Udvalgsrapportering ved udgangen af marts 2010 - Slagelse ...

slagelse.dk

Udvalgsrapportering ved udgangen af marts 2010 - Slagelse ...

Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Tværgående mål

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Realiseres

Forventes realiseret

Realiseres ikke

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Agenda 21 Nybyggeri og renovering skal

indenfor den økonomiske ramme

gennemføres, så der opnås den

højest mulige bæredygtighed i

forhold til den efterfølgende

bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Integration

Sundhed

Attraktive

arbejdspladser

Borgere med anden etnisk

baggrund end dansk, der har et

handicap eller sindslidelse skal

sikres ligebehandling, ved at der

er en særlig opmærksomhed på,

at der kan være behov for en

særbehandling for at opnå lige

vilkår med danske borgere med

handicap eller sindslidelse

Borgere indenfor handicap - og

socialpsykiatriområdet skal sikres

mulighed for og opmuntres til at

få motion

a. Center for Handicap &

Socialpsykiatri er en rummelig og

socialt ansvarlig arbejdsplads

1

De planlagte nye handicapboliger

i 2010-2011 skal bygges efter

princippet højest mulig

bæredygtighed bygningsdrift og

bygningsvedligeholdelse.

Status

Forventes realiseret

I. Sproglige problemer løses ved

at anvende professionelle tolke.

Og gennem viden hos

fagpersoner om, hvordan Forventes tolke realiseret

anvendes.

Der afprøves et kulturgram som

redskab til at udvikle fælles

forståelse mellem borger og

sagsbehandler om kulturelt Forventes realiseret

følsomme oplysninger.

Alle borgere i botilbud får

information om mulighederne for

motion.

I. Der ansættes et antal førtidspensionister

i forhold til Slagelse

Kommunes fordelingsnøgle inden

udgangen af 2010

Forventes realiseret

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Udvalgsspecifikke mål

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Forbedring af

boligstandarden

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Der skal etableres min. 110 nye

moderne og tidssvarende boliger

til erstatning for eksisterende

boliger og til udvikling af

eksisterende tilbud.

Der sættes fokus på den

professionelle rolle og

udviklingen af faglige

kompetencer når boligen både

skal være hjem og arena for

offentlig omsorg

c. Etableringen af de nye

boliger skal ske i tæt samarbejde

med de relevante

virksomhedsledere

2

Nedsættelse af arbejdsgrupper

med deltagelse af relevante

virksomhedsledere,

medarbejdere, bruger- og

pårørende repræsentanter

Første spadestik til det nye

byggeri tages i løbet af 2010

De færdige boliger er klar til

indflytning inden udgang af 2011

Realiseret

Forventes realiseret

Forventes realiseret

De nye boliger skal placeres i de

større byer i kommunen, hvor

der i dag ikke er så mange

Forventes realiseret

målrettede botilbud

Der gennemføres et kvalitets –

og kompetenceudviklings-forløb

for de berørte medarbejdere.

Forløb:1.jan.2010-1.nov. Forventes 2012. realiseret

Virksomhedslederne udtrykker

tilfredshed med involveringen.

Status

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Indsatsen for

Borgere med

sindslidelser

Den

borgerrettede

sagsbehandling

(BUM-modellen)

Slagelse

Kommune som

tilbudskommune

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

a. Der skal udarbejdes en politik

for Slagelse Kommunes indsats

for borgere med en sindslidelse.

Der skal udarbejdes et redskab

for at sikre en ensartet visitation

af høj kvalitet til støtte og hjælp

inden for Center for CHS

opgavefelt.

(Målet udgår og erstattes af

turnusanalysen).

Der skal være tydelighed,

gennemskuelighed samt

sammenhæng mellem i bestilling

af serviceydelser, kategorisering,

leverance og pris

c. Det skal afklares, hvorvidt

kategoriseringen skal danne

baggrund for differentierede

takster.

Som et led i udmøntningen af

kommunens

effektiviseringsstrategi skal der i

2010 udarbejdes en

turnusanalyse på området for

Handicap & Socialpsykiatri.

3

Nedsættelse af styregruppe og

en bruger/pårørende gruppe

som:

1. Skaber et overblik over

kommunens eksisterende indsats

til borgere med sindslidelser.

2. Formulerer en politik i 1.

kvartal 2010 for fremtidige

indsats for borgere med en

sindslidelse

Status

Realiseret

Realiseret

3. Politisk vedtagelse af politik

for fremtidig indsats, 1. kvartal

2010.

Forventes realiseret

Kommunen skal i 2011

iværksætte projekter, der styrker

fokus på hidtil mere skjulte

Forventes realiseret

former for

personlighedsforstyrrelse såsom

f.eks. Borderline og ADHD.

Inden udgangen af 2010 i

samarbejde med

virksomhedslederne udarbejdes Realiseres ikke

målgruppe - og

funktionsbeskrivelser der tager

udgangspunkt i ICF

kategoriseringen.

I løbet af 2011 er der udarbejdet

en samlet beskrivelse af

tilbuddene i et offentliggjort Forventes realiseret

ydelseskatalog, som

underbygger kommunens status

som stor ”sælger-kommune”

Inden udgangen af 3. kvartal

2010 skal takstniveauerne

fastlægges.

Forventes realiseret

Inden udgangen af 2010

foreligger en færdig

turnusanalyse af handicap- Forventes og realiseret

socialpsykiatriområdet


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Tværgående mål

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Realiseres

Forventes realiseret

Realiseres ikke

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Agenda 21 Nybyggeri og renovering skal

indenfor den økonomiske ramme

gennemføres, så der opnås den

højest mulige bæredygtighed i

forhold til den efterfølgende

bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Integration

Sundhed

Attraktive

arbejdspladser

Borgere med anden etnisk

baggrund end dansk, der har et

handicap eller sindslidelse skal

sikres ligebehandling, ved at der

er en særlig opmærksomhed på,

at der kan være behov for en

særbehandling for at opnå lige

vilkår med danske borgere med

handicap eller sindslidelse

Borgere indenfor handicap - og

socialpsykiatriområdet skal sikres

mulighed for og opmuntres til at

få motion

a. Center for Handicap &

Socialpsykiatri er en rummelig og

socialt ansvarlig arbejdsplads

1

De planlagte nye handicapboliger

i 2010-2011 skal bygges efter

princippet højest mulig

bæredygtighed bygningsdrift og

bygningsvedligeholdelse.

Status

Forventes realiseret

I. Sproglige problemer løses ved

at anvende professionelle tolke.

Og gennem viden hos

fagpersoner om, hvordan Forventes tolke realiseret

anvendes.

Der afprøves et kulturgram som

redskab til at udvikle fælles

forståelse mellem borger og

sagsbehandler om kulturelt Forventes realiseret

følsomme oplysninger.

Alle borgere i botilbud får

information om mulighederne for

motion.

I. Der ansættes et antal førtidspensionister

i forhold til Slagelse

Kommunes fordelingsnøgle inden

udgangen af 2010

Forventes realiseret

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Udvalgsspecifikke mål

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Forbedring af

boligstandarden

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Der skal etableres min. 110 nye

moderne og tidssvarende boliger

til erstatning for eksisterende

boliger og til udvikling af

eksisterende tilbud.

Der sættes fokus på den

professionelle rolle og

udviklingen af faglige

kompetencer når boligen både

skal være hjem og arena for

offentlig omsorg

c. Etableringen af de nye

boliger skal ske i tæt samarbejde

med de relevante

virksomhedsledere

2

Nedsættelse af arbejdsgrupper

med deltagelse af relevante

virksomhedsledere,

medarbejdere, bruger- og

pårørende repræsentanter

Første spadestik til det nye

byggeri tages i løbet af 2010

De færdige boliger er klar til

indflytning inden udgang af 2011

Realiseret

Forventes realiseret

Forventes realiseret

De nye boliger skal placeres i de

større byer i kommunen, hvor

der i dag ikke er så mange

Forventes realiseret

målrettede botilbud

Der gennemføres et kvalitets –

og kompetenceudviklings-forløb

for de berørte medarbejdere.

Forløb:1.jan.2010-1.nov. Forventes 2012. realiseret

Virksomhedslederne udtrykker

tilfredshed med involveringen.

Status

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Indsatsen for

Borgere med

sindslidelser

Den

borgerrettede

sagsbehandling

(BUM-modellen)

Slagelse

Kommune som

tilbudskommune

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

a. Der skal udarbejdes en politik

for Slagelse Kommunes indsats

for borgere med en sindslidelse.

Der skal udarbejdes et redskab

for at sikre en ensartet visitation

af høj kvalitet til støtte og hjælp

inden for Center for CHS

opgavefelt.

(Målet udgår og erstattes af

turnusanalysen).

Der skal være tydelighed,

gennemskuelighed samt

sammenhæng mellem i bestilling

af serviceydelser, kategorisering,

leverance og pris

c. Det skal afklares, hvorvidt

kategoriseringen skal danne

baggrund for differentierede

takster.

Som et led i udmøntningen af

kommunens

effektiviseringsstrategi skal der i

2010 udarbejdes en

turnusanalyse på området for

Handicap & Socialpsykiatri.

3

Nedsættelse af styregruppe og

en bruger/pårørende gruppe

som:

1. Skaber et overblik over

kommunens eksisterende indsats

til borgere med sindslidelser.

2. Formulerer en politik i 1.

kvartal 2010 for fremtidige

indsats for borgere med en

sindslidelse

Status

Realiseret

Realiseret

3. Politisk vedtagelse af politik

for fremtidig indsats, 1. kvartal

2010.

Forventes realiseret

Kommunen skal i 2011

iværksætte projekter, der styrker

fokus på hidtil mere skjulte

Forventes realiseret

former for

personlighedsforstyrrelse såsom

f.eks. Borderline og ADHD.

Inden udgangen af 2010 i

samarbejde med

virksomhedslederne udarbejdes Realiseres ikke

målgruppe - og

funktionsbeskrivelser der tager

udgangspunkt i ICF

kategoriseringen.

I løbet af 2011 er der udarbejdet

en samlet beskrivelse af

tilbuddene i et offentliggjort Forventes realiseret

ydelseskatalog, som

underbygger kommunens status

som stor ”sælger-kommune”

Inden udgangen af 3. kvartal

2010 skal takstniveauerne

fastlægges.

Forventes realiseret

Inden udgangen af 2010

foreligger en færdig

turnusanalyse af handicap- Forventes og realiseret

socialpsykiatriområdet


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Tværgående mål

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Realiseres

Forventes realiseret

Realiseres ikke

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Agenda 21 Nybyggeri og renovering skal

indenfor den økonomiske ramme

gennemføres, så der opnås den

højest mulige bæredygtighed i

forhold til den efterfølgende

bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Integration

Sundhed

Attraktive

arbejdspladser

Borgere med anden etnisk

baggrund end dansk, der har et

handicap eller sindslidelse skal

sikres ligebehandling, ved at der

er en særlig opmærksomhed på,

at der kan være behov for en

særbehandling for at opnå lige

vilkår med danske borgere med

handicap eller sindslidelse

Borgere indenfor handicap - og

socialpsykiatriområdet skal sikres

mulighed for og opmuntres til at

få motion

a. Center for Handicap &

Socialpsykiatri er en rummelig og

socialt ansvarlig arbejdsplads

1

De planlagte nye handicapboliger

i 2010-2011 skal bygges efter

princippet højest mulig

bæredygtighed bygningsdrift og

bygningsvedligeholdelse.

Status

Forventes realiseret

I. Sproglige problemer løses ved

at anvende professionelle tolke.

Og gennem viden hos

fagpersoner om, hvordan Forventes tolke realiseret

anvendes.

Der afprøves et kulturgram som

redskab til at udvikle fælles

forståelse mellem borger og

sagsbehandler om kulturelt Forventes realiseret

følsomme oplysninger.

Alle borgere i botilbud får

information om mulighederne for

motion.

I. Der ansættes et antal førtidspensionister

i forhold til Slagelse

Kommunes fordelingsnøgle inden

udgangen af 2010

Forventes realiseret

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Udvalgsspecifikke mål

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Forbedring af

boligstandarden

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Der skal etableres min. 110 nye

moderne og tidssvarende boliger

til erstatning for eksisterende

boliger og til udvikling af

eksisterende tilbud.

Der sættes fokus på den

professionelle rolle og

udviklingen af faglige

kompetencer når boligen både

skal være hjem og arena for

offentlig omsorg

c. Etableringen af de nye

boliger skal ske i tæt samarbejde

med de relevante

virksomhedsledere

2

Nedsættelse af arbejdsgrupper

med deltagelse af relevante

virksomhedsledere,

medarbejdere, bruger- og

pårørende repræsentanter

Første spadestik til det nye

byggeri tages i løbet af 2010

De færdige boliger er klar til

indflytning inden udgang af 2011

Realiseret

Forventes realiseret

Forventes realiseret

De nye boliger skal placeres i de

større byer i kommunen, hvor

der i dag ikke er så mange

Forventes realiseret

målrettede botilbud

Der gennemføres et kvalitets –

og kompetenceudviklings-forløb

for de berørte medarbejdere.

Forløb:1.jan.2010-1.nov. Forventes 2012. realiseret

Virksomhedslederne udtrykker

tilfredshed med involveringen.

Status

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Indsatsen for

Borgere med

sindslidelser

Den

borgerrettede

sagsbehandling

(BUM-modellen)

Slagelse

Kommune som

tilbudskommune

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

a. Der skal udarbejdes en politik

for Slagelse Kommunes indsats

for borgere med en sindslidelse.

Der skal udarbejdes et redskab

for at sikre en ensartet visitation

af høj kvalitet til støtte og hjælp

inden for Center for CHS

opgavefelt.

(Målet udgår og erstattes af

turnusanalysen).

Der skal være tydelighed,

gennemskuelighed samt

sammenhæng mellem i bestilling

af serviceydelser, kategorisering,

leverance og pris

c. Det skal afklares, hvorvidt

kategoriseringen skal danne

baggrund for differentierede

takster.

Som et led i udmøntningen af

kommunens

effektiviseringsstrategi skal der i

2010 udarbejdes en

turnusanalyse på området for

Handicap & Socialpsykiatri.

3

Nedsættelse af styregruppe og

en bruger/pårørende gruppe

som:

1. Skaber et overblik over

kommunens eksisterende indsats

til borgere med sindslidelser.

2. Formulerer en politik i 1.

kvartal 2010 for fremtidige

indsats for borgere med en

sindslidelse

Status

Realiseret

Realiseret

3. Politisk vedtagelse af politik

for fremtidig indsats, 1. kvartal

2010.

Forventes realiseret

Kommunen skal i 2011

iværksætte projekter, der styrker

fokus på hidtil mere skjulte

Forventes realiseret

former for

personlighedsforstyrrelse såsom

f.eks. Borderline og ADHD.

Inden udgangen af 2010 i

samarbejde med

virksomhedslederne udarbejdes Realiseres ikke

målgruppe - og

funktionsbeskrivelser der tager

udgangspunkt i ICF

kategoriseringen.

I løbet af 2011 er der udarbejdet

en samlet beskrivelse af

tilbuddene i et offentliggjort Forventes realiseret

ydelseskatalog, som

underbygger kommunens status

som stor ”sælger-kommune”

Inden udgangen af 3. kvartal

2010 skal takstniveauerne

fastlægges.

Forventes realiseret

Inden udgangen af 2010

foreligger en færdig

turnusanalyse af handicap- Forventes og realiseret

socialpsykiatriområdet


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Tværgående mål

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Realiseres

Forventes realiseret

Realiseres ikke

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Agenda 21 Nybyggeri og renovering skal

indenfor den økonomiske ramme

gennemføres, så der opnås den

højest mulige bæredygtighed i

forhold til den efterfølgende

bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Integration

Sundhed

Attraktive

arbejdspladser

Borgere med anden etnisk

baggrund end dansk, der har et

handicap eller sindslidelse skal

sikres ligebehandling, ved at der

er en særlig opmærksomhed på,

at der kan være behov for en

særbehandling for at opnå lige

vilkår med danske borgere med

handicap eller sindslidelse

Borgere indenfor handicap - og

socialpsykiatriområdet skal sikres

mulighed for og opmuntres til at

få motion

a. Center for Handicap &

Socialpsykiatri er en rummelig og

socialt ansvarlig arbejdsplads

1

De planlagte nye handicapboliger

i 2010-2011 skal bygges efter

princippet højest mulig

bæredygtighed bygningsdrift og

bygningsvedligeholdelse.

Status

Forventes realiseret

I. Sproglige problemer løses ved

at anvende professionelle tolke.

Og gennem viden hos

fagpersoner om, hvordan Forventes tolke realiseret

anvendes.

Der afprøves et kulturgram som

redskab til at udvikle fælles

forståelse mellem borger og

sagsbehandler om kulturelt Forventes realiseret

følsomme oplysninger.

Alle borgere i botilbud får

information om mulighederne for

motion.

I. Der ansættes et antal førtidspensionister

i forhold til Slagelse

Kommunes fordelingsnøgle inden

udgangen af 2010

Forventes realiseret

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Udvalgsspecifikke mål

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Forbedring af

boligstandarden

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

Der skal etableres min. 110 nye

moderne og tidssvarende boliger

til erstatning for eksisterende

boliger og til udvikling af

eksisterende tilbud.

Der sættes fokus på den

professionelle rolle og

udviklingen af faglige

kompetencer når boligen både

skal være hjem og arena for

offentlig omsorg

c. Etableringen af de nye

boliger skal ske i tæt samarbejde

med de relevante

virksomhedsledere

2

Nedsættelse af arbejdsgrupper

med deltagelse af relevante

virksomhedsledere,

medarbejdere, bruger- og

pårørende repræsentanter

Første spadestik til det nye

byggeri tages i løbet af 2010

De færdige boliger er klar til

indflytning inden udgang af 2011

Realiseret

Forventes realiseret

Forventes realiseret

De nye boliger skal placeres i de

større byer i kommunen, hvor

der i dag ikke er så mange

Forventes realiseret

målrettede botilbud

Der gennemføres et kvalitets –

og kompetenceudviklings-forløb

for de berørte medarbejdere.

Forløb:1.jan.2010-1.nov. Forventes 2012. realiseret

Virksomhedslederne udtrykker

tilfredshed med involveringen.

Status

Forventes realiseret


Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

Indsatsområde Mål Succeskriterier

Indsatsen for

Borgere med

sindslidelser

Den

borgerrettede

sagsbehandling

(BUM-modellen)

Slagelse

Kommune som

tilbudskommune

Opfølgning på tværgående og udvalgsspecifikke mål

a. Der skal udarbejdes en politik

for Slagelse Kommunes indsats

for borgere med en sindslidelse.

Der skal udarbejdes et redskab

for at sikre en ensartet visitation

af høj kvalitet til støtte og hjælp

inden for Center for CHS

opgavefelt.

(Målet udgår og erstattes af

turnusanalysen).

Der skal være tydelighed,

gennemskuelighed samt

sammenhæng mellem i bestilling

af serviceydelser, kategorisering,

leverance og pris

c. Det skal afklares, hvorvidt

kategoriseringen skal danne

baggrund for differentierede

takster.

Som et led i udmøntningen af

kommunens

effektiviseringsstrategi skal der i

2010 udarbejdes en

turnusanalyse på området for

Handicap & Socialpsykiatri.

3

Nedsættelse af styregruppe og

en bruger/pårørende gruppe

som:

1. Skaber et overblik over

kommunens eksisterende indsats

til borgere med sindslidelser.

2. Formulerer en politik i 1.

kvartal 2010 for fremtidige

indsats for borgere med en

sindslidelse

Status

Realiseret

Realiseret

3. Politisk vedtagelse af politik

for fremtidig indsats, 1. kvartal

2010.

Forventes realiseret

Kommunen skal i 2011

iværksætte projekter, der styrker

fokus på hidtil mere skjulte

Forventes realiseret

former for

personlighedsforstyrrelse såsom

f.eks. Borderline og ADHD.

Inden udgangen af 2010 i

samarbejde med

virksomhedslederne udarbejdes Realiseres ikke

målgruppe - og

funktionsbeskrivelser der tager

udgangspunkt i ICF

kategoriseringen.

I løbet af 2011 er der udarbejdet

en samlet beskrivelse af

tilbuddene i et offentliggjort Forventes realiseret

ydelseskatalog, som

underbygger kommunens status

som stor ”sælger-kommune”

Inden udgangen af 3. kvartal

2010 skal takstniveauerne

fastlægges.

Forventes realiseret

Inden udgangen af 2010

foreligger en færdig

turnusanalyse af handicap- Forventes og realiseret

socialpsykiatriområdet

More magazines by this user
Similar magazines