett 30 minuters

avbrott varje halvår.

I både SAIDI och SAIFI beräknas medelvärdet över samtliga kunder i det aktuella

nätet, där både de kunder som har haft eller inte har haft avbrott räknas in. Det går

således inte att utläsa hur spridningen över avbrottstid och frekvens ser ut i det

aktuella området från dessa mått. Om t.ex. samtliga kunder i ett nätområde

drabbas av totalt 60 minuter avbrottstid fås ett SAIDI-värde på 60 minuter. Om

istället hälften av kunderna i ett nätområde drabbas sammanlagt av 120 minuter

avbrottstid och andra hälften får inga avbrott alls fås också ett SAIDI-värde på 60

minuter.

3 IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices, IEEE Standard 1366 TM -2003

14


Ett annat leveranssäkerhetsindex är kundmedelvärdesindexet CAIDI (Customer

Average Interruption Duration Index), som beräknas som kvoten mellan SAIDI och

SAIFI och som ger medelavbrottstiden per kund per år för de kunder som har haft

avbrott. CAIDI anger den genomsnittliga avbrottstiden när det sker ett avbrott i ett

nätområde.

För att karakterisera leveranssäkerheten i regionnätet studerar vi istället hur

mycket energi som inte har blivit överförd på grund av elavbrott vilket benämns

ILE (Icke Levererad Energi) eller ”Energy-Not–Supplied” (ENS).

I Bilaga 2 redovisas de matematiska definitionerna på de mått som använts för att

karakterisera leveranssäkerheten i region- och lokalnät.

3.2 Statistik för lokalnät

Statistiken för lokalnät grundar sig på data hämtade ur nätföretagens årsrapporter

för samtliga tillgängliga år; 1998-2007. För att bedöma och följa upp

leveranssäkerheten i lokalnät har EI avgränsat analysen till de fel som nätägaren

själv kan påverka, d.v.s. avbrott p.g.a. fel i det egna nätet. Statistiken avser därför

bara avbrott i det egna nätet och avbrott orsakade av störningar i stamnät och

regionnäten ingår således inte i denna statistik. Parametrarna som ingår är

medelavbrottstiden, SAIDI och medelavbrottsfrekvensen, SAIFI. För att undersöka

hur leveranssäkerheten skiljer sig mellan olika typer av nät (tätort, blandat nät och

landsbygdsnät) har statistiken delats upp utifrån T-faktorn (kunder per km

ledning), se sid. 12:

• Landsbygdsnät: T< 10

• Blandat nät: 10 < T < 20

• Tätort: T > 20

Genomgående används ett kundviktat medelvärde. Det viktade medelvärdet utgörs

av det aritmetiska medelvärdet viktat med det korresponderande kundantalet i

varje nät. Sålunda får avbrott i lokalnät med många kunder större genomslagskraft

i statistiken.

3.2.1 Avbrottsstatistik för tätort, blandat nät och landsbygden

Avbrottsstatistiken avseende medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens i

lokalnäten beskrivs i Figur 3 till Figur 5 uppdelat på landsbygdsnät, blandat nät

och tätortsnät.

15


min

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1998

1999

2000

SAIDI - viktade medelvärden - eget nät

2001

2002

år

2003

2004

Landsbygdsnät Blandat nät Tätortsnät

Figur 3 Kundviktad genomsnittlig avbrottstid i lokalnät uppdelat på landsbygdsnät,

blandat nät och tätortsnät

min

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1998

1999

2000

SAIDI - viktade medelvärden - eget nät

2001

2002

år

2003

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

2004

Landsbygdsnät Blandat nät Tätortsnät

Figur 4 Kundviktad genomsnittlig avbrottstid i lokalnät uppdelat på landsbygdsnät,

blandat nät och tätortsnät. I denna figur har toppeffekterna av Gudrun och Per skalats

bort för ökad åskådlighet.

16

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Det kan också konstateras att medelavbrottstiden är relativt stabil i tätortsnäten

över åren medan det för landsbygden återfinns kraftigare årliga variationer. I

tätorten har avbrotten varit ca 20 minuter per år medan avbrotten på landsbygden

varit 6 timmar 1999, 1,7 timmar 2004 medan den 2005 var 26 timmar. Effekterna

av stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) syns också tydligt i statistiken. En

orsak till denna skillnad är att landsbygdsnätet generellt sett är mer exponerat för

väderrelaterade störningar på grund av en hög andel luftledning och mindre andel

jordkabel. Vidare är landsbygdsnätet i mindre grad redundant än tätortsnätet.

avbrott/kund

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

1998

1999

2000

SAIFI - viktade medelvärden - eget nät

2001

2002

år

2003

2004

Landsbygdsnät Blandat nät Tätortsnät

Figur 5 Kundviktad genomsnittlig avbrottsfrekvens i lokalnät uppdelat på

landsbygdsnät, blandat nät och tätortsnät

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Av Figur 5 framgår att medelavbrottsfrekvensen, framför allt för tätort och blandat

nät, har varit på en relativt stabil nivå under perioden 1998-2007, med en frekvens

lägre en 0.5. Efter en förbättringstrend för landsbygdsnät för åren 2001-2004 har

medelavbrottsfrekvensen åter försämrat sedan 2004, där effekterna av stormen

Gudrun (2005) och Per (2007) delvis syns i statistiken. De stora effekterna av

stormstörningarna syns dock främst i medelavbrottstiden (SAIDI) eftersom avbrott

på exempelvis 1 timme räknas lika som ett avbrott på flera dygn i

medelavbrottsfrekvensen (SAIFI).

Det kan således konstateras att effekterna av de pågående stora investeringar och

åtgärder som branschen genomfört fram t.o.m. 2007 ännu inte har haft genomslag

i medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens på en aggregerad nivå i framförallt

landsbygden.

17


Från det statistiska underlaget kan också det genomsnittliga kundmedelvärdesindexet

(CAIDI) beräknas enligt Figur 6. Detta index beskriver medelavbrottstiden

för de kunder som har haft avbrott.

min

1200

1000

800

600

400

200

0

1998

1999

2000

CAIDI - viktade medelvärden - eget nät

2001

2002

år

2003

2004

Landsbygsnät Blandat nät Tätortsnät

Figur 6 Medelavbrottstiden för de kunder som har haft avbrott

(kundmedelvärdesindex) i lokalnät.

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Generellt kan en förbättring noteras avseende medelavbrottstiden för de kunder

som har drabbats av avbrott (CAIDI) för landsbygden och blandat nät fram till

2004. Därefter kan en viss ökning noteras. Ökningen även åren 2005 och 2007

antas ha ett tydligt samband med stormarna Per och Gudrun. Det är dock

olämpligt att göra trenduppföljning på CAIDI som är kvoten av SAIDI och SAIFI,

då förändringar i CAIDI kan bero på variationer i någon av dessa variabler.

3.2.2 Avbrottsstatistik för samtliga nät

En redovisning av medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens för samtliga nät

beskrivs slutligen i Figur 7 och Figur 8. Denna statistik beskriver således

medelavbrottstiden och medelavbrottsfrekvensen för samtliga elnätskunder i

Sverige.

18


min

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1998

1999

2000

SAIDI viktade medelvärden - eget nät

2001

2002

år

2003

samtliga kunder

Figur 7 Kundviktad genomsnittlig avbrottstid i lokalnät för samtliga kunder

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Av Figur 7 framgår att medelavbrottstiden varierar stokastiskt från år till år men

håller sig kring ca 100 minuter i medelavbrottstid. Dock avviker år 2005 (Stormen

Gudrun) och år 2007 (Stormen Per) för eget nät. Ingen tydlig avtagande trend kan

konstateras, även om åren 2005 och 2007 exkluderas.

avbrott/kund

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

1998

1999

2000

SAIFI viktade medelvärden- eget nät

2001

2002

år

2003

samtliga kunder

Figur 8 Kundviktad genomsnittlig avbrottsfrekvens i lokalnät för samtliga kunder

19

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Medelavbrottsfrekvensen i Figur 8 uppvisar en något ökande trend från 0,6 till 1,2

avbrott i genomsnitt per kund och år, vilket främst beror på ökningar av avbrotten i

landsbygdsnäten. Stormen Gudrun 2005 och stormen Per 2007 avspeglas också i

grafen.

min

700

600

500

400

300

200

100

0

1998

1999

2000

CAIDI viktade medelvärden- eget nät

2001

2002

år

2003

samtliga kunder

Figur 9 Kundviktat genomsnittligt kundmedelvärdesindex i lokalnät för samtliga

kunder

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Kundmedelvärdesindexet i Figur 8 visar en avtagande trend för eget nät är

indikerad fram till 2004. Därefter ses stora variationer vilket inkluderar

storstormarna.

3.3 Statistik för regionnät

Statistiken för regionnät grundar sig på data hämtad ur nätföretagens årsrapporter

för samtliga tillgängliga år; 1999-2007. På regionnät är avbrottsstatistik baserad på

kundvägt index (dvs. SAIDI, SAIFI och CAIDI) inte lika relevant som för lokalnät.

Istället mäts leveranskvalitet på regionnät i form av icke levererad energi.

Parametrarna som redovisas i rapporten är icke levererad energi (ENS) uppdelat

på spänningsnivåerna 70-130 kV, vilket visas i Figur 10, respektive 20-50 kV som

redovisas i Figur 11.

20


MWh

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1999

2000

2001

Icke-levererad energi, 70-130 kV

2002

2003

år

Total icke-levererad energi Fortum Distribution AB RER00259 Ljusnans Samkörning AB RER00292

Skellefteå Kraft Elnät AB RER00318 Vattenfall Eldistribution AB RER00533 Fortum Distribution AB RER00586

E.ON Elnät Sverige AB RER00610

Figur 10 Icke levererad energi (ENS) i regionnätet för spänningsområdet 70- 130 kV

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

För spänningsintervallet 70-130 kV (Figur 10) syns en svagt avtagande trend, året

2005 sticker inte ut. Dessa spänningsnivåer är med stor sannolikhet väl

trädsäkrade. Vidare framgår att andelen icke levererad energi systematiskt är högre

i regionnätet RER0053 (Vattenfall Eldistribution AB). Dessutom indikeras en svag

ökning de senaste åren i icke levererad energi för RER 00610 (E.ON Elnät Sverige

AB). Det kan noteras att ENS är lägre år 2005 och 2007 jämfört med 2006 trots

stormarna Gudruns och Pers påverkan.

MWh

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

1999

2000

2001

Icke-levererad energi, 20-50 kV

2002

2003

år

Total icke-levererad energi Fortum Distribution AB RER00259 Ljusnans Samkörning AB RER00292

Skellefteå Kraft Elnät AB RER00318 Vattenfall Eldistribution AB RER00533 Fortum Distribution AB RER00586

E.ON Elnät Sverige AB RER00610

Figur 11 Icke levererad energi (ENS) i regionnätet för spänningsområdet 20- 50 kV.

21

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


MWh

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1999

2000

2001

Icke-levererad energi, 20-50 kV

2002

2003

år

Total icke-levererad energi Fortum Distribution AB RER00259 Ljusnans Samkörning AB RER00292

Skellefteå Kraft Elnät AB RER00318 Vattenfall Eldistribution AB RER00533 Fortum Distribution AB RER00586

E.ON Elnät Sverige AB RER00610

Figur 12 Icke levererad energi (ENS) i regionnätet för spänningsområdet 20- 50 kV. I

denna figur har effekterna av Gudrun och Per skalats bort för ökad åskådlighet.

2004

2005

2006

2007

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Icke-levererad energi håller generellt en uppåtgående trend för

spänningsintervallet 50-20 kV. Denna trend kan delvis härledas till stormen Per.

2005 sticker ut som ett extraordinärt år, vilket beror på stormen Gudrun. Den

uppåtgående trenden för RER 00610 (E.ON Elnät Sverige AB) och RER 00259

(Fortum Distribution) kan nog delvis hänföras till stormen Per. Generellt kan det

noteras att regionnäten för lägre spänningsnivåer är mer väderkänsliga än de med

högre spänningsnivåer.

3.4 Långvariga avbrott

Medelavbrottstiden och frekvens (SAIDI och SAIFI) är nyckeltal som ger

indikationer på en aggregerad nivå (systemnivå). Det är utifrån dessa mått svårt att

utläsa om det finns få kunder med långa avbrott eller om det är en jämn fördelning

av avbrottstid över alla kunder. De aggregerade avbrottsmåtten ger således inte

någon direkt information om de kunder som har haft flest eller mycket långvariga

avbrott. I detta avsnitt görs ingen analys utan istället sker en beskrivning av

resultaten.

Från 2011 gäller ellagens funktionskrav om att elavbrott inte ska vara längre än 24

timmar. Sedan 2007 rapporterar nätföretagen årligen antal kunder med avbrott

längre än 24 timmar och antalet kunder som har avbrott som är mellan 12 och 24

timmar. Totalt är det drygt 224 000 abonnenter som har haft avbrott längre än 24

timmar under 2007 (statistik redovisas i Bilaga 5, sid. 35). I genomsnitt har ca 5 %

av alla avbrott varit längre än 12 timmar och ca 3 % längre än 24 timmar utifrån

rapporterad statistik. Spridningen är dock stor där i vissa nät upp emot 40 % av

22


avbrotten har varit längre än 12 timmar och ca 35 % längre än 24 timmar. År 2007

kan dock inte ses som ett statistiskt ”normalt” år då

många kunder drabbades av

långvariga avbrott som en följd av Stormen Per.

I Tabell 2 redovisas de 10 lokalnätsområden med högsta andel avbrott längre än 24

timmar.

Nätföretag REL Antal abonnenter

Andel av totala

antalet elavbrott

längre än 24

timmar

Vetlanda Energi & Teknik REL00230

AB Vetab 8 478 35,81%

Linköping Kraftnät AB REL00111 70 995 28,77%

Olofströms Kraft Nät AB REL00143 13 282 19,93%

Jönköping Energinät AB REL00086 52 658 17,11%

Tranås Energi AB REL00189 10 025 12,92%

Varbergsortens Elkraft REL00205 10 368 11,81%

Brittedals Elnät Ek för. REL00020 3 174 10,84%

Falbygdens Energi Nät AB REL00037 16 661 8,65 %

Lidköpings kommun REL00109 20 733 8,43 %

Emmaboda Elnät AB REL00031 3 223 8,38 %

Tabell 2 Redovisning av lokalnätsområden med störst andel avbrott längre än 24

timmar år 2007.

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

För avbrott längre än 12 timmar som ligger inom ramen för nätägarens

kontrollansvar skall sedan 1 januari 2006 avbrottsersättning betalas ut automatiskt

från elnätsföretagen till drabbade kunder enligt ellagen. Sammanlagt har det under

2006 betalats ut 49 miljoner kronor i avbrottsersättning till elanvändarna. Under

2007 uppgick utbetald avbrottsersättning till ca 910 miljoner kronor då många

kunder drabbades av långvariga avbrott som en följd av Stormen Per. (se Tabell 3).

I Bilaga 6 redovisas

utbetald avbrottsersättning för samtliga företag för åren 2006

och 2007.

23


Skyldigheten att betala avbrottsersättning skall kunna jämkas om den är oskäligt

betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos det

ersättningsskyldiga nätföretaget, dvs. det nätföretag som har koncession för det

elnät till vilket elanvändarna är direkt anslutna, eller de ekonomiska förhållandena

hos det nätföretag som kan vara skyldigt att regressvis betala hela eller delar av

ersättningen till det först nämnda nätföretaget 4 .

Nätföretag REL

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

Ersättning till kund för

leveransavbrott 2006 (tkr)

E.ON Elnät Sverige AB REL00593 771 183 14 500

Fortum Distribution AB REL00507 68 749 12 061

Fortum Distribution AB REL00176 453 491 6 072

E.ON Elnät Sverige AB REL00601 13 616 5 500

Fortum Distribution AB REL00510 137 674 5 483

Fortum Distribution AB REL00509 113 801 4 142

Fortum Distribution AB REL00192 28 141 357

Umeå Energi Elnät AB REL00584 53 897 329

Fortum Distribution AB REL00108 20 197 296

Skellefteå Kraft Elnät

AB REL00568

55 213

Tabell 3 De 10 elnätsbolag som har betalat ut de högsta ersättningarna till kund för

leveransavbrott under 2006.

4 Prop. 2005/06:27

24

284

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Nätföretag REL

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

Ersättning till kund för

leveransavbrott 2007 (tkr)

E.ON Elnät Sverige AB REL00615 798 096 570 497

Vattenfall Eldistribution

AB

REL00583

741 124

175 254

Fortum Distribution AB REL00509 114 521 45 052

Fortum Distribution AB REL00609 139 546 41 740

GEAB REL00044 38 530 12 068

Mälarenergi Elnät AB REL00267 100 194 7 821

E.ON Elnät Sverige AB REL00601 83 077 6 180

Kungälv Energi AB REL00100 21 014 6 077

Jönköping Energinät

AB

Vattenfall Eldistribution

AB

REL00086

REL00572

52 723

114 230

Tabell 4 De 10 elnätsbolag som har betalat ut de högsta ersättningarna till kund för

leveransavbrott under 2007.

4 791

4 246

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

I Tabell 5 redovisas de nätägare som har helt eller delvis utnyttjat

jämkningsmöjligheten år 2007 och inte utbetalat avbrottsersättning för elavbrott

längre än 12 timmar till en viss andel av sina elkunder.

25


Nätföretag REL

Linköping

Kraftnät AB

Nybro Elnät

AB

Vaggeryd

Kommuns

Elverk

Skellefteå

Kraft Elnät

AB

E.ON Elnät

Stockholm

AB

Jämtkraft

Elnät AB

Härjeåns

Nät AB

Falbygdens

Energi Nät

AB

Alvesta

Elnät AB

Antal

abonnenter

med

avbrott

mellan 12

och 24

timmar

Antal

abonnenter

med

avbrott

längre än

24 timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med

avbrott 12 -

24 timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än

24 timmar

% ersätta

abonnenter

med

avbrott

längre än

24 timmar

REL00111 407 5 723 13 0 0 %

REL00137 453 222 453 0 0 %

REL00200 65 197 0 0 0 %

REL00568 122 4 122 0 0 %

REL00571 400 10 403 3 30 %

REL00085 176 4 176 2 50 %

REL00576 483 3 408 2 67 %

REL00037 329 1 156 316 1 120 97 %

REL00004 171 34 167 33 97 %

Tabell 5 Redovisning av de lokalnätsområden som har utnyttjat jämkningsmöjligheten

och inte utbetalat avbrottsersättning för elavbrott längre än 24 timmar.

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

3.5 Lokalnätsområden med högsta medelavbrottstid

Här presenteras de tio högsta värdena av medelavbrottsfrekvens och

medelavbrottstid och i vilka redovisningsområden dessa återfinns under 2007, och

vilka geografiska områden som påverkas av denna leveranssäkerhet. Det har även

beräknats sammanviktade värden under tidsperioden 1998 till 2007. För dessa

beräknas de tjugo (20) högsta sammanviktade avbrottsindexen för hela den

tillgängliga tidsperioden (1998 till 2007). Sammanviktningen tar hänsyn till den

successiva sammanslagningen av redovisningsområden, men redovisas i de

områden som fanns 2007 befintliga områdena.

26


Sammanviktningen sker genom att varje års avbrottsindex viktas med motsvarande

års kundantal. Därefter summeras samtliga viktade värden och divideras på det

totala kundantalet.

Det skall noteras att vissa lokalnät är synnerligen stora och att redovisade

avbrottsdata ej visar var inom lokalnäten den bristande leveranssäkerheten har

uppkommit.

Dessa data redovisas här i en Sverigekarta för bättre överskådlighet. I Figur 13 och

14 ges även en geografisk representation av de elnätföretagen med högst

medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens i eget nät under 2007.

27


Figur 13 Geografisk presentation av lokalnäten med de tio högsta

medelavbrottsfrekvenserna under 2007.

28

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Figur 14 Geografisk presentation av lokalnäten med de tio högsta

medelavbrottstiderna under 2007.

29

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Resultaten av de sammanviktade graferna presenteras i Figur 15 till Figur 17.

Figur 15 Geografisk presentation av landsbygdsnät (T


Figur 16 Geografisk presentation av blandade nät (10


Figur 17 Geografisk presentation av tätortsnät (T>20)) med de tio högsta

sammanviktade medelavbrottstiderna under perioden 1998-2007.

32

KÄLLA: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


Förkortningar och använda begrepp

Leveranssäkerhet Sannolikheten att el kan överföras till elanvändaren utan

avbrott

Spänningsgodhet Spänningsgodhet är ett sammanfattande kvalitetsbegrepp som

anger hur spänningen som råder vid en elleverans förhåller sig till en spänning som

är optimal för flertalet abonnenter

Leveranskvalitet Leveranskvalitet är ett sammanfattande begrepp avseende

elleveransens kvalitet och innefattar begreppen leveranssäkerhet och

spänningsgodhet,

Lokalnät Lokalnäten som också kan kallas distributionsnät förser de flesta

elanvändarna med el och finns inom spänningsnivåerna 0,4 kV till 40 (130) kV. De

vanligaste nivåerna är 10 kV och 20 kV.

Regionnät Regionnäten överför el från stamnätet till lokalnäten och finns inom

spänningsnivåerna (20) 40-220 kV. De vanligaste nivåerna är 40 - 70 kV och 130

kV. Vissa elanvändare med höga laster är kopplade direkt till regionnätet.

SAIDI Det statistiska måttet SAIDI (System Average Interruption Duration

Index), anger medelavbrottstid per kund per år, dvs. genomsnittlig total

avbrottslängd per år för alla kunder i det aktuella elnätet.

SAIFI Det statistiska måttet SAIFI (System Average Interruption Frequency

Index) anger medelavbrottsfrekvens per år per kund, dvs. genomsnittligt antal

avbrott per år för alla kunder i det aktuella elnätet.

CAIDI Det statistiska måttet CAIDI (Customer Average Interruption Duration

Index), beräknas som kvoten mellan SAIDI och SAIFI och anger

medelavbrottstiden per kund per år för de kunder som har haft avbrott. CAIDI

anger den genomsnittliga avbrottstiden när det sker ett avbrott i ett nätområde.

ENS Det statistiska måttet ENS (Energy-Not–Supplied) anger hur mycket energi

som inte har blivit överförd på grund av elavbrott.

33


ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Box 155 631 03 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Telefon 016-16 27 00 Telefax 016-16 27 01

registrator@ei.se www.ei.se

Org.nr 202100-5695


Bilagor till lägesrapport för

leveranssäkerhet i elnäten


Energimarknadsinspektionen

Box 155, 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen

Författare:

Copyright: Energimarknadsinspektionen

Rapporten är tillgänglig på www.ei.se

Tryckt i Eskilstuna 2009


Innehåll

Bilaga 1 Avbrottsrapportering ...............................................................................5

1.1 Statistik över aviserade avbrott ..........................................................5

1.2 Statistik över oaviserade långa avbrott ..............................................5

1.3 Statistik över oaviserade korta avbrott ...............................................5

1.4 Kvalitetskrav på inrapporterade uppgifter...........................................6

Bilaga 2 Statistiska avbrottsmått ..........................................................................7

Bilaga 3 De tio lokalnätsområden med de högsta medelavbrottstiderna

och medelavbrottsfrekvenserna under 2007 .............................................8

Bilaga 4 Lokalnätsområden med högsta sammanviktad

medelavbrottstid och medelavbrottsfrekvens.........................................10

1.5 Landsbygdsnät T< 10.......................................................................10

1.5.1 Medelavbrottsfrekvens 10

1.5.2 Medelavbrottstid 15

1.6 Blandat nät 10< T < 20 .....................................................................19

1.6.1 Medelavbrottsfrekvens 19

1.6.2 Medelavbrottstid 24

1.7 Tätortsnät T > 20 ..............................................................................29

1.7.1 Medelavbrottsfrekvens 29

1.7.2 Medelavbrottstid 30

Bilaga 5 Avbrottsersättning och avbrott längre än 12 timmar 2007 ................32

Bilaga 6 Utbetald avbrottsersättning under 2006 och 2007 [k SEK]................44


Bilaga 1 Avbrottsrapportering

Årlig avbrottsrapportering ned på kundnivå ska ske från år 2011 gällande 2010 års

avbrott, för dessa två kategorier:

1 Korta avbrott (från 100 millisekunder upp till 3 minuter)

2 Långa avbrott (längre än 3 minuter)

Den årliga avbrottsrapporten ska innehålla följande uppgifter:

Varje uttagspunkt ska anges med en unik anläggningsidentitet

• Överförd energi (kWh)

• Abonnerad effekt (kW)

• Matande nätstation

• Klassificering av uttagspunkterna med avseende på typ av kund

1.1 Statistik över aviserade avbrott

• Antal aviserade avbrott orsakade av händelser i det egna nätet

• Total avbrottstid för aviserade avbrott (minuter) orsakade av händelser i det

egna nätet

• Antal aviserade avbrott orsakade av händelser i överliggande nät

• Total avbrottstid för aviserade avbrott (minuter) orsakade av händelser i

överliggande nät

1.2 Statistik över oaviserade långa avbrott

• Antal oaviserade långa avbrott orsakade av händelser i det egna nätet

• Total avbrottstid för oaviserade långa avbrott (minuter) orsakade av händelser

i det egna nätet

• Antal oaviserade långa avbrott orsakade av händelser i överliggande nät

• Total avbrottstid för oaviserade långa avbrott (minuter) orsakade av händelser

i överliggande nät

1.3 Statistik över oaviserade korta avbrott

• Antal oaviserade korta avbrott orsakade av händelser i det egna nätet

• Antal oaviserade korta avbrott orsakade av händelser i överliggande nät

5


1.4 Kvalitetskrav på inrapporterade uppgifter

• Aggregerade genomsnittsvärden från 100 uttagspunkter får ej avvika mer än 3

% från det verkliga värdet

• Vid kvalitetsrevision ska kvaliteten i inrapporterade uppgifter kunna verifieras

6


Bilaga 2 Statistiska avbrottsmått

Statistiska avbrottsmått för lokalnät

Avbrott i påverkar Ni kunder/elanvändare och har längden Di med effekten Pi ej

anslutna under avbrottet. Om vi beaktar K avbrott och Ntot antal anslutna

elanvändare, kan vi karakterisera medelantalet av avbrott per elanvändare och år

(System Average Interruption Frequency Index) som:

=

7

K

i SAIFI ∑ = 1

Medelavbrottstiden per elanvändare i minuter per år kan (System Average

Interruption Duration Index) estimeras enligt:

=

N

K

i

SAIDI ∑ = 1

CAIDI är ett kundmedelvärdesindex (Customer Average Interruption Duration

Index), vilken definieras som:

N

tot

N

tot

N

i

i

D

SAIDI

CAIDI =

SAIFI

Statistiska avbrottsmått för regionnät

För regionnät används andra mått såsom avbrottsfrekvens, genomsnittlig

avbrottstid (AIT) och icke levererad energi (ENS). Den genomsnittliga

avbrottstiden kan beräknas som:

AIT= 8760 x 60 x ENS/AD

där AD (Annual Demand) motsvarar årlig överförd energi, och där ENS (the

Energy-Not –Supplied) i kWh per år, kan beräknas som:

= ENS

K

∑ i=

1

Avbrottsfrekvensen beräknas som summa antal abonnemang i uttagspunkt som

har haft avbrott dividerat med totalt antal abonnemang i uttagspunkt.

i

P

i i D


Bilaga 3 De tio lokalnätsområden

med de högsta medelavbrottstiderna

och medelavbrottsfrekvenserna

under 2007

Namn och REL på företag med högst SAIFI 2007

Namn REL Antal kunder SAIFI

Blåsjön Nät AB REL00014 1 611

Hamra Besparingsskog REL00068 531

Larvs EDF *REL00104 166

Tidaholms Energi AB REL00332 6 707

Kreab Öst AB REL00592 7 203

LJW Nät HB REL00115 157

Mellersta Skånes Kraft ek.för REL00126 2 408

Bjärke Energi Ek. för. REL00011 4 840

Vattenfall Eldistribution AB REL00572 114 230

Gotlands Energi AB (GEAB) REL00044 38 530

8

Summa: 176 383

5,1

4,4

4,3

4,3

4,0

4,0

3,5

3,5

3,4

3,4


Namn och REL på företag med högst SAIDI 2007

Namn REL Antal kunder SAIDI

Kreab Öst AB REL00592 7 203

E.ON Elnät Sverige AB REL00615 798 096

Larvs EDF *REL00104 166

Brittedals Elnät Ek.för. REL00020 3 179

Hamra Besparingsskog REL00068 531

Blåsjön Nät AB REL00014 1 611

Fortum Distribution AB REL00509 114 521

Gotlands Energi AB (GEAB) REL00044 38 530

Fortum Distribution AB REL00609 139 546

Vattenfall Eldistribution AB REL00583 741 124

9

Summa 1 844 507

1708

1010

898

829

825

622

594

475

468

437


Bilaga 4 Lokalnätsområden med

högsta sammanviktad

medelavbrottstid och

medelavbrottsfrekvens

1.5 Landsbygdsnät T< 10

1.5.1 Medelavbrottsfrekvens

Nätföretag REL nr

10

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Blåsjön Nät AB REL00014 3,1 1611 5,83

Hamra Besparingsskog REL00068 4,5 531 4,80

Kreab Öst AB REL00592 3,5 7203 3,84

Gotlands Energi AB (GEAB) REL00044 6,8 38530 3,12

Brittedals Elnät Ek.för. REL00020 3,9 3179 2,97

Mellersta Skånes Kraft ek.för REL00126 4,7 2408 2,67

Skyllbergs Bruks AB REL00168 0,0 0 2,65

Åkab Nät och Skog AB REL00245 6,1 1875 2,50

Larvs EDF *REL00104 2,9 166 2,25

E.ON Elnät Sverige AB REL00601 5,8 83077 2,15

Envikens Elnät AB REL00034 6,8 1168 2,12

Fortum Distribution AB REL00609 5,4 139546 2,11

Grästorp Energi Ek. för. REL00049 4,6 4152 2,09


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

11

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Vattenfall Eldistribution AB REL00572 4,5 114230 2,04

Bergs Tingslags Elektriska AB REL00008 5,7 6851 1,95

Näckåns Elnät AB REL00139 7,0 2151 1,93

Sturefors Eldistribution AB REL00177 0,0 0 1,85

Fortum Distribution AB REL00509 8,8 114521 1,69

Bjärke Energi Ek. för. REL00011 4,8 4840 1,62

Östra Kinds Elkraft Ek. för. REL00255 4,5 2846 1,62

Vaggeryd Kommuns Elverk REL00200 5,5 3842 1,61

Vattenfall Eldistribution AB REL00583 9,4 741124 1,61

Björklinge Energi Ek.för. REL00012 5,8 12456 1,56

E.ON Elnät Sverige AB REL00615 8,4 798096 1,54

Hedesunda Elektriska AB REL00070 6,5 1276 1,52

Olofströms Kraft Nät AB REL00143 6,9 13299 1,51

Närkes Kils Elektriska Ek.För REL00140 4,8 1219 1,48

Kreab Energi AB REL00591 8,4 17034 1,46

Jämtkraft Elnät AB REL00085 7,4 60157 1,46

Österfärnebo El Ek.för REL00252 5,0 833 1,44

Västerbergslagens Elnät AB REL00570 8,6 26962 1,25

Tidaholms Energi AB REL00332 8,5 6707 1,24

Elektra Nät AB REL00026 7,8 3947 1,20

Fortum Distribution AB REL00507 7,1 68654 1,19

Lycksele Elnät AB REL00120 4,9 8706 1,18

Härjeåns Nät AB REL00576 4,6 26344 1,14


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

12

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Årsunda Kraft och Belysningsförening REL00249 7,9 1510 1,13

Ekerö Energi AB REL00028 9,9 12690 1,13

Olseröds Elektriska Distributionsförening REL00144 6,6 1679 1,11

Karlskoga Elnät AB REL00090 9,7 14948 1,08

Vinninga Elektriska Förening Ek. för. REL00234 6,6 781 0,99

Leksand Rättvik Elnät AB REL00105 8,3 19143 0,96

Carlfors bruk E.Björklund & CO K/B REL00024 6,0 18 0,95

Hjärtums Elförening Ek. för. REL00074 7,5 1918 0,95

Södra Hallands Kraftförening REL00184 7,2 18481 0,95

Härnösand Elnät AB REL00077 9,1 13824 0,94

Gagnef Elverk AB REL00042 7,7 5707 0,90

Herrljunga Elektriska AB REL00072 6,0 5026 0,87

AB PiteEnergi REL00149 8,4 22123 0,86

Sjöbo Elnät AB REL00164 6,5 7463 0,86

Falbygdens Energi AB REL00037 7,9 16696 0,84

Linde Energi AB REL00110 7,3 10737 0,84

Vallebygdens Energi Ek.för. REL00201 5,6 2611 0,83

Ringsjö Energi AB REL00150 8,5 20074 0,82

Kvänumbygdens Energi Ek. för. REL00102 3,2 3865 0,81

Götene Elförening Ek.för. REL00585 6,3 7301 0,79

Emmaboda Elnät AB REL00031 7,8 3231 0,79

Ålem Energi AB REL00246 9,5 3280 0,78

Malungs Elnät AB REL00123 6,9 13667 0,77


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

13

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Sjogerstads Elektriska Distr. för. REL00163 6,2 2608 0,75

Skellefteå Kraft Elnät AB REL00568 6,1 55001 0,71

Varbergsortens Elkraft Ek För REL00205 5,7 10383 0,61

Bjäre Kraft Ek. för. REL00010 8,8 12151 0,59

LKAB NÄT AKTIEBOLAG REL00590 4,0 618 0,59

Dala Elnät AB REL00181 7,3 7311 0,57

Ulricehamns Energi AB REL00196 9,7 8031 0,56

Fortum Distribution Ryssa AB REL00582 7,4 24463 0,55

Falu Elnät AB REL00039 9,7 29797 0,55

Bodens Energi Nät AB REL00015 8,0 16181 0,51

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u p

a

REL00083 0,0 0 0,51

Alvesta Elnät AB REL00004 8,0 4788 0,48

Nossebroortens Energi Ek. för. REL00135 4,1 2597 0,41

Hedemora Energi AB REL00069 9,4 9120 0,41

Varabygdens Energi Ek.för. REL00203 7,8 4372 0,40

Karlsborgs Energi AB REL00088 8,7 3830 0,40

Gislaved Energi AB REL00043 9,6 4840 0,35

Ljusdal Elnät AB REL00113 9,4 7030 0,34

Viggafors Elektriska Andelsförening UPA REL00231 6,4 290 0,24

Rödeby Elverk Ek. för. REL00156 5,6 4119 0,17

Kviinge El Ekonomisk förening REL00101 7,8 969 0,14

Habo Kraft AB REL00064 9,4 4278 0,13

Almnäs Bruk AB REL00003 4,9 263 0,02


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

14

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Töre Energi Ek.för. REL00193 5,6 971 0,01


1.5.2 Medelavbrottstid

Nätföretag REL nr

15

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Blåsjön Nät AB REL00014 3,1 1611 1165

Kreab Öst AB REL00592 3,5 7203 888

Brittedals Elnät Ek.för. REL00020 3,9 3179 809

Hamra Besparingsskog REL00068 4,5 531 674

E.ON Elnät Sverige AB REL00615 8,4 798096 670

Larvs EDF *REL00104 2,9 166 485

Olofströms Kraft Nät AB REL00143 6,9 13299 454

Fortum Distribution AB REL00609 5,4 139546 408

Skyllbergs Bruks AB REL00168 0,0 0 349

Vaggeryd Kommuns Elverk REL00200 5,5 3842 324

Fortum Distribution AB REL00509 8,8 114521 305

Vattenfall Eldistribution AB REL00583 9,4 741124 292

Östra Kinds Elkraft Ek. för. REL00255 4,5 2846 270

Fortum Distribution AB REL00507 7,1 68654 234

E.ON Elnät Sverige AB REL00601 5,8 83077 220

Sturefors Eldistribution AB REL00177 0,0 0 216

Vattenfall Eldistribution AB REL00572 4,5 114230 200

Emmaboda Elnät AB REL00031 7,8 3231 194

Gotlands Energi AB (GEAB) REL00044 6,8 38530 187

Mellersta Skånes Kraft ek.för REL00126 4,7 2408 166

Kviinge El Ekonomisk förening REL00101 7,8 969 166


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

16

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Varbergsortens Elkraft Ek För REL00205 5,7 10383 165

Bjärke Energi Ek. för. REL00011 4,8 4840 155

Vallebygdens Energi Ek.för. REL00201 5,6 2611 149

Ulricehamns Energi AB REL00196 9,7 8031 148

Grästorp Energi Ek. för. REL00049 4,6 4152 143

Hedesunda Elektriska AB REL00070 6,5 1276 142

Tidaholms Energi AB REL00332 8,5 6707 142

Jämtkraft Elnät AB REL00085 7,4 60157 138

Götene Elförening Ek.för. REL00585 6,3 7301 136

Björklinge Energi Ek.för. REL00012 5,8 12456 131

Falbygdens Energi AB REL00037 7,9 16696 130

Bergs Tingslags Elektriska AB REL00008 5,7 6851 127

Lycksele Elnät AB REL00120 4,9 8706 126

Åkab Nät och Skog AB REL00245 6,1 1875 123

Näckåns Elnät AB REL00139 7,0 2151 123

Envikens Elnät AB REL00034 6,8 1168 122

Södra Hallands Kraftförening REL00184 7,2 18481 116

Härjeåns Nät AB REL00576 4,6 26344 116

Herrljunga Elektriska AB REL00072 6,0 5026 115

Ekerö Energi AB REL00028 9,9 12690 113

Österfärnebo El Ek.för REL00252 5,0 833 102

Årsunda Kraft och Belysningsförening REL00249 7,9 1510 100

Rödeby Elverk Ek. för. REL00156 5,6 4119 97


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

17

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Ålem Energi AB REL00246 9,5 3280 96

Härnösand Elnät AB REL00077 9,1 13824 94

AB PiteEnergi REL00149 8,4 22123 94

Alvesta Elnät AB REL00004 8,0 4788 90

Västerbergslagens Elnät AB REL00570 8,6 26962 89

Ringsjö Energi AB REL00150 8,5 20074 87

Skellefteå Kraft Elnät AB REL00568 6,1 55001 86

Fortum Distribution Ryssa AB REL00582 7,4 24463 84

Vinninga Elektriska Förening Ek. för. REL00234 6,6 781 79

Elektra Nät AB REL00026 7,8 3947 78

Sjöbo Elnät AB REL00164 6,5 7463 76

Olseröds Elektriska Distributionsförening REL00144 6,6 1679 73

Hjärtums Elförening Ek. för. REL00074 7,5 1918 71

Karlskoga Elnät AB REL00090 9,7 14948 70

Habo Kraft AB REL00064 9,4 4278 69

Närkes Kils Elektriska Ek.För REL00140 4,8 1219 69

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u p

a

REL00083 0,0 0 69

Nossebroortens Energi Ek. för. REL00135 4,1 2597 65

Malungs Elnät AB REL00123 6,9 13667 64

Kvänumbygdens Energi Ek. för. REL00102 3,2 3865 58

Bodens Energi Nät AB REL00015 8,0 16181 56

Dala Elnät AB REL00181 7,3 7311 55

Gislaved Energi AB REL00043 9,6 4840 54


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

18

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Leksand Rättvik Elnät AB REL00105 8,3 19143 54

Linde Energi AB REL00110 7,3 10737 51

Karlsborgs Energi AB REL00088 8,7 3830 51

Bjäre Kraft Ek. för. REL00010 8,8 12151 48

Varabygdens Energi Ek.för. REL00203 7,8 4372 48

Sjogerstads Elektriska Distr. för. REL00163 6,2 2608 48

Hedemora Energi AB REL00069 9,4 9120 47

LKAB NÄT AKTIEBOLAG REL00590 4,0 618 46

Gagnef Elverk AB REL00042 7,7 5707 38

Falu Elnät AB REL00039 9,7 29797 35

Almnäs Bruk AB REL00003 4,9 263 30

Ljusdal Elnät AB REL00113 9,4 7030 30

Kreab Energi AB REL00591 8,4 17034 27

Carlfors bruk E.Björklund & CO K/B REL00024 6,0 18 22

Töre Energi Ek.för. REL00193 5,6 971 3

Viggafors Elektriska Andelsförening UPA REL00231 6,4 290 0


1.6 Blandat nät 10< T < 20

1.6.1 Medelavbrottsfrekvens

Nätföretag REL nr

19

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

LJW Nät HB REL00115 15,7 157 3,55

Kungälv Energi AB REL00100 11,4 21014 1,60

Lerum Energi AB REL00106 13,1 15863 1,48

Mariestad Töreboda Energi AB REL00594 14,0 13974 1,22

Lysekils Energi AB REL00121 10,5 9978 1,2041

Katrineholm Energi AB REL00093 10,2 18803 1,09

Arvika Elnät AB REL00005 14,5 10283 1,06

Sollentuna Energi AB REL00173 7,7 5707 0,90

E.ON Elnät Stockholm AB REL00571 17,9 119417 0,89

Tranås Energi AB REL00189 13,8 10050 0,82

Sala-Heby Energi Elnät AB REL00157 10,1 12752 0,82

Skånska Energi Nät AB REL00169 10,9 17436 0,81


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

20

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Telge Energi Nät AB REL00186 17,8 49004 0,75

Härryda Energi AB REL00078 12,6 12809 0,70

Ronneby miljö & teknik AB REL00152 13,0 12041 0,66

Värnamo Elnät AB REL00235 13,5 10281 0,66

Sävsjö Energi AB REL00182 10,5 3384 0,65

Västerviks Kraft Elnät AB REL00239 13,8 11933 0,65

Mjölby Kraftnät AB REL00127 10,2 12194 0,64

Nynäshamn Energi AB REL00138 13,3 15564 0,63

Ängelholms Energi AB REL00250 15,4 17226 0,62

Falkenberg Energi AB REL00038 16,9 12634 0,61

Sundsvall Energi Elnät AB REL00178 17,5 29185 0,58

Söderhamn Elnät AB REL00183 17,1 9720 0,56

Luleå Energi Elnät AB REL00118 10,9 39355 0,56

Hofors Elverk AB REL00075 10,2 6678 0,56

Ale Elförening Ek. för. REL00001 12,7 11964 0,56


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

21

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Filipstad Energinät AB REL00040 16,3 3237 0,56

Höörs Energiverk REL00081 12,3 4362 0,56

Uddevalla Energi AB REL00195 16,5 25191 0,54

Jönköping Energi Nät AB REL00086 18,1 52723 0,52

Alingsås Energi Nät AB REL00002 18,2 13516 0,51

Sandviken Energi Elnät AB REL00159 13,0 20070 0,50

Oskarshamn Energi Nät AB REL00146 11,2 12210 0,50

Sevab Nät AB REL00160 11,0 16018 0,48

Österlens Kraft AB REL00364 11,5 7064 0,48

Mälarenergi Elnät AB REL00267 17,2 100194 0,48

Linköping Kraftnät AB REL00111 19,8 71042 0,45

Norrtälje Energi AB REL00133 11,8 13638 0,45

Umeå Energi Elnät AB REL00584 13,2 56740 0,44

Nybro Elnät AB REL00137 10,7 8186 0,43

Staffanstorps Energi AB REL00175 13,3 6828 0,42


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

22

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Elverket Vallentuna AB REL00202 11,1 13054 0,42

Skara Energi AB REL00165 18,9 7297 0,41

Höganäs Energi AB REL00080 13,3 14034 0,41

Degerfors Energi AB REL00025 15,3 4611 0,40

Kristinehamns Energi Elnät AB REL00098 11,6 10854 0,39

Gävle Energi AB REL00061 18,7 44329 0,37

Borgholm Energi Elnät AB REL00017 13,2 4208 0,35

Trelleborgs Kommun REL00190 18,3 16531 0,30

Sölvesborgs Energi och Vatten AB REL00185 16,1 5271 0,30

Lidköpings kommun REL00109 10,1 20782 0,30

NVSH Energi AB REL00136 10,7 9384 0,29

Övik Energi Nät AB REL00257 13,8 8945 0,28

Sollentuna Energi AB REL00173 19,9 25223 0,27

Boo Energi Ek.för. REL00016 16,5 12379 0,27

Borlänge Energi AB REL00018 15,7 28633 0,24


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

23

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Ystad Energi AB REL00244 18,5 13038 0,23

Skurups kommun REL00167 16,6 3636 0,23

AB Kramfors Energiverk REL00094 12,1 5057 0,21

Bromölla Energi AB REL00021 16,9 3997 0,20

Sandhult-Sandareds Elektriska ek.

för.

REL00158 10,8 3279 0,20

Varberg Energi AB REL00204 16,4 19732 0,19

Smedjebacken Energi Nät AB REL00171 14,5 3502 0,18

Vetlanda Energi och Teknik AB REL00230 14,0 8501 0,18

Ljungby Energinät AB REL00112 16,9 8630 0,17

Oxelö Energi AB REL00147 16,3 7404 0,14

Vimmerby Energi AB REL00232 15,0 4670 0,12

Tibro Elverk REL00187 10,8 5310 0,11

Eksjö Elnät AB REL00030 18,3 5947 0,09

Hjo Energi AB REL00073 17,7 3434 0,09

Bengtsfors Energi Nät AB REL00007 14,4 2225 0,06


1.6.2 Medelavbrottstid

Nätföretag REL nr

24

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Kungälv Energi AB REL00100 11,4 21014 281

Lerum Energi AB REL00106 13,1 15863 159

Elverket Vallentuna AB REL00202 11,1 13054 153

Sävsjö Energi AB REL00182 10,5 3384 148

Katrineholm Energi AB REL00093 10,2 18803 142

LJW Nät HB REL00115 15,7 157 138

Härryda Energi AB REL00078 12,6 12809 137

Tranås Energi AB REL00189 13,8 10050 134

Söderhamn Elnät AB REL00183 17,1 9720 99

Lysekils Energi AB REL00121 10,5 9978 91

Nynäshamn Energi AB REL00138 13,3 15564 88

Oskarshamn Energi Nät AB REL00146 11,2 12210 87

Mariestad Töreboda Energi AB REL00594 14,0 13974 84

Telge Energi Nät AB REL00186 17,8 49004 84


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

25

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Värnamo Elnät AB REL00235 13,5 10281 76

Sala-Heby Energi Elnät AB REL00157 10,1 12752 68

Västerviks Kraft Elnät AB REL00239 13,8 11933 68

E.ON Elnät Stockholm AB REL00571 17,9 119417 64

Luleå Energi Elnät AB REL00118 10,9 39355 61

Lidköpings kommun REL00109 10,1 20782 60

Uddevalla Energi AB REL00195 16,5 25191 60

Hofors Elverk AB REL00075 10,2 6678 56

Jönköping Energi Nät AB REL00086 18,1 52723 55

Mjölby Kraftnät AB REL00127 10,2 12194 54

Nybro Elnät AB REL00137 10,7 8186 54

Sevab Nät AB REL00160 11,0 16018 51

Ale Elförening Ek. för. REL00001 12,7 11964 50

Skånska Energi Nät AB REL00169 10,9 17436 49

Arvika Elnät AB REL00005 14,5 10283 48


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

26

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Mälarenergi Elnät AB REL00267 17,2 100194 43

Österlens Kraft AB REL00364 11,5 7064 42

Höörs Energiverk REL00081 12,3 4362 42

Norrtälje Energi AB REL00133 11,8 13638 41

Sollentuna Energi AB REL00173 7,7 5707 38

Höganäs Energi AB REL00080 13,3 14034 37

Linköping Kraftnät AB REL00111 19,8 71042 36

Kristinehamns Energi Elnät AB REL00098 11,6 10854 36

Falkenberg Energi AB REL00038 16,9 12634 36

Ängelholms Energi AB REL00250 15,4 17226 35

Sandviken Energi Elnät AB REL00159 13,0 20070 33

Sundsvall Energi Elnät AB REL00178 17,5 29185 33

Degerfors Energi AB REL00025 15,3 4611 30

Ronneby miljö & teknik AB REL00152 13,0 12041 30

Filipstad Energinät AB REL00040 16,3 3237 30


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

27

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Boo Energi Ek.för. REL00016 16,5 12379 29

Alingsås Energi Nät AB REL00002 18,2 13516 27

Umeå Energi Elnät AB REL00584 13,2 56740 26

Vimmerby Energi AB REL00232 15,0 4670 25

Skara Energi AB REL00165 18,9 7297 25

Borlänge Energi AB REL00018 15,7 28633 22

Gävle Energi AB REL00061 18,7 44329 22

Tibro Elverk REL00187 10,8 5310 22

Staffanstorps Energi AB REL00175 13,3 6828 21

Borgholm Energi Elnät AB REL00017 13,2 4208 21

Varberg Energi AB REL00204 16,4 19732 20

Trelleborgs Kommun REL00190 18,3 16531 20

Vetlanda Energi och Teknik AB REL00230 14,0 8501 19

NVSH Energi AB REL00136 10,7 9384 18

Övik Energi Nät AB REL00257 13,8 8945 17


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

28

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Eksjö Elnät AB REL00030 18,3 5947 14

AB Kramfors Energiverk REL00094 12,1 5057 13

Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. REL00158 10,8 3279 12

Ljungby Energinät AB REL00112 16,9 8630 11

Smedjebacken Energi Nät AB REL00171 14,5 3502 11

Oxelö Energi AB REL00147 16,3 7404 11

Sollentuna Energi AB REL00173 19,9 25223 10

Bromölla Energi AB REL00021 16,9 3997 9

Skurups kommun REL00167 16,6 3636 8

Ystad Energi AB REL00244 18,5 13038 8

Bengtsfors Energi Nät AB REL00007 14,4 2225 7

Hjo Energi AB REL00073 17,7 3434 4

Sölvesborgs Energi och Vatten AB REL00185 16,1 5271 4


1.7 Tätortsnät T > 20

1.7.1 Medelavbrottsfrekvens

Nätföretag REL nr

29

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Växjö Energi Elnät AB REL00243 22,57674 29124 0,698953

Mölndal Energi Nät AB REL00128 26,54318 21208 0,67075

Borås Energi nät AB REL00019 25,44402 39998 0,513734

Göteborg Energi Nät AB REL00062 37,06584 250528 0,391513

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB REL00035 25,01898 44809 0,35244

Energiverken i Halmstad Elnät AB REL00033 23,73613 38500 0,322686

Nacka Energi AB REL00130 25,14971 26206 0,310273

Öresundskraft AB REL00071 27,44863 67057 0,305632

C4 Elnät AB REL00023 21,58987 27268 0,261875

Skövde Kommun REL00170 23,64239 18181 0,242414

Fortum Distribution AB REL00608 45,55937 507987 0,241678

Trollhättan Energi Elnät AB REL00191 20,11173 25200 0,239391

Partille Energi Nät AB REL00148 23,74256 13557 0,224809

Affärsverken Karlskrona AB REL00091 24,67985 19349 0,219095

Kalmar Energi Elnät AB REL00087 30,45863 21717 0,199566

Karlstads Elnät AB REL00092 27,65586 33270 0,193452

Landskrona Kommun, Tekniska Verken REL00103 29,97886 18437 0,188566

Karlshamn Energi AB REL00089 26,31613 8158 0,159803

Lunds Energi AB REL00119 29,06839 48457 0,12128


1.7.2 Medelavbrottstid

Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

30

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIFI

Hallstaviks Elverk Ek.för. REL00067 25,28571 1770 0,100444

Nässjö Affärsverk Elnät AB REL00141 23,12346 9365 0,098302

Nätföretag REL nr

Täthet

[kund/km]

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

Mölndal Energi Nät AB REL00128 26,54318 21208 43,22731

Växjö Energi Elnät AB REL00243 22,57674 29124 36,75334

Trollhättan Energi Elnät AB REL00191 20,11173 25200 35,5221

Borås Energi nät AB REL00019 25,44402 39998 32,27912

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB REL00035 25,01898 44809 27,15527

Partille Energi Nät AB REL00148 23,74256 13557 25,39138

Göteborg Energi Nät AB REL00062 37,06584 250528 25,19769

Energiverken i Halmstad Elnät AB REL00033 23,73613 38500 20,08145

Affärsverken Karlskrona AB REL00091 24,67985 19349 19,54486

Nacka Energi AB REL00130 25,14971 26206 18,41365

Landskrona Kommun, Tekniska Verken REL00103 29,97886 18437 16,20936

Skövde Kommun REL00170 23,64239 18181 15,88565

Fortum Distribution AB REL00608 45,55937 507987 13,07763

Lunds Energi AB REL00119 29,06839 48457 11,51197

Hallstaviks Elverk Ek.för. REL00067 25,28571 1770 11,30004

Karlshamn Energi AB REL00089 26,31613 8158 11,22355


Nätföretag REL nr Täthet

[kund/km]

31

Totalt antal

abonnemang i

uttagspunkt

SAIDI

C4 Elnät AB REL00023 21,58987 27268 10,78539

Karlstads Elnät AB REL00092 27,65586 33270 7,780477

Kalmar Energi Elnät AB REL00087 30,45863 21717 7,359652

Öresundskraft AB REL00071 27,44863 67057 6,912027

Nässjö Affärsverk Elnät AB REL00141 23,12346 9365 5,709024


Bilaga 5 Avbrottsersättning och

avbrott längre än 12 timmar 2007

RE nummer Nätföretag

Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

32

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00001 Ale Elförening ek för 95 13 95 13

REL00002 Alingsås Energi Nät

AB

1 0 1 0

REL00003 Almnäs Bruk AB 0 0 0 0

REL00004 Alvesta Elnät AB 171 34 167 33

REL00005 Arvika Elnät AB 115 2 115 2

REL00007 Bengtsfors Energi Nät

AB

REL00008 Bergs Tingslags

Elektriska AB

REL00009 Sydkraft Elnät

Billeberga AB

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00010 Bjäre Kraft ek för 0 0 0 0

REL00011 Bjärke Energi ek för 150 2 150 2

REL00012 Björklinge Energi ek

för

REL00013 Björnekulla Energi AB

REL00013 Kreab Energi AB

662 0 662 0

REL00014 Blåsjön Nät AB 1 1 1 1

REL00015 Bodens Energi Nät AB 0 0 0 0

REL00016 Boo Energi ek för 10 0 10 0

REL00017 Borgholm Energi Elnät

AB

0 0 0 0

REL00018 AB Borlänge Energi 2 0 2 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

33

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00019 Borås Elnät AB 141 175 141 175

REL00020 Brittedals Elnät Ek för. 192 1 099 192 1 099

REL00021 Bromölla Energi AB 0 0 0 0

REL00022 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00022 Sydkraft Elnät Nord

AB

REL00023 C4 Elnät AB 0 0 0 0

REL00024 Carlfors Bruk E

Björklund & Co KB

0 0 0 0

REL00025 Degerfors Energi AB 0 0 0 0

REL00026 Elektra Nät AB 60 0 60 0

REL00028 Ekerö Energi AB 100 0 100 0

REL00029 Ekfors Kraft AB 0 0 0 0

REL00030 Eksjö Elnät AB 0 0 0 0

REL00031 Emmaboda Elnät AB 107 157 107 157

REL00033 Halmstads Energi &

Miljö Nät AB

0 0 0 0

REL00034 Envikens Elnät AB 0 0 0 0

REL00035 Eskilstuna Energi &

Miljö Elnät AB

REL00037 Falbygdens Energi Nät

AB

700 3 700 3

329 1 156 316 1 120

REL00038 Falkenberg Energi AB 0 0 0 0

REL00039 Falu Elnät AB 3 0 3 0

REL00040 Filipstad Energinät AB 0 0 0 0

REL00042 Gagnefs Elnät AB 0 0 0 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00042 Gagnefs Elverk AB

34

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00043 Gislaved Energi AB 95 6 95 6

REL00044 GEAB 10 132 226 10 132 226

REL00049 Grästorps Energi Ek

för

REL00057 Fortum Distribution AB

0 0 0 0

REL00061 Gävle Energi AB 115 0 115 0

REL00062 Göteborg Energi Nät

AB

REL00063 Götene Elförening ek

för

136 1 293 136 1 289

REL00064 Habo Kraft AB 0 0 0 0

REL00067 Hallstaviks Elverk Ek

för

REL00068 Hamra

Besparingsskog

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00069 Hedemora Energi AB 0 0 0 0

REL00070 Hedesunda Elektriska

AB

0 0 0 0

REL00071 Öresundskraft AB 0 0 0 0

REL00072 Herrljunga Elektriska

AB

30 0 30 0

REL00073 Hjo Energi AB 0 0 0 0

REL00074 Hjärtums Elförening

Ek För

0 0 0 0

REL00075 Hofors Elverk AB 0 0 105 11

REL00077 Härnösand Elnät AB 3 2 3 2

REL00078 Härryda Energi AB 624 795 624 795


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

35

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00080 Höganäs Energi AB 0 0 0 0

REL00081 Höörs Energiverk 0 0 0 0

REL00083 Jukkasjärvi Sockens

Belysningsförening

upa

0 0 0 0

REL00085 Jämtkraft Elnät AB 176 4 176 2

REL00086 Jönköping Energinät

AB

REL00087 Kalmar Energi Elnät

AB

365 2 796 365 2 796

0 0 0 0

REL00088 Karlsborgs Energi AB 9 29 9 29

REL00089 Karlshamn Energi AB 0 0 0 0

REL00090 Karlskoga Elnät AB 0 0 0 0

REL00091 Affärsverken

Karlskrona AB

0 0 0 0

REL00092 Karlstads Elnät AB 0 0 0 0

REL00093 Katrineholm Energi AB 2 251 197 2 251 197

REL00094 AB Kramfors

Energiverk

REL00095 Kreab Blekinge AB

REL00095 Kreab Öst AB

REL00096 Kreab Energi AB

REL00097 Kreab Öst AB

REL00098 Kristinehamns Elnät

AB

REL00099 E.ON Elnät

Kungsbacka AB

0 0 0 0

7 0 7 0

REL00100 Kungälv Energi AB 831 2 200 831 2 200


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00101 Kviinge El Ek För

36

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00101 Kviinge El AB 8 15 8 15

REL00102 Kvänumbygdens

Energi ek för

REL00103 Landskrona kommun

Teknik- &

stadsbyggnadsförvaltn

REL00105 Leksand-Rättvik Elnät

AB

73 99 73 99

0 0 0 0

0 2 0 2

REL00106 Lerum Energi AB 425 275 425 275

REL00108 Fortum Distribution AB

REL00109 Lidköpings kommun 314 473 314 473

REL00110 Linde Energi AB 182 9 182 9

REL00111 Linköping Kraftnät AB 407 5 723 13 0

REL00112 Ljungby Energinät AB 33 19 33 19

REL00113 Ljusdal Elnät AB 0 0 0 0

REL00115 LJW Nät HB 0 0 0 0

REL00116 LKAB Nät AB

REL00118 Luleå Energi Elnät AB 0 0 0 0

REL00119 Lunds Energi AB 0 0 0 0

REL00120 Lycksele Elnät AB 0 0 0 0

REL00121 LEVA i Lysekil AB 0 0 0 0

REL00123 Malungs Elnät AB 0 0 0 0

REL00124 Mariestad Töreboda

Energi AB

REL00126 Mellersta Skånes Kraft 109 0 109 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

37

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00127 Mjölby Kraftnät AB 378 227 378 227

REL00128 Mölndal Energi Nät AB 0 0 0 0

REL00130 Nacka Energi AB 0 0 0 0

REL00131 Nora Bergslags Energi

AB

REL00132 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00133 Norrtälje Energi AB 0 0 0 0

REL00134 Fortum Distribution AB

REL00135 Nossebroortens

Energi ek för

REL00136 Öresundskraft

Nordvästra Skåne AB

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00137 Nybro Elnät AB 453 222 453 0

REL00138 Nynäshamn Energi AB 1 496 141 1 496 141

REL00139 Näckåns Elnät AB 0 0 0 0

REL00140 Närkes Kils Elektriska

Ek för

REL00141 Nässjö Affärsverk

Elnät AB

REL00143 Olofströms Kraft Nät

AB

REL00143 Olofströms Kraft Nät

AB

REL00144 Olseröds Elektriska

Distributionsförening

upa

REL00146 Oskarshamn Energi

Nät AB

0 0 0 0

11 0 11 0

300 1 193 300 1 193

0 0 0 0

265 459 265 459

REL00147 Oxelö Energi AB 1 0 1 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

38

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

REL00148 Partille Energi Nät AB 0 0 0 0

REL00148 Partille Energi AB

REL00149 AB PiteEnergi 0 0 0 0

REL00150 Ringsjö Energi AB 119 0 119 0

REL00152 Ronneby Miljö och

Teknik AB

77 0 77 0

REL00156 Rödeby Elverk ek för 369 0 369 0

REL00157 Sala-Heby Energi

Elnät AB

REL00158 Sandhult-Sandared

Elektriska ek för

REL00159 Sandviken Energi

Elnät AB

1 047 6 1 047 6

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00160 Sevab Nät AB 10 0 10 0

REL00163 Sjogerstads Elektriska

Distributionsförening

ek för

0 0 0 0

REL00164 Sjöbo Elnät AB 0 0 0 0

REL00165 Skara Energi AB 0 77 0 77

REL00167 Skurups kommun 0 0 0 0

REL00168 Skyllbergs Bruks AB 0 0 0 0

REL00169 Skånska Energi Nät

AB

0 0 0 0

REL00170 Skövde kommun 0 0 0 0

REL00171 Smedjebacken Energi

Nät AB

0 0 0 0

REL00173 Sollentuna Energi AB 0 0 0 0

REL00174 Sydkraft Nät

Sperlingsholm AB


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00175 Staffanstorps Energi

AB

REL00176 Fortum Distribution AB

REL00177 Sturefors Eldistribution

AB

39

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00178 Sundsvall Elnät AB 0 0 0 0

REL00181 Dala Elnät AB 0 0 0 0

REL00182 Sävsjö Energi AB 15 194 15 194

REL00183 Söderhamn Elnät AB 280 0 278 0

REL00184 Södra Hallands Kraft

ek för

REL00185 Sölvesborgs Energi &

Vatten AB

REL00186 Telge (i Södertälje) AB

1 030 625 1 030 625

0 0 0 0

REL00186 Telge Nät AB 2 856 0 2 856 0

REL00187 Tibro Elverk

REL00187 Tibro Energi AB 1 0 0 0

REL00189 Tranås Energi AB 0 805 0 805

REL00190 Trelleborgs Kommun 0 0 0 0

REL00191 Trollhättan Energi AB

REL00191 Trollhättan Energi

Elnät AB

REL00192 Fortum Distribution AB

482 32 482 32

REL00193 Töre Energi ek för 0 0 0 0

REL00194 Töreboda Energi AB

REL00195 Uddevalla Energi AB 367 76 367 76


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00196 Ulricehamns Energi

AB

REL00200 Vaggeryd Kommuns

Elverk

REL00201 Vallebygdens Energi

ek för

REL00202 Elverket Vallentuna

AB

REL00203 Varabygdens Energi

ek för

40

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

78 109 78 109

65 197 0 0

0 0 0 0

4 0 4 0

18 0 18 0

REL00204 Varberg Energi AB 0 0 0 0

REL00205 Varbergsortens Elkraft 380 1 153 380 1 153

REL00230 Vetlanda Energi &

Teknik AB Vetab

REL00231 Viggafors Elektriska

Andelsförening UPA

27 274 27 274

0 0 0 0

REL00232 Vimmerby Energi AB 0 0 0 0

REL00234 Vinninga Elektriska

Förening Ek För

0 0 0 0

REL00235 Värnamo Elnät AB 0 106 0 106

REL00237 E.ON Elnät Västbo AB

REL00239 Västerviks Kraft Elnät

AB

REL00242 Västra Orusts

Energitjänst ek för

256 284 256 284

187 0 187 0

REL00243 Växjö Energi Elnät AB 46 6 46 6

REL00244 Ystad Energi AB 0 0 0 0

REL00245 Åkab Nät & Skog AB 0 0 0 0

REL00246 Ålem Energi AB 138 0 138 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00249 Årsunda Kraft &

Belysningsförening

upa

REL00250 Öresundskraft

Ängelholm AB

REL00251 Sydkraft Elnät

Mälardalen AB

41

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

0 0 0 0

0 0 0 0

REL00252 Österfärnebo El ek för 0 0 0 0

REL00254 Östernärkes Kraft AB

REL00255 Östra Kinds Elkraft ek

för

57 0 0 0

REL00257 Övik Energi Nät AB 0 0 0 0

REL00267 Mälarenergi Elnät AB 5 069 1 290 5 069 1 290

REL00288 LKAB Nät AB

REL00332 Tidaholms Energi AB 510 0 510 0

REL00355 Götene Elförening ek

för

REL00364 Österlens Kraft AB 0 0 0 0

REL00507 Fortum Distribution AB 2 261 833 2 261 833

REL00509 Fortum Distribution AB 4 563 11 806 4 563 11 806

REL00510 Fortum Distribution AB

REL00528 Vattenfall Östnät AB

REL00551 Vattenfall Västnät AB

REL00560 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00565 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00568 Skellefteå Kraft Elnät

AB

122 4 122 0


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00569 Vattenfall Sveanät AB

REL00570 Västerbergslagens

Elnät AB

REL00571 E.ON Elnät Stockholm

AB

REL00572 Vattenfall Eldistribution

AB

42

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

108 1 108 1

400 10 403 3

4 428 209 4 428 209

REL00576 Härjeåns Nät AB 483 3 408 2

REL00582 Fortum Distribution

Ryssa AB

REL00583 Vattenfall Eldistribution

AB

0 0 0 0

52 950 46 795 52 950 46 795

REL00584 Umeå Energi Elnät AB 0 0 0 0

REL00585 Götene Elförening ek

för

REL00587 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00587 Graninge Elnät Nord

AB

45 24 45 24

REL00590 LKAB Nät AB 0 0 0 0

REL00591 Kreab Energi AB 10 2 10 2

REL00592 Kreab Öst AB 1 377 2 126 1 377 2 126

REL00593 E.ON Elnät Sverige

AB

REL00594 Mariestad Töreboda

Energi AB

REL00601 E.ON Elnät Sverige

AB

506 249 506 249

3 170 507 3 783 848

REL00608 Fortum Distribution AB 54 13 54 13

REL00609 Fortum Distribution AB 12 181 10 832 12 181 10 832


RE nummer Nätföretag Antal

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

REL00615 E.ON Elnät Sverige

AB

43

Antal

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

Antal ersatta

abonnenter

med avbrott

12 - 24

timmar

Antal

ersatta

abonnenter

med avbrott

längre än 24

timmar

75 000 78 468 135 041


Bilaga 6 Utbetald avbrottsersättning

under 2006 och 2007 [k SEK]

REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00001 Ale Elförening ek för -109 0

REL00002 Alingsås Energi Nät AB -1 -6

REL00003 Almnäs Bruk AB 0 0

REL00004 Alvesta Elnät AB -251 0

REL00005 Arvika Elnät AB -112 0

REL00007 Bengtsfors Energi Nät AB 0 0

REL00008 Bergs Tingslags Elektriska AB 0 0

REL00009 Sydkraft Elnät Billeberga AB

REL00010 Bjäre Kraft ek för 0 0

REL00011 Bjärke Energi ek för -165 0

REL00012 Björklinge Energi ek för -632 0

REL00013 Björnekulla Energi AB

REL00013 Kreab Energi AB

REL00014 Blåsjön Nät AB 0 0

REL00015 Bodens Energi Nät AB 0 0

REL00016 Boo Energi ek för -8 0

REL00017 Borgholm Energi Elnät AB 0 0

REL00018 AB Borlänge Energi -3 0

REL00019 Borås Elnät AB -679 0

REL00020 Brittedals Elnät Ek för. -763 -3

REL00021 Bromölla Energi AB 0 0

44


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00022 E.ON Elnät Sverige AB

REL00022 Sydkraft Elnät Nord AB

REL00023 C4 Elnät AB 0 0

REL00024 Carlfors Bruk E Björklund & Co KB 0 0

REL00025 Degerfors Energi AB 0 0

REL00026 Elektra Nät AB -52 0

REL00028 Ekerö Energi AB -94 0

REL00029 Ekfors Kraft AB 0 0

REL00030 Eksjö Elnät AB 0 0

REL00031 Emmaboda Elnät AB -399 0

REL00033 Halmstads Energi & Miljö Nät AB 0 0

REL00034 Envikens Elnät AB 0 0

REL00035 Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB -703 0

REL00037 Falbygdens Energi Nät AB -3 684 -1

REL00038 Falkenberg Energi AB 0 0

REL00039 Falu Elnät AB 0 0

REL00040 Filipstad Energinät AB 0 0

REL00042 Gagnefs Elnät AB 0

REL00042 Gagnefs Elverk AB 0

REL00043 Gislaved Energi AB 0 0

REL00044 GEAB -12

068

REL00049 Grästorps Energi Ek för 0 0

REL00057 Fortum Distribution AB

45

0


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00061 Gävle Energi AB -103 0

REL00062 Göteborg Energi Nät AB -254 -91

REL00063 Götene Elförening ek för

REL00064 Habo Kraft AB 0 0

REL00067 Hallstaviks Elverk Ek för 0 0

REL00068 Hamra Besparingsskog 0 0

REL00069 Hedemora Energi AB 0 0

REL00070 Hedesunda Elektriska AB 0 0

REL00071 Öresundskraft AB 0 0

REL00072 Herrljunga Elektriska AB -42 0

REL00073 Hjo Energi AB 0 0

REL00074 Hjärtums Elförening Ek För 0 0

REL00075 Hofors Elverk AB 0 0

REL00077 Härnösand Elnät AB -4 0

REL00078 Härryda Energi AB -1 859 0

REL00080 Höganäs Energi AB 0 0

REL00081 Höörs Energiverk 0 0

REL00083 Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening upa 0 0

REL00085 Jämtkraft Elnät AB 0 0

REL00086 Jönköping Energinät AB -4 791 -23

REL00087 Kalmar Energi Elnät AB 0 0

REL00088 Karlsborgs Energi AB 0 0

REL00089 Karlshamn Energi AB 0 0

REL00090 Karlskoga Elnät AB 0 0

46


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00091 Affärsverken Karlskrona AB 0 0

REL00092 Karlstads Elnät AB 0 0

REL00093 Katrineholm Energi AB -672 0

REL00094 AB Kramfors Energiverk 0 0

REL00095 Kreab Blekinge AB

REL00095 Kreab Öst AB

REL00096 Kreab Energi AB

REL00097 Kreab Öst AB

REL00098 Kristinehamns Elnät AB -6 0

REL00099 E.ON Elnät Kungsbacka AB 0

REL00100 Kungälv Energi AB -6 077 -47

REL00101 Kviinge El AB -68

REL00101 Kviinge El Ek För 0

REL00102 Kvänumbygdens Energi ek för -143 0

REL00103 Landskrona kommun Teknik- & stadsbyggnadsförvaltn 0 0

REL00104 Larvs Elektriska Distributionsförening 0 0

REL00105 Leksand-Rättvik Elnät AB 0 0

REL00106 Lerum Energi AB -1 085 -12

REL00108 Fortum Distribution AB -296

REL00109 Lidköpings kommun -1 293 0

REL00110 Linde Energi AB -119 0

REL00111 Utsikt Nät AB -1 844 0

REL00112 Ljungby Energinät AB -113 0

REL00113 Ljusdal Elnät AB 0 0

47


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00115 LJW Nät HB 0 0

REL00116 LKAB Nät AB

REL00118 Luleå Energi Elnät AB 0 -104

REL00119 Lunds Energi AB 0 0

REL00120 Lycksele Elnät AB 0 0

REL00121 LEVA i Lysekil AB 0 0

REL00123 Malungs Elnät AB 0 0

REL00124 Mariestad Töreboda Energi AB

REL00126 Mellersta Skånes Kraft -37 0

REL00127 Mjölby Kraftnät AB -820 0

REL00128 Mölndal Energi Nät AB 0 0

REL00130 Nacka Energi AB 0 0

REL00131 Nora Bergslags Energi AB

REL00132 E.ON Elnät Sverige AB

REL00133 Norrtälje Energi AB 0 0

REL00134 Fortum Distribution AB -33

REL00135 Nossebroortens Energi ek för 0 0

REL00136 Öresundskraft Nordvästra Skåne AB 0 0

REL00137 Nybro Elnät AB 0 0

REL00138 Nynäshamn Energi AB -1 769 0

REL00139 Näckåns Elnät AB 0 0

REL00140 Närkes Kils Elektriska Ek för 0 0

REL00141 Nässjö Affärsverk Elnät AB -10 0

REL00143 Olofströms Kraft Nät AB

48


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00143 Olofströms Kraft Nät AB -2 022 0

REL00144 Olseröds Elektriska Distributionsförening upa 0 0

REL00146 Oskarshamn Energi Nät AB -659 -4

REL00147 Oxelö Energi AB -4 -10

REL00148 Partille Energi AB

REL00148 Partille Energi Nät AB 0 0

REL00149 AB PiteEnergi 0 0

REL00150 Ringsjö Energi AB -111 0

REL00152 Ronneby Miljö och Teknik AB -62 0

REL00156 Rödeby Elverk ek för -273 0

REL00157 Sala-Heby Energi Elnät AB -336 0

REL00158 Sandhult-Sandared Elektriska ek för 0 0

REL00159 Sandviken Energi Elnät AB 0 0

REL00160 Sevab Nät AB -19 -8

REL00163 Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för 0 0

REL00164 Sjöbo Elnät AB 0 0

REL00165 Skara Energi AB -139 0

REL00167 Skurups kommun 0 0

REL00168 Skyllbergs Bruks AB 0 0

REL00169 Skånska Energi Nät AB 0 0

REL00170 Skövde kommun 0 0

REL00171 Smedjebacken Energi Nät AB 0 0

REL00173 Sollentuna Energi AB 0 0

REL00174 Sydkraft Nät Sperlingsholm AB

49


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00175 Staffanstorps Energi AB 0 0

REL00176 Fortum Distribution AB -6

072

REL00177 Sturefors Eldistribution AB 0 0

REL00178 Sundsvall Elnät AB 0 0

REL00181 Dala Elnät AB 0 0

REL00182 Sävsjö Energi AB -577 0

REL00183 Söderhamn Elnät AB -165 0

REL00184 Södra Hallands Kraft ek för -2 258 0

REL00185 Sölvesborgs Energi & Vatten AB 0 0

REL00186 Telge (i Södertälje) AB

REL00186 Telge Nät AB -2 570 -8

REL00187 Tibro Elverk 0

REL00187 Tibro Energi AB 0

REL00189 Tranås Energi AB -1 130 0

REL00190 Trelleborgs Kommun 0 0

REL00191 Trollhättan Energi AB

REL00191 Trollhättan Energi Elnät AB -513 -4

REL00192 Fortum Distribution AB -357

REL00193 Töre Energi ek för 0 0

REL00194 Töreboda Energi AB

REL00195 Uddevalla Energi AB -545 0

REL00196 Ulricehamns Energi AB -301 0

REL00200 Vaggeryd Kommuns Elverk 0 0

50


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00201 Vallebygdens Energi ek för 0 0

REL00202 Elverket Vallentuna AB 0 -58

REL00203 Varabygdens Energi ek för -17 0

REL00204 Varberg Energi AB 0 0

REL00205 Varbergsortens Elkraft 0 0

REL00230 Vetlanda Energi & Teknik AB Vetab 0 0

REL00231 Viggafors Elektriska Andelsförening UPA 0 0

REL00232 Vimmerby Energi AB 0 0

REL00234 Vinninga Elektriska Förening Ek För 0 0

REL00235 Värnamo Elnät AB -193 -1

REL00237 E.ON Elnät Västbo AB -32

REL00239 Västerviks Kraft Elnät AB -519 0

REL00242 Västra Orusts Energitjänst ek för -168 0

REL00243 Växjö Energi Elnät AB -50 -4

REL00244 Ystad Energi AB 0 0

REL00245 Åkab Nät & Skog AB 0 0

REL00246 Ålem Energi AB -134 0

REL00249 Årsunda Kraft & Belysningsförening upa 0 0

REL00250 Öresundskraft Ängelholm AB 0 0

REL00251 Sydkraft Elnät Mälardalen AB

REL00252 Österfärnebo El ek för 0 0

REL00254 Östernärkes Kraft AB

REL00255 Östra Kinds Elkraft ek för 0 0

REL00257 Övik Energi Nät AB 0 0

51


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00267 Mälarenergi Elnät AB -7 821 0

REL00288 LKAB Nät AB

REL00332 Tidaholms Energi AB -200 0

REL00355 Götene Elförening ek för

REL00364 Österlens Kraft AB 0 0

REL00507 Fortum Distribution AB -4 015 -12

061

REL00509 Fortum Distribution AB -45

052

REL00510 Fortum Distribution AB -5

483

REL00528 Vattenfall Östnät AB

REL00551 Vattenfall Västnät AB

REL00560 E.ON Elnät Sverige AB

REL00565 E.ON Elnät Sverige AB

REL00568 Skellefteå Kraft Elnät AB -380 -284

REL00569 Vattenfall Sveanät AB

REL00570 Västerbergslagens Elnät AB -116 -74

REL00571 E.ON Elnät Stockholm AB -380 0

REL00572 Vattenfall Eldistribution AB -4 246 0

REL00576 Härjeåns Nät AB -480 0

REL00582 Fortum Distribution Ryssa AB 0 0

REL00583 Vattenfall Eldistribution AB -175

254

REL00584 Umeå Energi Elnät AB 0 -329

REL00585 Götene Elförening ek för -96 0

REL00587 E.ON Elnät Sverige AB

52

-4

142

0


REL nr Nätföretag 2007 2006

REL00587 Graninge Elnät Nord AB

REL00590 LKAB Nät AB 0 0

REL00591 Kreab Energi AB 0 0

REL00592 Kreab Öst AB 0 0

REL00593 E.ON Elnät Sverige AB -14

500

REL00594 Mariestad Töreboda Energi AB 0 0

REL00601 E.ON Elnät Sverige AB -6 180 -5

500

REL00608 Fortum Distribution AB -328

REL00609 Fortum Distribution AB -41

740

REL00615 E.ON Elnät Sverige AB -570

497

53

More magazines by this user
Similar magazines