Her finner dere barnehagens Årsplan - Sandtoppen ...

sandtoppen.no

Her finner dere barnehagens Årsplan - Sandtoppen ...

EIKENØTTA EIKENØTTA NATURBARNE

NATURBARNEHAGE

NATURBARNE

NATURBARNEHAGE

HAGE

SANDTOPPEN SANDTOPPEN NATURBARN

NATURBARNEHAGE

NATURBARN EHAGE


INNLEDNING OG VISJON

Velkommen til Naturbarnehagene.

Vår visjon

«Våre barnehager er et møtested mellom to parter som bruker

Naturen som leke - og læringsarena !»

Disse to begrepene: ”leke og lære ”, mener vi står for noe av det mest grunnleggende i

barnehagen, det er selve intensjonen med livet i barnehagen. At barna skal være i et miljø

hvor læring skjer gjennom positive opplevelser i en lekende atmosfære. Et miljø hvor voksne

som gode omsorgspersoner vet å gi barna gode opplevelser som styrker leken og gir

grobunn for livslang læring.

Vårt pedagogiske arbeid og utarbeidingen av Årsplanen 2012-2015 er basert på egne

grunnverdier for barnehagene (se barnehagenes hjemmesider), Barnehageloven (2006) og

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver(2006 Lov om barnehage)

ÅRSPLAN OG MÅNEDSPLANER

Årsplanen vår består av en teoretisk del og praktisk del. Den teoretiske delen er lagt opp

som en «rød tråd « i begge barnehagene. Vi har egne permer som inngår i emnene i

Årsplanen og arbeidet med dette. Innholdet gjelder for alle som jobber i barnehagene og skal

kontinuerlig jobbes med. Dette for å sikre at barnehagene har god kvalitet på det

pedagogiske arbeidet og fokus på etikk og livslang læring som starter i barnehagen i

samhandling med andre mennesker.

Praktiske opplysninger som dagsrytme, bursdagsfeiringer og lignende, har vi samlet på våre

hjemmesider under: «Praktisk informasjon om oss».


Årsplanpermen er arbeidsdokumentet til de pedagogiske lederne og tilpasset det praktiskpedagogiske

opplegget i forhold til aldersgruppen. Begge barnehagene jobber med samme

tema og ”idébank” som utgangspunkt

Årsplanen vår skal være et arbeidsdokument for personalet i begge barnehagene. Videre er

planen ment som en informasjon til foresatte i barnehagen og en orientering til

tilsynsmyndigheter og politikere om hvilke mål vi har i arbeidet med barna og syn på lek og

læring i Naturbarnehagene.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir oss som

arbeider i barnehagen retningslinjer om:

barnehagens samfunnsmandat

barnehagens innhold

• fagområder

• planlegging, dokumentasjon og vurdering

• samarbeid

Vi har 7 fagområder som barna skal få grunnleggende kunnskap om. Forskriften er tydelig på

hva barnehagen her skal bidra til, og hva personalet må arbeide i retning av for å nå målene i

Rammeplanen.

Planleggingsdager og personalmøter blir brukt til evaluering av virksomheten og fagutvikling

av personalet.

Rammeplanen kan man finne på Kunnskapsdepartementets hjemmeside

www.barnehage.dep.no, eller på barnehagenes hjemmeside www.eikenotta.no eller

www.sandtoppen.no.

PEDAGOGISK PLATTFORM

Barnehagens pedagogiske plattform forteller oss om våre holdninger og verdier i forhold til

andre mennesker (vårt menneskesyn). Den forteller om vårt syn på oppdragerspørsmål, våre

tanker om oppvekstmiljø og hva vi mener er viktig i livet. Det er en forutsetning at disse

tingene er tatt opp til debatt i hele personalgruppen slik at vi sammen representerer et felles

syn og arbeider mot felles målsettinger i den pedagogiske virksomheten.

Vi i Naturbarnehagene ønsker å formidle et positivt menneskesyn. Vi tror at barnet fra

fødselen av har en egen fri vilje til læring, og at det gjennom erfaringer og i samhandling med

andre utvikler seg. Vi står for et helhetssyn på mennesket som legger vekt på alle sider ved

menneskets evner; det skapende kreative, det sosiale og fysisk bruk av kroppen.

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


LEK OG LÆRING I NATUREN

Barn er ofte opptatt av det konkrete; det som de har foran seg i hendene. «Billas tur rundt

tommeltotten og kniven spikkende på trefiguren gir konsentrasjon.»

Barn er ikke passive mottakere av viten og forståelse. Veien til kunnskap går gjennom

kroppen.

Vi mener at Naturbarnehagene skal kunne gi barna et godt grunnlag til erfaringer i møte

med det konkrete i naturen.

Den motivasjon som undring og stimulering av søkertrangen

gir, er en god ballast for kunnskapssøken gjennom livet.

Natur tilegnes gjennom å gjøre noe i den og med den!

BARNESYNET:

• Barn er aktive og kompetente individer på den måten at de har kraft til å lære og utvikle

seg. De kan gi uttrykk for sine egne følelser og meninger.

• Individet eksisterer og utvikler seg i relasjon til andre mennesker. Derfor legger en stor

vekt på samspill mellom barn/barn, barn/voksen

• Barn bygger sin egen kunnskap "jeg kan, jeg kan"

• Barn har enorm energi og stor hjernekapasitet

• Vi oppdrar barna i en demokratisk ånd og samsvar med våre grunnprinsipper, visjoner og

verdier.

VÅRE VERDIGRUNNLAG OG FYSISK AKTIVITET

Vårt verdigrunnlag forteller hva barn og personal er opptatt av i Naturbarnehagene.

Fysisk aktivitet er noe vi i Naturbarnehagene har fokus på. Dette er også noe som

Rammeplanen legger vekt på. Vi ønsker at den fysiske aktiviteten skal være lystbetont slik at

barna får oppleve gleden ved mestring. Vi tror at det da skapes en indre motivasjon som

fører til økt læring.

Vi ønsker både å legge til rette for fysisk aktivitet og å la

barna aktivt få medvirke i planlegging av fysiske

aktiviteter. Hovedansvaret for barns fysiske aktivitet er

likevel hos foreldrene. Ved at vi er aktive og bevisste på

hvor viktig fysisk aktivitet er, gir vi barna et godt

utgangspunkt og mange varierte erfaringer. Ved å ta


arna med i planleggingen og være lyttende til deres ønsker bidrar vi til økt glede og lyst til å

være aktiv.

Vi har som mål at barna skal knytte vennskapsbånd gjennom fysisk aktivitet. De voksne skal

være gode rollemodeller som bruker aktivt barnehagenes utemiljø, der vi skal kunne gi barna

varierte og gode betingelser for fysisk bruk av kroppen.

ABC- FØSKOLEGRUPPA

MÅL:

Vi tar overgangen barnehage- skole på alvor og ønsker at "våre

barn" skal være godt rustet til oppstarten i første klasse!

Det siste året i barnehagene legger vi stor vekt på førskoletrening med

eget opplegg for 5/6 åringene med avslutning av barnehageåret i

Kardemommeby.

• Å gjøre barna best mulig forberedt til å starte på skolen.

• Å stimulere lysten til læring

• Å gi barna gode læringsprosesser gjennom opplevelser og «skoleforberedende

aktiviteter» i barnehagen

Vi legger også stor vekt på sosial kompetanse. Mestring av å vente på tur, rekke opp

hånden, bli selvstendig i å klare seg på «do» og kle på/av seg m.m.

Som Rammeplanen for barnehager fastslår, skal det være et samarbeid mellom barnehagen

og skolen. Dette skal være til det beste for barnet og gjøre at overgangen skal gå best mulig.

Hos oss i Naturbarnehagene er alle 5-åringene samlet i en gruppe siste året, noe som bidrar

til at deres sosiale nettverk med jevnaldrende er bra. Dette gjør at de kjenner flere de skal

begynne på skolen med, og er trygge sammen med disse.

Stortingsmelding nr. 16 (2006-07) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring -

omhandler tema som gode læringsprosesser.

Gode læringsresultater oppnås når kognitive og emosjonelle læringsprosesser går parallelt.

Dette går godt sammen med barnehagens sosialpedagogiske tradisjon som vektlegger lek,

sosiale ferdigheter og en helhetlig forståelse av læring.

Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet om en tett og trygg overgang fra barnehagen til

skolen.

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


VI HAR VALGT Å SATSE PÅ SPRÅKET OG MATEMATIKK I BARNEAHAGENE

Språk, tekst og kommunikasjon

MÅL:

• at barna skal utvikle et variert verbalspråk slik at de

kan uttrykke sine tanker og følelser på en konstruktiv

måte

• Øvelse i å motta og tolke budskap gjennom samtale

og samspill med andre

Kommunikasjon har stor betydning for hvordan barnet oppfatter seg selv.

Et barn som vokser opp i et miljø som preges av anerkjennende kommunikasjon vil ha den

beste forutsetning for å utvikle et godt selvbilde.

Språket er en viktig del av det å samhandle med andre. Å kunne kommunisere og

samhandle positivt med andre er ferdigheter som gjør barna bedre rustet til å takle

utfordringer senere i livet.

Hvordan vi voksne utøver vår rolle har stor betydning for barns oppvekstmiljø.

Ved å sette fokus på, og stille krav til voksenrollen vil det skje en bevisstgjøring i forhold til

hva kommunikasjon betyr med hensyn til barns trivsel og utvikling.

Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språk er

utgangspunkt for tenkning, opplevelse og kommunikasjon. Ved hjelp av språket lærer barnet

å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling – både

intellektuelt, sosialt og emosjonelt. I barnehagen stimuleres barnas språkutvikling gjennom

forskjellige aktiviteter som for eksempel lesing, samtale, sang og lek.

Antall, Rom og Form

MÅL:

• barna skal lære seg å bruke matematiske begreper

• Barna skal erfare plassering og orientering og utvikle sine

evner i logisk tenkning og lokalisering.

Voksne som støtter opp om barnas nysgjerrighet og innbyr til

matematisk tenkning

• Bevisst bruk av spill

• være med barna og organisere og katalogisere (f. eks leken på avdelingen)

• bruke tall i hverdagsrutiner

Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og

hverdagsaktiviteter. De er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. I barnehagen skal barna møte voksne som

støtter opp om barnas matematiske forståelse, og legger til rette for å utvikle en positiv

holdning til å forstå matematiske sammenhenger.


Et bevist arbeid med dette i barnehagen legger grunnlag for et godt fundament for arbeid

med faget i skolen.

I hverdagen vil det være naturlig å legge til rette for konstruksjonsleker og bevisst bruke spill

som inneholder tallbegreper og mengder.

I den formelle, planlagte læringen vil matematiske begreper også være spesielt aktuell i tema

som omhandler matlaging, regelleker, i eventyr, rim og regler.

DOKUMENTASJON

Planlegging av barnehagenes organisering, innhold og prosesser foregår på ulike plan i løpet

av barnehageåret. Planleggingen baserer seg på erfaringer fra tidligere år, og utarbeides for

kortere og lengre perioder.

Årsplanen planlegges i en 3 års periode, med kontinuerlig evaluering.

Fortløpende på avdelingsnivå og for hele barnehagen. Avdelingene lager månedsplaner og

ukeplaner som arbeidsverktøy og informasjon.

Utgangspunktet for våre planer er Naturbarnehagenes visjon og fokus.

Dokumentasjonen blir hengt opp på veggene og brukt som utgangspunkt for refleksjon i

personalgruppen og i barnegruppen. Vi bruker digitale verktøy til å behandle tekst- og bilder.

Vi bruker dokumentasjonen til å reflektere over hva barna lærer, kan og er opptatt av.

Dokumentasjonen gir oss økt innsikt i hva som foregår i det pedagogiske arbeidet i

barnehagen, slik at vi ser barna, gir dem mulighet til å medvirke og kan planlegge vår praksis

i tråd med deres medvirkning.

Når vi arbeider med tema og prosjekter dokumenteres prosessen underveis i form av tekst,

bilder og formingsuttrykk. Hva har vi lært? Hva var spennende for barna? Hva fungerte ikke?

Hvordan går vi videre? Er alle barna opptatt av dette tema, eller bare noen? Når vi reflekterer

rundt dokumentasjonen med barna, i avdelingsmøter og pedagogmøter og ny læring om

barnet og arbeidet oppstår, kaller vi det en pedagogisk dokumentasjon. Vi kan si det slik:

Dokumentasjon + refleksjon = pedagogisk dokumentasjon

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


Vi har valgt å bruke Kari Pape(hun er utdannet førskolelærer med

hovedfag i førskolepedagogikk)sitt Tre som en del av vårt pedagogiske

verktøy for observasjon og refleksjon.

Treet bruker vi som en visuell modell for å tydeliggjøre barnehagenes rammebetingelser,

hovedmål, gjennomgående innhold, hverdagsaktiviteter og temaarbeid. Treet viser at

refleksjon og evaluering er viktig i vårt arbeid.

Plantestedet- representerer barnehagenes rammebetingelser, nærmiljø, beliggenhet,

utforming og økonomi.

Røttene- representerer barnehagenes viktigste ressuser; barn,foreldre og ansatte

Stammen- illustrerer ryggraden i det pedagogiske arbeidet,arbeid med sosial

kompetanse,språk-og kommunikasjonsferdigheter.

Grenene- symboliserer de 7 fagområdene som er utgangspunkteter for det pedagogiske

arbeidet i løpet av et barnehageår,samt arbeidet med kulturformidling i barnehagen.

Bladene- representerer læringssituasjoner som oppstår gjennom barnas ulike opplevelser i

løpet av dagen. Her finner dere hverdagssituasjoner(f.eks. måltid), faste aktiviteter og ulike

tema som fyller barnehagedagen.

VURDERING

Vurderingsarbeidet står sentralt i barnehagens prosess. Vi vurderer gjennom:

• Medarbeiderundersøkelser

• Brukerundersøkelser sammen med kommunen

• Barnesamtaler

• Gjennom samtaler og refleksjoner i personalgruppen på ledernivå og avdelingsnivå,

planleggingsdager og personalmøter

• Foreldresamtaler

Dagene i barnehagen blir kontinuerlig vurdert for å sikre at vi jobber mot de mål vi til enhver

tid har satt oss. Vurderingen foregår på ulike plan og i ulike arenaer. Vurderingen omhandler

barnas trivsel og utvikling, den enkelte voksnes eget ståsted og utvikling, personalgruppen

som team, forholdet mellom barna og de voksne, foreldresamarbeidet og barnehagen som

organisasjon.

Vurderingsarbeidet innebærer refleksjon og er en forutsetning for endring og utvikling av

barnehagens innhold. Vurderingene følges opp med tiltak og justeringer i planene.

I barnehagen evalueres hvert arrangement av arrangementskomiteen, skrives ned og lagres

for justering av arrangementet til neste år. Her har hele personalgruppa anledning til å uttale

seg, og opplevelser og tilbakemeldinger fra deltakere f. eks foreldre kommer også med i

vurderingen. Det er viktig å få med synspunkter fra alle grupper i deltakelsen av et

arrangement.

Det pedagogiske opplegget vurderes kontinuerlig gjennom ledersamlinger samt

avdelingsmøter og personalmøter for hver barnehage. Vurderingen skaper grunnlag for

kompetansekartlegging og tema på ledermøter og personalmøter.


Foreldre og foresatte får månedsbrev hvor vi evaluerer arbeidet som er gjort i foregående

måned.

Hvert år gjennomfører Sandnes Kommune en brukerundersøkelse hvor foreldre og foresatte

har anledning til å uttale seg om barnehagens innhold. Resultatet av denne undersøkelsen

blir gjort kjent for foreldre/foresatte og personalet jobber videre med tilbakemeldingene i

barnehagen.

Barnesamtaler hvor barna får delta med sine meninger og ønsker for hvordan barnehagen

og hverdagen skal være, gir oss innblikk i hva barna synes om barnehagen. Hvordan barna

ser på sin hverdag og hvordan de ønsker den skal være.

RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER

I følge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal arbeidet med fagområdene

tilpasses det enkelte barns og gruppens interesse og det lokale samfunnet.

Fagområdene opptrer ikke isolert, men knyttes sammen temaopplegg og i

hverdagssituasjoner.

DE 7 FAGOMRÅDENE ER:

1. Kommunikasjon, språk og tekst:

Omhandler tilegnelse av talespråk, forberedelse til skriftspråk og kommunikasjon gjennom

kroppsspråk. Viktige sider ved kulturoverføringer og barns kulturskaping er knyttet til

kommunikasjon, språk og tekst.

MÅL OG STRATEGIER:

• Utvikle språket gjennom bruk av sang, eventyr, rim og regler

• Oppøve skriftspråket gjennom lesestunder

• Gjennom lek med bokstaver, skal barna kunne kjenne igjen sine egne bokstaver og

kanskje de nærmeste i familien/venners.

• Gjennom bruk av pekebøker, kunne peke på og fortelle hva dagligdagse ting heter, og

hva vi kan bruke dem til.

• Gjennom samlinger og lesestunder å oppøve talespråket og kunne bruke språket aktivt

og gjøre seg forstått i samtale med andre barn og voksne og lære å bruke språket i lek

og samhandling med andre barn.

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


2. Kropp, bevegelse og helse:

I førskolealderen skal barna tilegne seg motoriske ferdigheter,

kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper og grunnleggende

vaner. Gjennom sanseinntrykk og bevegelse får de

grunnleggende erfaringer, ferdigheter og holdninger.

MÅL OG STRAGEGIER:

• Kroppsbeherskelse og positive holdninger til kroppsbruk gjennom å gjennomføre

gymsamlinger, sangleker stasjonslek og dramalek.

• Gi barna grunnleggende positive holdninger til sunt kosthold

• Lære respekt for egen og andres kroppslighet

• Gi barna gode erfaringer med å være ute i all slags vær. Gi kunnskap om hvordan man

kan mestre friluftsliv og værforhold.

3. kunst, kultur og kreativitet:

Fagområdene er viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Det

innebærer at barna får oppleve kunst og kultur og gis mulighet til å uttrykke seg gjennom

billedkunst og håndverk, musikk og dans, språk og litteratur, film, teater, arkitektur og design.

MÅL OG STRATEGIER:

• Barna skal delta i dramaaktiviteter, lage egen kunst ,Landart, og delta i sang og

musikksamlinger.

• Gjennom ”happeninger” i barnehagen og fellessamlinger, skal barna oppleve glede med

teater og dramalek.

4. Natur, miljø og teknikk:

Barnehagen skal ta utgangpunkt i barnas nysgjerrighet,

interesser og forutsetninger. Barna skal få erfaring med bruk av

teknikk i hverdagen.

MÅL OG STRATEGIER:

Barna skal bli kjent med og utvikle kjærlighet til naturen

gjennom å utnytte nærområdene i barnehagen og gi positive

erfaringer fra turer i naturen.

Barna skal lære forståelse for planter, dyr og landskap ved at de voksne har fokus på

undring og iakttakelse.

Barna skal forstå samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen gjennom fokus på

miljø, resirkulering og gjenvinning

Gjennom lek og bruk av teknikk skal barna lære å systematisere.

5. Etikk, religion og filosofi:

Fagområdene skal være et gjennomgående perspektiv for barnehagens virksomhet. Religion

og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på. Positivt

menneskesyn og positivt syn på flerkulturelt miljø, skal prege våre verdier og handlinger.


MÅL OG STRATEGIER:

Barna skal lære forskjellen på rett og galt

Gjennom markering av både norske og andre kulturers religiøse markeringer i barnehagen,

skal Barna utvikle toleranse og respekt for forskjeller og hverandre.

Gjennom systematisk arbeid med programmet ”steg for steg” (jf. Side 14) skal barna lære om

konfliktløsning.

I møte med voksne som legger til rette for undring og filosofering, skal barna oppleve

filosofering og kreativ tenkning som noe positivt og meningsfylt.

6. Nærmiljø og samfunn:

Fagområdet inkluderer medienes og informasjons- og

kommunikasjonsteknologiens betydning for barns hverdag. Barnehagen er

et møtested mellom det offentlige og private rom, et møtested mellom

familien og samfunnet.

MÅL OG STRATEGIER:

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden med tillit og nysgjerrighet

gjennom at barna får oppleve å være en del av et fellesskap.

Gjennom deltakelse, iakttakelser og bruk av nærmiljøet, skal barna få kjennskap til

barnehagens nærmiljø.

Barna skal få en begynnende forståelse for demokrati gjennom selv å bli hørt og lære å lytte

til andre og ta felles avgjørelser.

7. Antall, rom og form

Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og

hverdagsaktiviteter. Fagområdet inkluderer utforsking og erfaring med rom og mønster,

størrelser, former og mål, sortering og sammenligning. Barna skal erfare plassering og

orientering og på den måten utvikle sin evne til lokalisering.

MÅL OG STRATEGIER:

Gjennom engasjerte voksne som gir støtte til barna, skal barna få lyst til å utforske

matematiske sammenhenger.

Etter evne og alder skal barna lære seg å telle, telle barn, telle trær, telle tær osv.

Barna skal lære å katalogisere og organisere leker, spill, lange pinner, korte pinner,

aldergrupper. Barna skal lære om avstander og nærmiljø. Gjennom turer og samlinger skal

de forstå begrepene omkr. Avstand – hvor bor vi i forhold til hverandre? Hva finnes imellom?

Barna skal lære om og kunne se forskjell på former: sirkel/ runding, firkant, trekant,

hjerteform, oval…

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


DANNING GJENNOM OMSORG , LEK OG LÆRING

Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må

ivaretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. Den

helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet, ivaretas i

formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. (Rmp- Kap. 1.3.)

Omsorg og oppdragelse

Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i

barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg

for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av

sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør.

Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å

oppleve en sammenheng i tilværelsene for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi

skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold.

Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling.

Rammeplan for barnehagen sier at ”barn mellom 1-6 år

er midt i den viktige læringsprosessen om seg selv som

person. Det daglige sosiale samspillet danner rammen

rundt denne læringen”.

Rammeplanen vektlegger også at barna skal utvikle

sosial kompetanse dvs grunnleggende sosiale

ferdigheter. Vi ønsker at barna får et godt selvbilde,

utvikler positive holdninger, selvstendighet og

kreativitet. Videre ønsker vi at barna kan opprettholde

kontakt med andre barn, ta hensyn og vise omsorg for

andre, samt tillære seg positive normer for samvær med andre barn og voksne.

Å utvikle et godt muntlig språk og evne til å kommunisere er viktig for å oppnå dette.

Vi mener slike grunnleggende sosiale ferdigheter er viktig for å oppleve trygghet og ha

positive opplevelser. I Naturbarnehagene er dette mål vi ønsker å jobbe mot hele året, og

som vi fletter inn i det aktuelle tema. Gjennom hele dagen vil mange av disse grunnleggende

sosiale ferdigheter være en naturlig del av samarbeidet barna i mellom. I tillegg vil det være

områder som vi voksne bevisst er med å gi barna erfaring med. Vi ser hvert barn og deres

behov.

Danning

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rmp- Kap. 1.3.)

Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Dannelse er en kontinuerlig prosess som

forutsetter refleksjon som foregår hele livet. Danning er det som skjer i barnets samspill med

omgivelsene. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske

verden omkring er prosesser som er med på å skape mening i barns liv.


Danningens fem fundamenter er:

1. Kjenn deg selv.

2. Lær å leve sammen med andre.

3. Lær verden å kjenne.

4. Ta ansvar.

5. Reflekter.

Barnehagen skal fremme læring og danning.

I Naturbarnehagene ser vi voksne på barn som

kompetente og likeverdige. Vi lytter til barna, stiller

spørsmål til undring og refleksjon og vi filosoferer sammen med barna. Barndommens

egenverdi må anerkjennes og barna må møtes med tillit og respekt. Medvirkning er viktig

som grunnlag for dannelse.

Bare i fellesskap med andre lærer en seg selv å kjenne.

Barnet skal få utfordringer, mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å

gjøre etiske og begrunnende valg.

Mennesket tilegner seg kunnskap hele livet. Barndommen er en aktiv periode for å etablere

språk og sosial mestring som er grunnlaget for tenkning, kommunikasjon og orientering i

samfunnet. Danning er en aktiv prosess som forutsetter forbilde og den kjærlig hånd.

Danningsprosesser forstås som kontinuerlige prosesser der barn formes gjennom aktiviteter

de deltar i, gjennom utforsking av innhold som er gjort tilgjengelig for dem.

Som for eks:

Eventyr, sanger, bilder, nærmiljø, leketøy,

læremidler, tenkemåter, måter å handle på, sosiale

sammenhenger.

Lek og Læring

Leken er den mest sentrale virksomheten i

barnehagen. Den er den viktigste arenaen for

læring og utvikling.

Rammeplanen sier at barnehagen skal støtte

barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og

bidra til et godt grunnlag for livslang læring.

Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på

ulike arenaer i livet.

Gjennom leken vil barna få mulighet til å bruke fantasien og tankeevnen sin. Den sosiale

atferd utvikles gjennom lek, derfor vil vi i barnehagen tilrettelegge lekemulighetene på best

mulig måte. Barn bearbeider sine inntrykk gjennom leken, og på den måten kan de lære om

seg selv og den verden de lever i.

Leken stimulerer og utvikler talespråket, det intellektuelle, det fysiske, sosiale og det

emosjonelle. Gjennom leken skaffes nye venner og den sosiale kompetansen oppøves.

Leken er lystbetont og motiverende. Det er gjennom lek barna oppdager naturen.

Barnas modningsnivå skal imøteses slik at hvert barn kan følge sin individuelle framgang.

Likevel skal gruppen kunne jobbe sammen og øve opp sin sosiale kompetanse.

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


Å være sosial handlingsdyktig, forstå andres perspektiver, ta avgjørelser og handle sammen

med andre, møte utfordringer og sammen løse oppgaver vil være viktige grunnpilarer i alt vi

foretar oss i barnehagen. Dette fordrer voksne som gode veiledere og forbilder. Voksne som

ønsker å forstå og møte barnet der det til enhver tid er. Voksne med tålmodighet, raushet og

rom for forskjeller og individuell tilpasning.

Vi bruker gjerne begrepene formell og uformell læring. Den

formelle læringen er ofte voksenstyrt og det foreligger et mål for

aktiviteten.

Uformell læring preges av at læringen skjer spontant, at den

knyttes til det umiddelbare, ikke planlagte her og nå situasjoner.

Samspillet mellom barn - barn og voksen – barn er sentral her. Å

skille mellom uformell og formell læring er ikke ønskelig i

barnehagen.

SOSIAL KOMPETANSE – «DET ER MITT VALG»

«Det er mitt valg « er et pedagogisk opplegg for barnehagen,

grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø,

forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

Alle i personal gruppa er kurset i dette våren 2012.

Vi trener barn (og unge) i:

• å ta ansvar

• å kommunisere

• å øke selvtilliten

• å ta beslutninger

• å sette seg mål

ULIKE KULTURER

Bakgrunn

Stiftelsen ”Det er mitt valg” står bak undervisningsopplegget som

tilbys barnehage, grunnskole og videregående skole. Opplegget,

som i starten het Lions Quest, ble av statlige myndigheter i Norge

anbefalt brukt som ledd i skolens forebyggende arbeid fra

1990. Mer informasjon finner dere på: www.determittvalg.no

Naturbarnehagene skal gi barn sjanse til å knytte vennskap med barn fra andre kulturer og til

å utvikle forståelse og toleranse for andres egenart.

Barnehagene skal være en hjelp for å gi barna et godt miljø for å realisere sine evner og

utvikle sin personlighet i. I barnehagen blir barna stimulert og aktivisert og de får jevnlig

samvær og samspill med andre barn. Gjennom leken får barnet utfolde seg og skaffe seg

erfaring.

Barnehagen skal gi tilbud til norske og utenlandske barn og skape et internasjonalt miljø. Vi

vil prøve å få morsmålsassistenter til våre utenlandske barn gjennom et tett og godt

samarbeid med kommunen. Barnehagene ønsker å gi barna trygghet gjennom å styrke

morsmål og kulturell identitet.


SPRÅKSPRELL / EVENTYRBOKSENE

Vi bruker et pedagogisk materiell kalt ”språksprell». Her

legger vi opp til å jobbe i mindre grupper med fokus på

språktrening. Vi bruker språkstimulerende materiell, som

kan styrke barns språk og begrepslæring

Eventyrboksene er et annet pedagogisk verktøy for barnehagen.

Personalet vil få konkrete ideer om hvordan alle barn kan inkluderes

uansett morsmål, alder og bakgrunn ved bruk av eventyr og fortellinger.

Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet vil de oppmuntres til å forstå og

snakke norsk.

BARNS MEDVIRKNING

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet

(Barnehageloven § 3)

Synonymer til medvirkning: Assistere, bidra, delta, gjøre sitt, ha en finger med, hjelpe,

influere, spill inn, spille en rolle og opptre.

Barns medvirkning i barnehagen handler ikke bare om konkrete valg barna kan ta stilling til.

Hva skal vi ha til middag neste uke, eller hvor skal vi gå på tur i dag? Å gi barn konkret rett til

medvirkning på alvor forutsetter voksne som er gode til å kommunisere med hvert enkelt

barn, personalet og ikke minst med foreldrene.

De minste i barnehagen viser mye av sin medvirkning gjennom kroppsspråk. Språket til de

minste barna er kropp og kroppen er språk. Å høre, eller å lytte til barn i denne

aldersgruppen inkluderer alle sansene i samspillet mellom barnet og den voksne. En 1-åring

som snur hodet sitt vekk fra grøttallerkenen fordi han/hun er mett, er vel en tydelig

medvirkning på sin egen dag.

Etter som barnets uttrykksmåte blir mer verbal etter som barnets

alder øker, er det er viktig at hvert enkelt barn, uavhengig av

alder, modning, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn møter

voksne rundt seg som er åpne for barnets små og store innspill.

Det er også viktig at alle «typer» barn får delta med sine

synspunkter i hverdagen, slik at det ikke er de samme barna i

gruppen som alltid får påvirke mest.

I Naturbarnehagene tenker vi at medvirkning ikke er en spesiell

aktivitet som gjennomføres til bestemte tider og dager, men noe

som alltid bør være innvevd i den daglige praksisen. Barnehagens

hverdagsrutiner er derfor av stor betydning når vi snakker om

barns medvirkning, der kan barnet gi uttrykk for områder der de

ønsker å påvirke. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å

lytte og samtale.

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


Barns medvirkning i prosjekter og temaer vil være avhengig av at vi voksne gir rom og

mulighet for forandring i oppsatte planer. Selv om vi voksne har satt en ramme for et prosjekt

eller tema, er det viktig å være åpne for hva barna uttrykker underveis og ikke glemme å

følge «etter» barna i deres naturlige tilegnelse til ulike emner. Vi voksne har i utgangspunktet

en ramme for virksomheten, men hva og hvordan den fylles, er avhengig av personal og

barn.

Hvordan kan vi gi barna større medvirkning i egen hverdag?

• Vi kan sitte på gulvet for å være nær der hvor barna oppholder seg!

• Vi kan bruke god tid på samtale, stille spørsmål og ikke minst; vente på svar!

• Vi kan delta i barns aktiviteter der hvor barn er!

• Vi kan minne hverandre på at barn har HUNDRE ulike uttrykksmåter, og at vi bare

trenger å SE dem!

FORELDRESAMARBEID

Barnehagen skal drives i forståelse og samarbeid med barnas foreldre. Gjensidig åpenhet og

tillit er viktig for samarbeidet. Foreldre skal føle seg trygge til å komme med tilbakemeldinger

til personalet, både med ros og konstruktiv kritikk.

Et tett samarbeid er en nødvendighet for at barnehagen skal bli best mulig. Dette gjenspeiler

viktigheten av samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Det stilles krav til den daglige kommunikasjonen i hente- og bringe situasjoner der personalet

skal møte foreldrene med tilbakemeldinger fra dagen, og det utveksles informasjon om

barnet.

Barnehagen tar initiativ til ett foreldremøte om høsten og to foreldresamtaler hvert år. Disse

samtalene skal gi rom for refleksjon omkring barnet, dets trivsel, sosial og motorisk utvikling

og læring. I forkant av hvert møte skal foreldrene motta et skjema som de fyller ut.

Pedagogen fyller ut et liknende skjema. Dette skal danne grunnlaget for samtalene og sikre

en god kvalitet på samtalene.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i

barnehagen og er foreldrenes eget organ.

Foreldrerådet velger SU (samarbeidsutvalg)

representanter som jobber tett med daglig leder

og personal. Foreldrerådet skal fremme felles

interesser og bidra til at samarbeidet mellom

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt

barnehagemiljø. I Naturbarnehagene holder vi

oftest foreldreråd i sammenheng med

foreldremøter.

Samarbeidsutvalget blir avholdt min 4 ganger i løpet av året. Daglig leder er sekretær, og

bistår leder i SU med innkalling med foreldremøter.

Se mer på www.eikenotta.no eller www.sandtoppen.no


HMS

Naturbarnehage har utarbeidet HMS system med internkontroll i tråd med retningslinjer fra

Private barnehagers landsforbund og arbeidstilsynet.

MILJØFYRTÅRN

Naturbarnehagene jobber for at alle våre barnehager skal være «Miljøfyrtånsertifisert». Vi

har fokus på miljøvennlig drift og ha gode rutiner på bl.a. søppelsortering, bevisst forhold til

energibruk og innkjøp.

Nedenfor er det skissert ulike innfallsvinkler vi vil arbeide ut fra gjennom hele året:

* «Månetoppen» med vårt eget tre, og område der oppe som avdelingene besøker og

studerer økologi/biotop.

* «Måle og veie søppel» dager

* Miljødag hver fredag. Store og små jobber for å ta vare på på barnehagen vår.

* Miljøstasjoner i barnehagene. Barna er med på arbeidet med å sortere og kaste søppel der

det hører hjemme

ÅRSPLAN NATURBARNEHAGENE 2012-2015


ÅRSOVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I 2012-2015

MÅNED

DATO AKTIVITET DELTAKERE ARRANGØR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET

NYTT BARNEHAGEÅR!

BARN,

FORELDRE OG

PERSONAL

PERSONALET

SEPTEMBER FORELDREMØTER FORELDRE OG

PERSONAL

PERSONALET

SEPTEMBER HLR ABC PERSONALET

OKTOBER FN-DAG

BARN OG BARNA OG

BRANNVERN PERSONAL PERSONALET

NOVEMBER TRYGG TRAFIKK BARN OG BARNA OG

PERSONAL PERSONALET

DESEMBER 13 LUCIA-FEIRING OG BARN,

ABC OG

NISSEFEST MED GRØT PERSONAL OG PERSONALET,

FORELDRE SU

JANUAR PLANLEGGINGSDAG PERSONALET PERSONALET

FEBRUAR KARNEVAL BARNA OG

PERSONALET

PERSONALET

FEBRUAR 6 SAMEDAG BARNA OG

PERSONAL

PERSONALET

MARS NASJONAL

BARN,

PERSONALET

BARNEHAGEDAG FORLEDRE OG

PERSONAL

APRIL PÅSKEFROKOST FORELDRE,

BARN OG

PERSONALET

PERSONALET

MAI TRYGG TRAFIKK ABC PERSONALET

JUNI SOMMERFEST BARN,

PERSONALET,

FORELDRE,

PERSONAL

SU

JUNI KARDEMOMMEBYTUR ABC OG

PERSONAL

ABC= 5 åringene i barnehagen

PERSONALET

Foreldre er alltid velkomne til å delta på også de arr. som i utgangspunkt er tenkt for barn og

personal.

Dugnadsoversikt kommer på egne lister fra samarbeidsutvalget.

Planleggingsdagene vår finner dere på barnehagenes hjemmeside

www.eikenotta.no www.sandtoppen.no

More magazines by this user
Similar magazines